วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันสำคัญ วันอาสาฬหบูชา ศาสนา ศาสนาพุทธ เวียนเทียน

เวียนเทียนวันไหนบ้าง ? แต่ละปีเวียนเทียน 3 วัน มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา

Home / สาระความรู้ / เวียนเทียนวันไหนบ้าง ? แต่ละปีเวียนเทียน 3 วัน มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา

สำหรับประเพณีการ “เวียนเทียน” นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้บูชา และระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยกำหนดให้เดินวน 3 รอบ ในบริเวณวัด แต่ต้องเป็นส่วนสำคัญภายในวัด อาทิ โบสถ์ เจดีย์ โดยระหว่างเดินนั้นต้องถือดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมกับสำรวมจิตใจให้สงบไปด้วย ซึ่งการเวียนเทียนนิยมทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้เท่านั้นค่ะ น้องๆ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ หรืออาจจะสับสนว่าจริงๆ แล้วมีวันสำคัญวันไหนที่ต้องเวียนเทียนบ้าง

เวียนเทียนวันไหนบ้าง ?

คำตอบ ในแต่ละปีเราจะเวียนเทียนใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาเวียนเทียนไหม ? ตอบ ไม่ได้เวียนเทียนในวันนี้

พิธีเด่นๆ ในวันออกพรรษา จะมีการทำบุญ คือ บุญเทศกาลบาตรเทโว หรือ บาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก

เวียนเทียนวันไหนบ้าง

เวียนเทียน ภาษาอังกฤษ อธิบายได้ว่า The candlelight procession.
วันพระ ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Buddhist Holy Day” หรือ “Buddhist Sabbath Day” ก็ได้ค่ะ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. วันมาฆบูชา Makha Bucha day

วันมาฆบูชา

พระสงฆ์ 1,250 รูป มารวมตัวกัน

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่มีไว้เพื่อให้ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่มหาสังฆสันนิบาต ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช) ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการได้แก่

1. พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตามแคว้นต่างๆ กลับมาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

4. วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

วันมาฆบูชา จึงถือเป็น “วันพระธรรม” ดังนั้นจึงมีการเวียนเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

อ่านเพิ่มเติม https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/4730.html

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. วันวิสาขบูชา Visakha Puja Day

วันวิสาขบูชา

3 เหตุการณ์สำคัญ

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

ประมาณราวๆ เดือนพฤษภาคม แต่ถ้าหากตรงกับปีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ราวๆ เดือนมิถุนายน ความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือ เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6)  ทั้ง 3 เหตุการณ์เลย ไปดูกันว่าแต่ละเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้น

ประสูติ

1. เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

ตรัสรู้

2. เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ปรินิพพาน

3. หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

Link : วันวิสาขบูชา มีความสำคัญอย่างไร? ประวัติวันวิสาขบูชา

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. วันอาสาฬหบูชา Asalahabuja day

วันอาสาฬหบูชา

วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นเอง สำหรับวันนี้มีความสำคัญเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาโดยสรุปดังนี้ คือ

1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น

4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดทางราชการด้วย น้องๆ อาจจะชวนครอบครัวเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ด้วยนะคะ

Link : วันอาสาฬหบูชา ประวัติความเป็นมา และความสำคัญ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

จริงๆ แล้วยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เวียนเทียนด้วย แต่มีเพียงบางวัดเท่านั้น นั่นคือวันอัฏฐมีบูชา

** วันอัฏฐมีบูชา **

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 7 นับถัดจาก วันวิสาขบูชาไป 7 วัน เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง กุสินารา เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองค์อีกวันหนึ่ง เหตุนั้น เมื่อถึงวันเช่นนี้ ทุก ๆ ปี พุทธบริษัทจึงนิยมทำการบูชาพิเศษอีกวันหนึ่ง และเรียกวันนี้ว่า วันอัฏฐมีบูชา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงบางวัดเท่านั้นที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาล และมีการเวียนเทียนในตอนค่ำ

นอกเหนือจากวันสำคัญทั้งสี่ที่กล่าวไปข้างต้น ในบางวัด บางจังหวัด อาจมีการจัดพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องที่นั้น เช่น บางวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังนิยมจัดพิธีเวียนเทียนในวันออกพรรษาด้วย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ทำไม เวียนเทียนทางขวา ?

การเวียนเทียนนั้น มีทั้ง การเวียนขวาซึ่งเรียกว่า ทักษิณาวรรต (หรือ ประทักษิณ) และ การเวียนซ้ายซึ่งเรียกว่า อุตราวรรต แต่เป็น คติ ความเชื่อแต่โบราณว่าขวาเป็นมงคล ซ้ายเป็นอวมงคล

ดังนั้น จึงนิยมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต้องเวียนเทียนด้านขวา ก็เพราะทิศเบื้องขวาคือทิศ ครูบาอาจารย์ เราเวียนขวาก็เพื่อแสดงออกว่าเรายอมรับพระรัตนไตรเป็นที่ที่พึ่งที่ระลึกยอมรับพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ครู ของเรา เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพต่อบุคคล สิ่งหรือสถานที่นั้น ๆ อย่างสูงสุด

บทสวดระหว่างเดินเวียนเทียน

สวดบท “สวากขาโต” ระลึกถึงพระธรรมคุณ และสวดบท “สุปะฎิปันโน” ระลึกถึงพระสังฆคุณ หรืออาจจะสวดมนต์บท “พุทธาภิถุติ” (ในบททำวัตรเช้า) หรือบท “พุทธานุสสติ” และ “พุทธาภิคีติ” (ในบททำวัตรเย็น) เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ในระหว่างเวียนเทียนก็ได้

…. “หากเดินเวียนเทียนโดยไม่ได้ระลึกเคารพถึงอะไรเลย ก็ไม่ต่างกับการเดินธรรมดา”

การเวียนเทียนทางซ้าย

การเวียนซ้าย (หรือ อุตราวรรต) นิยมใช้ในงานอวมงคล เช่น งานศพ การนำโลงศพเวียนซ้ายรอบจิตกาธานอันเป็นการลาลับโลกนี้ไป หรือใช้ในพิธีถอนในวิชาไสยศาสตร์

เรื่องที่หลายคนสงสัย

วันอาสาฬหบูชาเวียนเทียนไหม? วันออกพรรษาเวียนเทียนไหม? วันเข้าพรรษาเวียนเทียนไหม? … แต่สำหรับพนักงานบริษัท มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ก็จะแตกต่างไป คือมักจะต้องนึกตลอดว่า วันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดมั้ย วันออกพรรษาได้หยุดงานหรือเปล่า >.< 55

รูปภาพ: www.klongdigital.com, www.dhammajak.net, citcoms.nu.ac.th ข้อมูล: วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ