เวียนเทียนวันไหนบ้าง? (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา)

Home / สาระความรู้ / เวียนเทียนวันไหนบ้าง? (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา)

สำหรับประเพณีการ “เวียนเทียน” นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้บูชา และระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยกำหนดให้เดินวน 3 รอบ ในบริเวณวัด แต่ต้องเป็นส่วนสำคัญภายในวัด อาทิ โบสถ์ เจดีย์ โดยระหว่างเดินนั้นต้องถือดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมกับสำรวมจิตใจให้สงบไปด้วย ซึ่งการเวียนเทียนนิยมทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้เท่านั้นค่ะ น้องๆ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ หรืออาจจะสับสนว่าจริงๆ แล้วมีวันสำคัญวันไหนที่ต้องเวียนเทียนบ้าง

เวียนเทียนวันไหนบ้าง?

คำตอบ ในแต่ละปีเราจะเวียนเทียนใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

เวียนเทียน ภาษาอังกฤษ อธิบายได้ว่า The candlelight procession.
วันพระ ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Buddhist Holy Day” หรือ “Buddhist Sabbath Day” ก็ได้ค่ะ

>> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism| พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

1. วันมาฆบูชา Makha Bucha day

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่มีไว้เพื่อให้ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่มหาสังฆสันนิบาต ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช) ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการได้แก่

1.พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตามแคว้นต่างๆ กลับมาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

2.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

3.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

4.วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

วันมาฆบูชาจึงถือเป็น “วันพระธรรม” ดังนั้นจึงมีการเวียนเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

อ่านเพิ่มเติม https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/4730.html

2. วันวิสาขบูชา Visakha Puja Day

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

ประมาณราวๆ เดือนพฤษภาคม แต่ถ้าหากตรงกับปีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ราวๆ เดือนมิถุนายน ความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือ เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6)  ทั้ง 3 เหตุการณ์เลย ไปดูกันว่าแต่ละเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้น

1.เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

2.เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

3.หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

3. วันอาสาฬหบูชา Asalahabuja day

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นเอง สำหรับวันนี้มีความสำคัญเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาโดยสรุปดังนี้ คือ

1.เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

2.เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

3.เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น

4.เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดทางราชการด้วย น้องๆ อาจจะชวนครอบครัวเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ด้วยนะคะ

จริงๆ แล้วยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เวียนเทียนด้วย แต่มีเพียงบางวัดเท่านั้น นั่นคือวันอัฏฐมีบูชา

* วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 7 นับถัดจาก วันวิสาขบูชาไป 7 วัน เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง กุสินารา เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองค์อีกวันหนึ่ง เหตุนั้น เมื่อถึงวันเช่นนี้ ทุก ๆ ปี พุทธบริษัทจึงนิยมทำการบูชาพิเศษอีกวันหนึ่ง และเรียกวันนี้ว่า วันอัฏฐมีบูชา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงบางวัดเท่านั้นที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาล และมีการเวียนเทียนในตอนค่ำ

นอกเหนือจากวันสำคัญทั้งสี่ที่กล่าวไปข้างต้น ในบางวัด บางจังหวัด อาจมีการจัดพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องที่นั้น เช่น บางวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังนิยมจัดพิธีเวียนเทียนในวันออกพรรษาด้วย

เรื่องที่หลายคนสงสัย

วันอาสาฬหบูชาเวียนเทียนไหม? วันออกพรรษาเวียนเทียนไหม? วันเข้าพรรษาเวียนเทียนไหม?

แต่สำหรับพนักงานบริษัท มนุษย์เงินเดือนจะแตกต่างไป คือจะต้องนึกตตลอดว่า วันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดมั้ย วันออกพรรษาได้หยุดงานหรือเปล่า >.< 55

รูปภาพ: www.klongdigital.com, www.dhammajak.net, citcoms.nu.ac.th ข้อมูล: วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ