Career การทำงาน คำศัพท์ ทำงาน สมัครงาน อาชีพ เรียนภาษาอังกฤษ

93 คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / 93 คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังจะจบ หรือจบแล้วกำลังอยู่ในช่วงหางานทำ การเขียนใบสมัครงานถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการสมัครงานนะคะ ซึ่งในการกรอกใบสมัครงานบางทีอาจจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด! ดังนั้นแล้ว น้องๆ ควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมจะดีที่สุดค่ะ Campus-Star.com จึงขอรวบรวม 93 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการเขียนใบสมัครงาน ที่ควรรู้ มาไว้ในกระทู้นี้ค่ะ โดยคำศัพท์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และเรียงตามตัวอักษรนะคะ

93 คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

หมวด Personal Data ข้อมูลส่วนตัว

1.    Age อายุ
2.    Applicant / Candidate    ผู้สมัครงาน
3.    Applicant name /
4.    Applicant signature     ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
5.    Citizenship / Nationality    พลเมือง / สัญชาติ
6.    Color of eyes    สีตา
7.    Color of hair    สีผม
8.    Complexion    สีผิว
9.    Confidential    ความลับ
10.    Date of Birth    วัน เดือน ปีเกิด
11.    Dependents    ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
12.    Domicile    ภูมิลำเนา
13.    Expected salary / Salary expected  เงินเดือนที่ต้องการ
14.    Guarantor    ผู้ค้ำประกัน
15.    Height    ส่วนสูง
16.    Identification Card No. / ID Card No.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
17.    Maiden name    นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
18.    Name-Surname  ชื่อ – นามสกุล
19.    Negotiable  ต่อรองได้ (เงินเดือน)
20.    Occupation  อาชีพ
21.    Ordainment  บวช
22.    Passed away / Deceased  ตาย
23.    Permanent address  ที่อยู่ถาวร
24.    Person to notify in case of emergency   บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
25.    Personal data / Curriculum vitae /
26.    Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
27.    Position applied for / Position desired  ตำแหน่งที่สมัคร
28.    Postal code   รหัสไปรษณีย์
29.    Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
30.    Race เชื้อชาติ
31.    References / Referee    บุคคลอ้างอิง
32.    Relative     ญาติ
33.    Responsibilities   งานที่รับผิดชอบ
34.    Sex  เพศ
35.    Type in own handwritingเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
36.    Weight  น้ำหนัก

หมวด Education Background ประวัติการศึกษา

37.    Bachelor’s Degree  ปริญญาตรี
38.    Certificate degree obtained ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
39.    Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
40.    Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
41.    Diploma อนุปริญญา
42.    Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
43.    High school มัธยมศึกษาตอนปลาย
44.    High Vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
45.    Primary School / Elementary School  ประถมศึกษา
46.    Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น
47.    Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน
48.    Vocational    อาชีวศึกษา
49.    Vocational Certificate    ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Experiences / Previous Employment ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน

50.    Expert in  เชี่ยวชาญในด้าน
51.    Extra-curricular activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
52.    Full-time job งานประจำ
53.    Part-time job อาชีพเสริม
54.    Period of employment     ระยะเวลาการทำงาน
55.    Reasons for leaving เหตุผลที่ลาออกจากงาน
56.    Related field สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง
57.    Self-employed ทำงานส่วนตัว
58.    Seminars    การสัมมนาที่เข้าร่วม
59.    Special skills    ความชำนาญพิเศษ
60.    Training courses    การฝึกอบรม

หมวด Documents เอกสารต่างๆ

61.    Application Form       ใบสมัครงาน
62.    Application Letter    จดหมายสมัครงาน
63.    Birth Certificate    สูติบัตร
64.    Home Registration    ทะเบียนบ้าน
65.    Identification Card (I.D. Card)    บัตรประจำตัวประชาชน
66.    Issued by    ออกให้โดย
67.    Issued Date วันที่ออกบัตร
68.    Letter of Recommendation / Testimonial /
69.    Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
70.    Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
71.    Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

หมวด Military status สถานภาพทางการทหาร

72.    Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
73.    Certificate of exemption from military service    ใบปลดประจำการทหาร
74.    Conscripted    ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
75.    Exempted    ได้รับการยกเว้น
76.    Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
77.    No Military Service    ยังไม่เกณฑ์ทหาร
78.    No Military Service Obligation    ไม่มีพันธะทางทหาร
79.    Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.)    หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

Residence ที่พัก

80.    Boarding House / Dormitory     หอพัก
81.    Living with Parents    พักอยู่กับพ่อ แม่
82.    Own House    บ้านของตนเอง
83.    Rent House    บ้านเช่า
84.    Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

Religion ศาสนา

85.    Buddhism     ศาสนาพุทธ
86.    Christian ศาสนาคริสต์
87.    Islam    ศาสนาอิสลาม
88.    Wedding-Rings-icon

Marital status สถานภาพการสมรส

89.    Divorced   หย่าร้าง
90.    Married แต่งงานแล้ว
91.    Single    โสด
92.    Separated แยกกันอยู่
93.    Spouse    คู่สมรส

และทั้ง 93 คำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ เป็นคำศัพท์ที่จะพบได้บ่อยๆ ในใบสมัครงานค่ะ น้องๆ ควรจะจำ และทำความเข้าใจไว้ด้วยนะคะ เวลาไปกรอกใบสมัครงานจะได้ลงรายละเอียดข้อมูลได้ถูกต้อง ที่สำคัญไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคิดนานอีกด้วยค่ะ [^O^]”

ที่มา: www.dailyenglish.in.th

บทความแนะนำ คำศัพท์ที่ใช้สมัครงาน ภาษาอังกฤษ