การเลือกตั้ง ข้อห้ามในวันเลือกตั้ง เลือกตั้ง62

11 ข้อห้าม ที่เราไม่ควรทำในวันเลือกตั้ง – ฝ่าฝืนระวังโทษทั้งจำทั้งปรับ

Home / สาระความรู้ / 11 ข้อห้าม ที่เราไม่ควรทำในวันเลือกตั้ง – ฝ่าฝืนระวังโทษทั้งจำทั้งปรับ

ระวัง! กันให้ดีนะคะ สำหรับใครที่กำลังเดินทางออกไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ เพราะนอกจากเราจะต้องระวังเรื่องการออกไปสิทธิให้ทันเวลาแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรระวังกันให้ดีเลยก็คือ 11 กฎเหล็กที่เราห้าทำในวันไปเลือกตั้ง

มีอะไรบ้าง? 11 ข้อห้าม ที่เราไม่ควรทำในวันเลือกตั้ง

สำหรับกฎเหล็กที่เราควรยึดปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อห้ามที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ตามมาตรา 95-104 กล่าวคือ ตั้งแต่การเดินเข้าคูหา รับบัตร จนถึงการกาเลือกเบอร์ที่เราต้องการ ประกอบด้วย 11 ข้อห้ามดังต่อไปนี้

เลือกตั้ง62 : ขั้นตอนหลังการปิดหีบเลือกตั้ง

Link : seeme.me/ch/newsmthai/kDp7DL

1. ห้ามใช้บัตรประชาชนปลอม

ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงหลักฐานที่ไม่ใช่ตนเอง (สวมบัตรบุคคลอื่น) หรือใช้บัตรประชาชนปลอม

2. ห้ามทำบัตรเลือกตั้งชำรุด

ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องการห้ามใช้บัตรอื่นแทนบัตรเลือกตั้งที่ได้จากเจ้าหน้าที่, ห้ามทำการใด ๆ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และห้ามทำให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความเป็นจริง

3. ห้ามนำบัตรออกจากคูหา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งโดยเด็ดขาด เมื่อกาเสร็จแล้วให้นำไปลงหย่อนลงในกล่องที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอาไว้ให้ และเดินออกจากคูหาทันที

4. ห้ามทำเครื่องหมายที่บัตรเลือกตั้ง

ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งถือว่าเป็นการทุจริต

5. ห้ามถ่ายรูปบัตรที่ลงคะแนนแล้ว

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งเอาไว้แล้ว ทั้งนี้ยังรวมถึงห้ามโชว์บัตรที่ลงคะแนนแล้วให้ผู้อื่นดู อีกด้วย

6. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย เข้าช่วยหาเสียงไม่ได้

ทั้งนี้ ผู้ใดมิได้มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในการหาเสียงได้

11 ข้อห้าม ที่เราไม่ควรทำในวันเลือกตั้ง

7. ห้ามเล่นพนันในวันเลือกตั้ง

ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด

8. ห้ามเรียกรับเงิน เพื่อลงหรือไม่ลงคะแนน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียกรับ หรือยอมที่จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน ถือว่าเป็นการกระทำความผิดในข้อหาทุจริต

9. ห้ามหาเสียงเกินเวลา

ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

10. ห้ามจำหน่ายสุราก่อนวันเลือกตั้ง + วันเลือกตั้ง

ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง + วันเลือกตั้งล่วงหน้า

11. ห้ามทำการอันเป็นเท็จให้กับผู้สมัครเลือกตั้ง

ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ยังรวมถึงเรื่องเมื่อเปิดหีบเลือกตั้งแล้ว ห้ามใครเปิด ทำลาย หรือทำให้เสียหาย อีกด้วย

ทั้งนี้ ตามมาตรา 163-164 ได้มีการระบุโทษไว้ว่าผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดกฎการเลือกตั้ง ต้องระวางโทศจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับเงินตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นระยะเวลา 10-20 ปี ขึ้นอยู่กับการกระทำผิดว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดบ้าง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.thairath.co.th, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ์ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

บทความที่น่าสนใจ