พระพี่เลี้ยง รัชกาลที่ 10 รัชกาลที่ 9 เรื่องเล่า เรื่องเล่าประทับใจ ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระพี่เลี้ยง ผู้ใกล้ชิด ในหลวง ร.8 ร.9 ร.10 สมเด็จพระเทพฯ, พระองค์ภาฯ

Home / สาระความรู้ / พระพี่เลี้ยง ผู้ใกล้ชิด ในหลวง ร.8 ร.9 ร.10 สมเด็จพระเทพฯ, พระองค์ภาฯ

วันนี้ Campus-Star.com นำเสนอเรื่องราวเรื่องเล่าความหลัง จากผู้ใกล้ชิดเจ้านายเล็กๆ พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ถวายการอภิบาล เพื่อทรงพระเยาว์ (อภิบาล=ดูแล) หรือเรียกกันว่า ” พระพี่เลี้ยง ” นั่นเองค่ะ

พระพี่เลี้ยง เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ไทย

แหนน พระพี่เลี้ยง ร.8, ร.9 และพระพี่นางเธอฯ

พระพี่เลี้ยง “ท้าวอินทรสุริยา สรรพาหารพิจาริณี” (นามเดิม เนื่อง จินตดุลย์ เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2428 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2517) พระพี่เลี้ยงใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (ร.8) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงออกนามเรียกพระพี่เลี้ยงเนื่องว่า แหนน

ภาพสมเด็จพระพี่นางกอดลา “แหนน” เมื่อครั้งขอลาไปเป็นอุบาสิกาอย่างถาวรในบั้นปลายชีวิต

ภาพสมเด็จพระพี่นางกอดลา “แหนน” เมื่อครั้งขอลาไปเป็นอุบาสิกาอย่างถาวรในบั้นปลายชีวิต :

ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) กับ คุณวิไล อมาตยกุล พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

พระพี่เลี้ยง ในหลวงรัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ป้าหง่า .. พระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเทพฯ

ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ คุณข้าหลวงและพระอภิบาลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดอักเสบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สิริอายุ 97 ปีเศษ

พระพี่เลี้ยง เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคุ้นเคยกับเสียงดนตรีไทยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นับจากวันเสด็จพระราชสมภพ ในการพระราชพิธีสมโภชต่างๆ เช่น เมื่อพระชันษาครบ ๓ วัน หรือพระราชพิธีสมโภชเดือน ขึ้นพระอู่ ก็มีวงดนตรีไทยประโคมประกอบในพิธีทุกครั้งไป ตามโบราณราชประเพณี พระพี่เลี้ยงกล่อมพระบรรทมก็ร้องเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงไทยง่ายๆ ถวาย ครั้นทรงเจริญพระชันษา ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในการพระราชพิธีต่างๆ หลายงาน มีวงดนตรี หรือแตร สังข์ บัณเฑาะว์ บรรเลงประกอบในพิธี

ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสง่า มีการพิมพ์หนังสือขึ้น โดยประกอบหนังสือ 2 เล่ม คือ คิดถึงป้าหง่า เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประวัติ และภาพประทับใจ ความผูกพัน ระหว่าง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับท่านผู้หญิงสง่าฯ พระพี่เลี้ยงของพระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ยังมีคำไว้อาลัยของบุคคลใกล้ชิด ในท้ายเล่มยังมี เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงกล่อมพระบรรทม ที่ท่านได้ใช้ขับกล่อมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อทรงพระเยาว์ สำหรับอีกเล่มเป็นหนังสือ เรื่องทำสวน ของเจ้าพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) เรียบเรียง เป็นฉบับที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง

สำหรับท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2460 เป็นธิดาของนายผ่อง กับนางผิน วัฒนะศุกร เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนผดุงดรุณี โรงเรียนราชินี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด้านครอบครัว ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สมรสกับนายอำนวย อิงคุลานนท์ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มีบุตรธิดา 2 คน คือพลเอกศุภชัย อิงคุลานนท์ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว และนางอรพินท์ จันทรโคลิกา

สลับข้าง …

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ทรงพิถีพิถันกับการแต่งพระองค์ โปรดแต่งลำลองแบบง่ายๆ ในหนังสือผู้จัดการรายสัปดาห์ ฉบับวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ มีเรื่องเล่าว่า คราวหนึ่ง เมื่อราวปี พ.ศ.๒๕๓๒ เกิดเรื่องขำขันขึ้นระหว่างพระองค์ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระพี่เลี้ยงเห็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสวมพระบาทผ้าใบผิดข้าง ข้างละสี ข้างละยี่ห้อ และเมื่อกราบบังคมทูล…

ทูลกระหม่อมกลับทรงพระสรวลอย่างถูกพระราชหฤทัย แล้วตามเสด็จต่อไป โดยมิได้มีพระอาการแสดงว่ามีพระประสงค์จะเปลี่ยนฉลองพระบาทให้ถูกต้องเลย // ที่มา เพจ ตามรอยพ่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา

“ป้อ” และ ปู่ ตู่ๆ “

พระพี่เลี้ยงผู้ถวายการอภิบาล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา ได้เล่าว่า … พระองค์ภา ทรงมีพระชนมายุครบ 1 พระชันษา ก็สามารถทรงพระดำเนินได้ลำพังองค์ 6-7 ก้าว และมีพระทนต์ขึ้นถึง 4 องค์และทรงเริ่มหัดรับสั่งเรียกใครต่อใครได้หลายคำแล้ว ทรงเรียกพระชนนีว่า “แม่” ได้อย่างชัดเจน และตรัสเรียก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่า “ป้อ” และเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ร.9) พระราชดำเนินทรงเยี่ยม จะดีพระทัยมากและรับสั่งว่า “ปู่ ตู่ๆ “ ทั้งยังทรงตรัสเรียกชื่อและล้อเลียนมหาดเล็กผู้ใกล้ชิดทุกคนด้วย

พระพี่เลี้ยง เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ไทย

ที่มา www.77jowo.com ,  Facebook รักสยาม หนังสือเก่า เรียบเรียงโดย Campus-Star.com

บทความแนะนำ