คำขวัญวันครู วันครู วันครูแห่งชาติ วันสำคัญ

คำขวัญวันครู ปี 2563 – โดย นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Home / สาระความรู้ / คำขวัญวันครู ปี 2563 – โดย นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เนื่องในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันครูแห่งชาติ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยที่ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้แก่เราทุกคน และเป็นประจำทุกปีที่นายกรัฐมนตรีจะมีการมอบคำขวัญวันครู เพื่อเป็นเกีรยติให้คุณครูทุกคนอีกด้วย

มาแล้ว! คำขวัญวันครู ปี 2563

สำหรับคำขวัญวันครู ประจำปี 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญครูเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ว่า…

– ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา –

คำขวัญวันครู ปี 2563 

คำขวัญวันครู ในปีที่ผ่าน ๆ มา

คำขวัญวันครู ประจำปี 2562 : ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2561 : ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2558 : เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

เจ้าของคำขวัญ : เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล

คำขวัญวันครู ประจำปี 2557 : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

เจ้าของคำขวัญ : นายธีธัช บรรณะทอง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2556 : แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

เจ้าของคำขวัญ : นายสะอาด สีหภาค

คำขวัญวันครู ประจำปี 2555 : บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวขนิษฐา อุตรโส

คำขวัญวันครู ประจำปี 2554 : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

เจ้าของคำขวัญ : นางกนกอร ภูนาสูง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2553 : น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

เจ้าของคำขวัญ : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2552 : ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : นางนฤมล จันทะรัตน์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2551 : ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

เจ้าของคำขวัญ : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

…..

คำขวัญวันครู ประจำปี 2550 : สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู ปี

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2549 : ครูดีเป็นศรัแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นางพรรณา คงสง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2548 : ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นายประจักษ์ หัวใจเพชร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2547 : ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

คำขวัญวันครู ประจำปี 2546 : ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นางสมปอง สายจันทร์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2545 : สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2544 : พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2543 : ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

เจ้าของคำขวัญ : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา โดย นายประจักษ์ เสตเตมิ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2542 : ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา

เจ้าของคำขวัญ : นายปัญจะ เกสรทอง ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู โดย นางเซียมเกียว แซ่เล้า

คำขวัญวันครู ประจำปี 2541 : ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายชุมพล ศิลปอาชา

คำขวัญวันครู ประจำปี 2540 : ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

คำขวัญวันครู ปี 2563

คำขวัญวันครู ประจำปี 2539 : ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

คำขวัญวันครู ประจำปี 2538 : อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2537 : ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2536 : ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2535 : ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2534 : ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2533 : ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2532 : ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2531 : ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

คำขวัญวันครู ประจำปี 2530 : ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

คำขวัญวันครู ประจำปี 2529 : ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย

เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

…..

คำขวัญวันครู ประจำปี 2528 : การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติ โดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่า บุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

คำขวัญวันครู ประจำปี 2527 : ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

คำขวัญวันครู ประจำปี 2526 : อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2525 ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2524 : ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์ และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย

เจ้าของคำขวัญ : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัตฃ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2523 : เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2522 : การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

เจ้าของคำขวัญ : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

ข้อมูลจาก : https://moe360.blog

บทความที่น่าสนใจ