Career การทำงาน คำศัพท์ ทำงาน สมัครงาน อาชีพ เรียนภาษาอังกฤษ

93 คำศัพท์ ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / 93 คำศัพท์ ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังจะจบ หรือจบแล้วกำลังอยู่ในช่วงหางานทำ การเขียนใบสมัครงาน ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการสมัครงานนะคะ ซึ่งในการกรอกใบสมัครงาน บางทีอาจจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ! ดังนั้นแล้ว น้องๆ ควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมจะดีที่สุดค่ะ Campus-Star.com จึงขอรวบรวม 93 คำศัพท์ การเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ มาไว้ในบทความนี้ค่ะ โดยคำศัพท์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และเรียงตามตัวอักษรนะคะ

คำศัพท์ การเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

หมวด Personal Data ข้อมูลส่วนตัว

1. Age อายุ
2. Applicant / Candidate – ผู้สมัครงาน
3. Applicant name /
4. Applicant signature – ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
5. Citizenship / Nationality – พลเมือง / สัญชาติ
6. Color of eyes – สีตา
7. Color of hair – สีผม
8. Complexion – สีผิว
9. Confidential – ความลับ
10. Date of Birth – วัน เดือน ปีเกิด
11. Dependents – ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
12. Domicile – ภูมิลำเนา
13. Expected salary / Salary expected – เงินเดือนที่ต้องการ
14. Guarantor – ผู้ค้ำประกัน
15. Height – ส่วนสูง
16. Identification Card No. / ID Card No. – เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
17. Maiden name – นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
18. Name-Surname – ชื่อ – นามสกุล
19. Negotiable – ต่อรองได้ (เงินเดือน)
20. Occupation – อาชีพ
21. Ordainment – บวช
22. Passed away / Deceased – ตาย
23. Permanent address – ที่อยู่ถาวร
24. Person to notify in case of emergency – บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
25. Personal data / Curriculum vitae /
26. Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
27. Position applied for / Position desired – ตำแหน่งที่สมัคร
28. Postal code – รหัสไปรษณีย์
29. Present address – ที่อยู่ปัจจุบัน
30. Race เชื้อชาติ
31. References / Referee – บุคคลอ้างอิง
32. Relative – ญาติ
33. Responsibilities – งานที่รับผิดชอบ
34. Sex – เพศ
35. Type in own handwriting – เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
36. Weight – น้ำหนัก

93 คำศัพท์ การเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

หมวด Education Background ประวัติการศึกษา

37. Bachelor’s Degree – ปริญญาตรี
38. Certificate degree obtained – ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
39. Degree Certificate – ใบปริญญาบัตร
40. Degree obtained – วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
41. Diploma – อนุปริญญา
42. Equivalent qualification – คุณวุฒิเทียบเท่า
43. High school – มัธยมศึกษาตอนปลาย
44. High Vocational Certificate – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
45. Primary School / Elementary School – ประถมศึกษา
46. Secondary School – มัธยมศึกษาตอนต้น
47. Transcript / Statement of Marks – ใบแสดงผลการเรียน
48. Vocational – อาชีวศึกษา
49. Vocational Certificate – ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Experiences / Previous Employment ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน

50. Expert in – เชี่ยวชาญในด้าน
51. Extra-curricular activities – กิจกรรมนอกหลักสูตร
52. Full-time job – งานประจำ
53. Part-time job – อาชีพเสริม
54. Period of employment –  ระยะเวลาการทำงาน
55. Reasons for leaving – เหตุผลที่ลาออกจากงาน
56. Related field – สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง
57. Self-employed – ทำงานส่วนตัว
58. Seminars – การสัมมนาที่เข้าร่วม
59. Special skills – ความชำนาญพิเศษ
60. Training courses – การฝึกอบรม

หมวด Documents เอกสารต่างๆ

61. Application Form – ใบสมัครงาน
62. Application Letter – จดหมายสมัครงาน
63. Birth Certificate – สูติบัตร
64. Home Registration – ทะเบียนบ้าน
65. Identification Card (I.D. Card) – บัตรประจำตัวประชาชน
66. Issued by – ออกให้โดย
67. Issued Date วันที่ออกบัตร
68. Letter of Recommendation / Testimonial /
69. Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
70. Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
71. Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

หมวด Military status สถานภาพทางการทหาร

72. Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
73. Certificate of exemption from military service – ใบปลดประจำการทหาร
74. Conscripted – ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
75. Exempted – ได้รับการยกเว้น
76. Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
77. No Military Service – ยังไม่เกณฑ์ทหาร
78. No Military Service Obligation – ไม่มีพันธะทางทหาร
79. Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) – หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

Residence ที่พัก

80. Boarding House / Dormitory – หอพัก
81. Living with Parents – พักอยู่กับพ่อ แม่
82. Own House – บ้านของตนเอง
83. Rent House – บ้านเช่า
84. Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

Religion ศาสนา

85. Buddhism – ศาสนาพุทธ
86. Christian – ศาสนาคริสต์
87. Islam – ศาสนาอิสลาม
88. Wedding-Rings-icon

Marital status สถานภาพการสมรส

89. Divorced – หย่าร้าง
90. Married – แต่งงานแล้ว
91. Single – โสด
92. Separated – แยกกันอยู่
93. Spouse – คู่สมรส

ที่มา: www.dailyenglish.in.th

บทความแนะนำ คำศัพท์ที่ใช้สมัครงาน ภาษาอังกฤษ