คณิตศาสตร์ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรขาคณิต เรียนภาษาอังกฤษ

การเรียก รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ – Geometric shapes

Home / สาระความรู้ / การเรียก รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ – Geometric shapes

สี่เหลี่ยม ในภาษาอังกฤษคืออะไร ? Square คือ สี่เหลี่ยมอะไรกันแน่ ระหว่าง สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ สี่เหลี่ยมจัตุรส ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้เสนอ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ รูปทรงและคำศัพท์คณิตศาสตร์” ไปแล้ว ในบทความนี้มาทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิตกันนะคะ อ่าน รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ เรียกอย่างไรบ้าง ?

รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ

triangle สามเหลี่ยม

triangle สามเหลี่ยม , square สี่เหลี่ยมจัตุรัส , rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า

pentagon ห้าเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

pentagon ห้าเหลี่ยม , hexagon หกเหลี่ยม , octagon แปดเหลี่ยม

สี่เหลี่ยมแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ

สี่เหลี่ยมจัตุรัส = square
สี่เหลี่ยมผืนผ้า = rectangle
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = rhombus
สี่เหลี่ยมด้านขนาน = parallelogram

สี่เหลี่ยมคางหมู = trapezoid (us)/ trapezium (uk)
สี่เหลี่ยมรูปว่าว = kite

หมวด สามเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า = Equilateral triangles
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว = Isosceles triangles
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า =Scalene triangles

สามเหลี่ยมมุมฉาก = Right triangles
สามเหลี่ยมมุมป้าน = Obtuse triangles
สามเหลี่ยมมุมแหลม  = Acute triangles

รูปร่าง หลายเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

ห้าเหลี่ยม = Pentagon
หกเหลี่ยม = Hexagon
แปดเหลี่ยม = Octagon
เก้าเหลี่ยม = Nonagon
สิบเหลี่ยม = Decagon

วงกลม = Circle เคิล
วงรี = Ellipse
รูปไข่ = Oval
พระจันทร์เสี้ยว = Crescent
ลูกบาศก์ = Cube

วงกลม ภาษาอังกฤษ

รูปทรงเรขาคณิต

ทรงกลม = Sphere
ทรงกระบอก = Cylinder
ทรงกรวย = Cone

พีระมิด ปิระมิด ภาษาอังกฤษ

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม = Triangular-based Pyramid
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม= Square-based Pyramid
พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม = Hexagonal Pyramid

ทรงสี่หน้า = Tetrahedral
ทรงแปดหน้า = Octahedron
ทรงสิบสองหน้า = Dodecahedron
รูปดาว = star

รูปร่างเรขาคณิต หรือ รูปทรงเรขาคณิต

รูปร่างเรขาคณิต หรือ รูปทรงเรขาคณิต คือ สารสนเทศเชิงเรขาคณิตที่คงเหลืออยู่หลังจากตัดข้อมูลตำแหน่ง ขนาด การจัดวาง และการสะท้อน ออกจากการพรรณนาของวัตถุทางเรขาคณิตแล้ว หมายความว่า ไม่ว่าจะย้ายตำแหน่งรูปร่าง ขยายหรือย่อรูปร่าง หมุนรูปร่าง หรือสะท้อนรูปร่างในกระจก รูปร่างก็ยังคงเดิมเหมือนต้นฉบับ คือไม่เปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอื่น ทั้งนี้คำว่า รูปร่าง หรือ รูป ใช้เรียกวัตถุที่ไม่เกินสองมิติ ส่วนคำว่า รูปทรง หรือ ทรง ใช้เรียกวัตถุตั้งแต่สามมิติขึ้นไป

รูปร่าง รูปทรง แตกต่างกันอย่างไร

รูปร่าง เป็นภาพที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ ซึ่งเราสามารถมองได้ 2 ด้าน คือ ด้านกว้างและด้านยาวเท่านั้น ส่วน รูปทรง เป็นภาพที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ สามารถมองเห็นทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก

รูปร่าง (Shape)

รูปร่าง (Shape)

รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้าง และความยาว รูปร่าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

– รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ และพืช เป็นต้น

– รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็นต้น

– รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่นร่างของหยดน้ำ เมฆ และควัน เป็นต้น

รูปทรง (Form)

รูปทรง (Form)

รูปทรง หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนา หรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร และมีน้ำหนัก

รูปทรงมี 2 ชนิด

  1. การนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติ
  2. สิ่งที่มีลักษณะแน่นทึบแบบ 3 มิติ เช่นงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือลักษณะ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dailyenglish.in.th , trueplookpanya.com , flipartsclassroomthailand , เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาพจาก www.onlinemathlearning.com

บทความแนะนำ