รวมอักษรย่อ-ชื่อย่อ ที่ควรรู้ / ความรู้ทั่วไป

Home / สาระความรู้ / รวมอักษรย่อ-ชื่อย่อ ที่ควรรู้ / ความรู้ทั่วไป

เวลาอ่านข่าวหรือบทความต่างๆ แล้วเจอคำย่อแบบนี้ บางทีก็มึน บางทีก็เข้าใจเพราะแค่ย่อจากคำเต็มๆ มาเป็นเหลือแค่ไม่กี่ตัวอักษร .. เอาล่ะ วันนี้ชวนอ่านคำย่อ พร้อมทายในใจเล่นๆ ว่าคุณๆ นั้นรู้จักมากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นมารู้ความหมายของอักษรย่อกันก่อนนะคะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ

หรือ รัสพจน์ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยมากจะเป็นพยัญชนะ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่หลังอักษรนั้นๆ นิยมนำอักษรต้นพยางค์ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่

ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. ร.ร. พ.ศ. เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรละติน ส่วนใหญ่จะไม่มีจุด

รวมอักษรย่อ-ชื่อย่อ ที่ควรรู้

อักษรย่อ คำย่อทั่วๆ ไป

ร.พ. คือ โรงพยาบาล
ขรก คือ ข้าราชการ
กญ. คือ กองการศึกษาผู้ใหญ่
ปชส. คือ ประชาสัมพันธ์
ภ.ง.ด. คือ ภาษีเงินได้

โทร. คือ โทรศัพท์
ร. คือ รัชกาล
ป.ล. = ปัจฉิมลิขิต

กม. = กฎหมาย
พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ
พ.ร.ฎ. = พระราชกฤษฎีกา
พรก. = พระราชกำหนด
รธน. = รัฐธรรมนูญ

นร. = นักเรียน
นศ = นักศึกษา

จนท. = เจ้าหน้าที่
มร. = มิสเตอร์ (นาย)
สต. = สตางค์
บ. = บาท

ห.ส.น. = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ไปรษณีย์

ปท. = ไปรษณีย์โทรเลข
รัฐฯ = รัฐบาล
ตู้ ปณ. = ตู้ไปรษณีย์

การแพทย์

น.พ. = นายแพทย์
พ.ญ. = แพทย์หญิง
ท.พ. = ทันตแพทย์
ท.ญ. = ทันตแพทย์หญิง

ตำแหน่ง-อาจารย์

อ. = อาจารย์
รศ. = รองศาสตราจารย์
ผศ. = ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศจ. = ศาสตราจารย์
ดร. = ด็อกเตอร์
ผอ. = ผู้อำนวยการ

การศึกษา

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
วค. = วิทยาลัยครู
สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

วปอ. = วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

การเมือง

ครม. = คณะรัฐมนตรี
รมว. = รัฐมนตรีว่าการ
ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สจ. = สมาชิกสภาจังหวัด

ครม. = คณะรัฐมนตรี
รมต. = รัฐมนตรี
คคบ. = คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รมช. = รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

มท. = กระทรวงมหาดไทย

บริษัท หน่วยงาน สถานบันต่างๆ

ธกส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส.ท. = สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ส.ภ.อ. = สมาชิกสภาอำเภอ
นิด้า = สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บีโอไอ = คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บ.ด.ท. = บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด
กปน. = การประปานครหลวง
ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปตท. = การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กกร. = คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

กนอ = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ห.จ.ก. = ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กบว = คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กกท. = คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
กสท. = การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ธอส. = ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทหาร ตำรวจ ยศต่างๆ

ตร. = ตำรวจ
ก.ตร. = กรมตำรวจ
สน. = สถานีตำรวจนครบาล
สน.ภ. = สถานีตำรวจภูธร
ต.ช.ด. = ตำรวจตระเวนชายแดน

สวญ. = สารวัตรใหญ่
สวส. = สารวัตรสืบสวน
ท.ส. = นายทหารคนสนิท

บช.น. = กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ผบ.สูงสุด = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
บช.ภ. = กองบัญชาการตำรวจภูธร
ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ร.ด. = รักษาดินแดง
ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก
ปปป. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ผบ.ทร. = ผู้บัญชาการทหารเรือ
ปปส. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผบ.ทอ. = ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สวป. = สารวัตรปราบปราม
ผบก.ป. = ผู้บังคับการกองปราบปราม
อส. = อาสาสมัคร
อ.ตร. = อธิบดีกรมตำรวจ

อื่นๆ…

จีบา = สถาบันบริหารธุรกิจ-จุฬา
สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์
อตก. = องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ร.พ.ช. = สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ร.ส.พ. = องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

อ.ส.ม.ท. = องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อ.ส.ท. = องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อสร. = องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อย. = คณะกรรมการอาหารและยา
อสค. = องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย

สมช. = สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สวช. = สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ผกค. = ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ที่มา http://www.moe.go.th

แนะนำ