การเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

เลือกตั้งต้องมีอายุเท่าไร ? คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

Home / สาระความรู้ / เลือกตั้งต้องมีอายุเท่าไร ? คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งกันแล้ว วันที่หลาย ๆ คน รอคอย ก่อนที่จะถึงเรามีเกร็ดความรู้มาฝากชาวแคมปัสฯ ค่ะ ลองมาเช็คกันว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วหรือยัง เลือกตั้งได้ต้องมีอายุเท่าไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ..

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

การเลือกตั้งจัดขึ้นภายใต้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป (universal suffrage) ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยผู้ที่สิทธิ์เลือกตั้งนั้นต้องมีคุณสมบัติบางประการดังต่อไปนี้

3 คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

– มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

4 ลักษณะต้องห้าม ผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

– ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
– ต้องอยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง
– ต้องไม่ถูกคุมขังโดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
– ต้องไม่วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

บทความแนะนำ