คำเชื่อม ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับ 140 คำเชื่อม ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับ 140 คำเชื่อม ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ประโยคในการสื่อสาร สนทนา หรือเรื่องราวนั้นๆ มีความสมบูรณ์ เป็นธรรมชาติมากขึ้น ชวนมาเรียนรู้ 140 คำเชื่อมที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ฝึกฝนไว้ ได้ใช้แน่นอน

140 คำเชื่อมที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

Stating Your Opinion – ตามความคิดเห็นของฉัน

In my opinion, : According to me,
In my view, : To me,
From my point of view, : I think
It seems to me that : I believe
From my perspective : To my way of thinking
It appears that : I suppose
I realize : I understand
I imagine : I feel

Giving Examples – ดังตัวอย่าง เช่น

For example, : For instance,
such as : In other words,
as : like
that is : namely
To illustrate : To paraphrase

Comparing – เปรียบเทียบ

Similar to : As…as
in common : also
Either…or : In the same way,
Neither…nor : At the same time
Just as : resemble

Contrasting – ในทางตรงกันข้าม

However, – But
On the contrary, : On the other hand,
Differ from : Nevertheless
Although : Though
Otherwise : Instead
Alternatively, : Even though

140 คำเชื่อมที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

ภาพจาก www.pexels.com

Generalizing – โดยทั่วๆ ไป

Generally, : Generally speaking,
Overall, : On the whole,
In general, : By and large,
It seems to me that : I believe
All in all, : Basically,
Essentially, : As a rule,
All things considered : For the most part

Expressing Certainty – อย่างแน่นอน

Certainly, : Undoubtedly,
Doubtless, : No doubt,
Definitely, : Of course,

Expressing Partial Agreement – เห็นด้วยเพียงส่วนนึง

More or less, : To some extent,
Up to a point, : Almost,
In a way, : So to speak,

Showing cause – ให้เหตุผล

Due to : Because
Because of : Owing to

Showing effect – สะท้อนให้เห็น

Therefore, : As a result,
Consequently, : For this reason,
Thus, : So,
thereby : Eventually,
Hence, : The reason why

Marking time เกี่ยวกับ เวลา

First, : Last
Second, : Lastly,
Third, : Then,
Firstly, : First of all,
Secondly, : Before
Thirdly, : After
During : While
To begin with : At the same time
Simultaneously : After this / that
Since : Meanwhile
Afterwards : Following this
When : As soon as

Adding Information – การเพิ่มเติมข้อมูล

Furthermore : In addition
Also : And
Moreover : Similarly
Likewise : As well as
Besides : Too
Even : What’s more

Expressing condition – เงื่อนไข

If : Whether
In case : Unless
Provided that : So that

Concluding สรุป

To summarize : In conclusion
Lastly, : Finally,
To conclude with, : In short,

บทความแนะนำ