บทสนทนาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษ

273 บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมไฟล์เสียง เอาไปเลย!!

Home / สาระความรู้ / 273 บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมไฟล์เสียง เอาไปเลย!!

นำความรู้สาระดีๆ เกี่ยวกับการฝีกพูดภาษาอังกฤษมาฝากน้องๆ ชาวแคมปัสฯ ค่ะ เป็นบทสนทนาประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดๆ นะคะ อาทิ หมวดสำหรับการพูดทั่วๆ ไป, บทสนทนาเกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ เป็นต้น มีไฟล์เสียงให้เปิดฟังด้วยนะคะ ฝึกทุกวันทั้งพูด ทั้งฟัง รับรองว่าความพยายามไม่สูญเปล่าแน่นอน เซฟเก็บไว้ได้เลยน้า >.<

บทสนทนาภาษาอังกฤษ + ไฟล์เสียง

DAILY LIFE

1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
20. Are You Sleepy?

21. God Is Watching
22. Feed the Cat
23. Shave Your Face
24. Two Polite People
25. Give Me a Puppy

26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
30. Do You Love Me?

31. Dad Has a Girlfriend
32. What’s That Smell?
33. They Deliver
34. A Lost Button
35. Did You Say Something?

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
43. Your Email Address
44. Time for a Nap

45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out
50. Fill Out the Form

51. The Animal Shelter
52. Is It Raining?
53. It’s So Hot
54. A Snowman

55. The ATM
56. Move the Blue Bin
57. Digital TV
58. Just Shoot Me
59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue

61. Two Little Ones
62. But Is It Art?
63. Life Is for Living
64. A Tough Choice
65. Patch It or Sew It?

66. What’s So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It’s the Only Earth We’ve Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy

71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag

76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar

SCHOOL LIFE

1. I Go to College
2. A Lost Pen
3. Gravity for All
4. New Glasses
5. School Items

6. A Good Magazine
7. Shake Your Pen
8. Do Your Homework
9. The Soldier
10. The English Major

11. No Parking
12. Keep Your Eyes Open
13. Two Plus Two
14. Prayers
15. Hit and Run

TRANSPORTATION

1. What Will People Think?
2. Don’t Ride the Bus
3. Don’t Cut the Tires
4. The Crosswalk
5. It’s Okay to Speed

6. Check Your Tires
7. Don’t Be in a Hurry
8. A New Car
9. I’m Going to Explode
10. The Missing Car

11. Too Many Cars
12. Don’t Call the Police
13. Wash the Car
14. Windy Weather
15. Two Birds with One Stone

16. Beat the Light
17. A Dream Car
18. A Bad Driver?
19. A Slow Walker
20. Hit and Run

21. Beware the Carts

HEALTH

1. A Stomachache
2. A Blood Stain
3. Sore Fingers
4. Too Much Stress
5. A Paper Cut

6. Cigarette Smoke
7. Nose Drops
8. Skin Cancer
9. Quitting Smoking
10. A Bad Back

11. Three a Day
12. Brush, Brush
13. A Hot Hike
14. Another Pimple
15. No Need to Worry

16. Use a Tissue
17. A Dirty Remote
18. An Earful of Pain
19. A New Face
20. A Sore Hand

ENTERTAINMENT

1. A Great Movie
2. A Card Game
3. I Have Four Aces
4. Too Much Volume
5. Don’t Waste Your Money

6. Rained Out
7. A Sip of Coffee
8. A Chilly Day
9. A Crazy Driver
10. It Isn’t News

11. The Great Wall
12. The Beatles
13. See a Movie
14. People-Watching
15. Free Money

16. Old Movies
17. Something for Nothing
18. Judge Judy
19. A Good Singer
20. Going Digital

DATING

1. A Blind Date
2. Let’s Have Dinner
3. Blue Eyes
4. True Love
5. Ask Her Out

6. A Night by Himself
7. Go on a Blind Date
8. Two Pineapples
9. One Date Only
10. A Bad Date

11. Sweet Dreams
12. I Love You More than Money
13. A Good Nose

AT THE RESTAURANT

1. I Feel Like Chinese
2. A Slow Burger
3. A Good Lunch
4. A Bad Steak
5. Dirty Nails

6. Hot Bread
7. Fear of Germs
8. Bad Service
9. A Good Table
10. Do I Hear $60,000?

SPORTS

1. Take Me to the Ball Game
2. Golf Is Silly
3. Fresh Fish
4. I Love Baseball
5. New Shoes

6. I’m Worried about Tiger
7. Where Is Tiger From?
8. Babe Ruth
9. The Season’s Over
10. Cheap Seats

11. Golf Is No Picnic
12. A Player Cheats

SAFETY

1. Too Much Crime
2. No One Ever Leaves
3. Fire and Smoke
4. Play with Fire
5. Fasten Your Seatbelt

6. Use the Stepladder
7. A Puddle on the Floor
8. The Fire Alarm
9. Double-Check Everything
10. Guns for ALL

11. Crime Reduction
12. Two Different States

TRAVEL

1. Beautiful Hawaii
2. A Real Meal
3. New Sheets
4. The Airport
5. A Christmas Flight

6. Fear of Flying
7. Row Your Boat
8. A Cruise
9. Prepare for Takeoff
10. The Grand Canyon

11. Hotel Hell
12. A Long Day
13. A Free Trip
14. Serving Your Country

JOBS

1. I Need a Job
2. Before Going to an Interview
3. Work Is Hard
4. Peas in a Pod
5. I Am a Babysitter

6. Hire Me
7. What If?
8. Become a Teacher
9. Over and Over
10. A Bad Boss

11. Light My Fire
12. Still Working
13. All His Eggs in One Basket
14. His Parents Are Disappointed
15. Nice Doggy

16. Knock, Knock!

FOOD

1. A Good Salad
2. We Get Cheese from Cows
3. I Used to Work in a Deli
4. A New Diet
5. Bad Manners

6. Same Old Diet
7. A Pink Orange
8. Roasted or Boiled
9. A Pound a Week
10. No More for Me
11. Don’t Be Lazy

SHOPPING

1. I Like That Shirt
2. Pants That Fit
3. The Shopping List
4. Poor Pockets
5. Wipe Everything

6. The 99 Cents Store
7. PC or Mac?
8. Bad Business
9. Sharpen the Pencil
10. To Save Money

HOUSING

1. A New House
2. We Can’t Afford This House
3. On the Corner
4. A Great Apartment
5. Fix the Doorbell

6. Almost Perfect
7. Life Was Hard
8. Sell Now
9. Who Cares?
10. Hungry Bears

ELECTIONS

1. Yes, We Can
2. Don’t Vote for Him
3. He Got Reelected
4. Change Is Good
5. A Powerful Position

6. A Traveling Man
7. Vote for Ralph
8. Why Vote?
9. Every Vote Counts
10. George Tells Jokes

11. Give Them More
12. They’re Lying

Cr: www.eslyes.com

บทความแนะนำ