คำศัพท์ พระ วันพระ ศาสนา ศาสนาพุทธ ศีล 5 เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism | English

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism | English

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บางคนก็เปลี่ยนศาสนาเมื่อเติบโตขึ้น หรือบางคนก็ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้ว เพราะด้วยการเปิดกว้างของความคิดของผู้คน การเปลี่ยนไปของสังคมต่างๆ แต่ไม่ว่ายังไง .. เรามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนามาฝากค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

บุคคลในพุทธศาสนา

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า = The Lord Buddha

พระสงฆ์ = Monk
เจ้าอาวาส = The abbot
สามเณร = Novice

เด็กวัด = Temple boy
พุทธศาสนิกชน = Buddhist

พระสงฆ์ = Monk

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ภาษาอังกฤษ

พระรัตนตรัย (Triple Gem/Rattana Tri)
Rattana (แก้ว) = Gem (อัญมณี, รัตนชาติ)
Triple = Tri หมายถึง สาม

พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

The Buddha = พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
The Dhamma = พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
The Sangha = พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

วันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)

วันพระ = Buddhist Holy Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันวิสาขบูชา = Vesakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asarnha Bucha Day

วันเข้าพรรษา = Buddhist Lent Day
วันออกพรรษา = End of Buddhist Lent Day
วันอัฏฐมีบูชา = Atthami Bucha Day

ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ

พระพุทธรูป = The Buddha image/ The Buddha statue
พระบรมสารีริกธาตุ = Relics
รอยพระพุทธบาท = Buddha’s footprint

วัด = Temple
เจดีย์ = Pagoda
อุโบสถ = Chapel
ศาลาวัด = Pavilion at a temple

กิจกรรมในพุทธศาสนา

พิธีทางศาสนา = Religious Ceremony

พระสวดมนต์ = Chant
สวดมนต์ = Pray
ฟังเทศน์ = Listen to the sermon
กัณฑ์เทศน์ = Offerings for a sermon

กราบพระ = Pay respect to (the monk/the Buddha image) นั่งกราบ
ไหว้พระ = Worship Buddha image. ยืนไหว้
รับพรจากพระ = Receive blessing from the monks

รดน้ำมนต์ = Sprinkle the holy water
กรวดน้ำ = Pour water of dedication/To make a libation
ทำบุญ = Make merit
ใส่บาตร = Offer food to the monks
ถวายสังฆทาน = Give the offering dedicated to the monks

กฐิน = The Kathin ceremony
ทอดผ้าป่า = To leave a robe (for the monks to take as a discarded cloth.)
เวียนเทียน ภาษาอังกฤษ The candlelight procession
บริจาค = Donate

นิมนต์พระ = Invite the monk
จุดธูป = Light the incense sticks
จุดเทียน = Light the candle
ปิดทององค์พระพุทธรูป = Put gold leaf onto the Buddha image

ดอกบัว = Lotus flower

อุปกรณ์และสิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา

บาตรพระ = Alms bowl
ดอกบัว = Lotus flower
ธูป = Incense stick
เทียน = Candle
กระถางธูป = Incense burner

สายสิญจน์ = Sacred cord
น้ำมนต์ = Holy water

เครื่องสังฆทาน = Offering
จีวร = The yellow robe (of a Buddhist monk/novice)
ผ้าอาบน้ำฝน = Cloth for the rains/Rains cloth
เทียนพรรษา = Lent candle

ใส่บาตร = Offer food to the monks

ใส่บาตร ภาษาอังกฤษ Offer food to the monks

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ศีล ภาษาอังกฤษ Precept
ศีล 5 ภาษาอังกฤษ Five Precepts
ศีล 8 ภาษาอังกฤษ Eight Precepts

อริยสัจ 4 ภาษาอังกฤษ Four Noble Truths
มรรค 8 ภาษาอังกฤษ Eightfold Path
โอวาทปาฏิโมกข์ ภาษาอังกฤษ The principle teaching

กฎแห่งกรรม ภาษาอังกฤษ Law of Karma
พร ภาษาอังกฤษ blessing

ศีล 5

ศีล 5 เป็นศีลขั้นพื้นฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคน ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต การอาราธนาศีล 5 ในภาษาอังกฤษ ทำได้ดังนี้

ศีลข้อ 1. To abstain from taking life. (ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ) หรือ Do not kill = ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อ 2. To abstain from taking what is not given or stealing. (อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
หรือ Do not steal = ห้ามลักขโมย

ศีลข้อ 3. To abstain from sexual misconduct. (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
หรือ Do not indulge a sexual misconduct = ห้ามประพฤตผิดในกาม

ศีลข้อ 4. To abstain from false speech. (มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
หรือ Do not lie = ห้ามโกหก

ศีลข้อ 5. To abstain from intoxicants or harmful substances. (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
หรือ Do not drink alcohol = ห้ามดื่มของมึนเมา

ประโยคภาษาอังกฤษ ถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนา

A : What is your religion? = คุณนับถือศาสนาอะไร?
B : I’m a Buddhist = ฉันนับถือศาสนาพุทธ

(Buddhism คือ ศาสนาพุทธ , ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่า Buddhist)

A: What days are religious days in Buddhism? = วันสำคัญทางศาสนาพุทธมีวันอะไรบ้าง?
B: There are many days, for example, Visakhabucha day, Makhabucha day and Asarnlahabucha day. = มีหลายวัน เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสานฬหบูชา

วันพระ ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Buddhist Holy Day” หรือ “Buddhist Sabbath Day” ก็ได้

ที่มา www.trueplookpanya.com และ ธรรมะไทย. พจนานุกรมพุทธศาสน์ , speakingenglishone.blogspot.com

บทความแนะนำ