การบอกเวลา คำศัพท์ เรียนภาษาอังกฤษ เวลา

หลักการบอกเวลาแบบภาษาอังกฤษ AM-PM ใช้อย่างไร ?

Home / สาระความรู้ / หลักการบอกเวลาแบบภาษาอังกฤษ AM-PM ใช้อย่างไร ?

คนไทยเราบอกเวลากันโดยใช้ 24 ชั่วโมงเป็นหลัก แต่ในสากลนิยมใช้ 12 AM – 12 PM โดยปกติจะใช้การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ส่วนการบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง ใช้สำหรับตารางเวลาการเดินทาง

หลักการบอกเวลาแบบภาษาอังกฤษ AM-PM

แบบ British English : AM – PM

ใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง (12-hour clock) โดยจะใช้เลข 1 ถึง 12 ตามด้วย a.m. และ p.m.

AM ย่อมาจาก ante meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน เริ่มที่ 00.01 น.ไปจนถึง 11.59 น.

PM ย่อมาจาก post meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน เริ่มตอน 12.01 น.ไปจนถึง 23.59 น

เวลาเต็มชั่วโมง

ให้เติมคำว่า “o’clock” ท้ายเวลา อาจเติมคำบอกเวลา หรือพูด “เอ-เอ็ม” และ “พี-เอ็ม” เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตัวอย่าง

10.00 a.m. = ten o’clock in the morning หรือ ten a.m. (เท็น-เอ-เอ็ม)
04.00 p.m. = four o’clock in the afternoon หรือ four p.m. (โฟร์-พี-เอ็ม)

การถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

What’s the time? = ตอนนี้กี่โมง
What time is it? = ตอนนี้กี่โมง
Could you tell me the time, please? = ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม
Do you happen to have the time? = คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว
Do you know what time it is? = คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การตอบ-บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

It’s … = ตอนนี้…
exactly … = …ตรง
about … = ประมาณ…
almost … = เกือบ…
just gone … = เพิ่ง…

one o’clock = ตีหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
two o’clock = ตีสอง/สิบสี่นาฬิกา
three o’clock = ตีสาม/สิบห้านาฬิกา
four o’clock = ตีสี่/สิบหกนาฬิกา
five o’clock = ตีห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา

six o’clock = หกโมง/สิบแปดนาฬิกา
seven o’clock = เจ็ดโมง/สิบเก้านาฬิกา
eight o’clock = แปดโมง/ยี่สิบนาฬิกา
nine o’clock = เก้าโมง/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา

ten o’clock = สิบโมง/ยี่สิบสองนาฬิกา
eleven o’clock = สิบเอ็ดโมง/ยี่สิบสามนาฬิกา
twelve o’clock = สิบสองนาฬิกา/ยี่สิบสี่นาฬิกา

หลักการบอกเวลาแบบภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาแบบ American English

จะใช้ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (24-hour clock) ใช้ตั้งแต่เลข 0 ไปจนถึง 24 ซึ่งจะไม่มี a.m. และ p.m.โดยจะบอกเลขชั่วโมงก่อนตามด้วยเลขนาที ซึ่งมักจะใช้ในทางทหารหรืองานที่เป็นทางการเพื่อความเข้าใจ

เช่น 20.15 หรือ twenty fifteen หรือ 10.40 หรือ ten forty

ทั้งนี้หากเป็นเวลา 06.05 จะอ่านว่า six O five (ซิกส์-โอ-ไฟฟ์) ใช้เสียง O (โอ) แทนเลขศูนย์

การบอกเวลาสามารถเติมคำประมาณได้ด้วย อย่าง about, around หรือ nearly เช่น 06.02 หรือ It’s about six o’clock หรือ 08.27 หรือ It’s nearly half past nine

เที่ยงวันกับเที่ยงคืน ต้องพูดยังไง?

นอกจาก 12 AM 12 PM แล้ว ก็จะใช้เป็น เที่ยงวัน = 12 noon หรือ 12 midday ในขณะที่ เที่ยงคืนใช้ 12 midnight

อย่าสับสน

12.00 a.m. จะหมายถึงเวลาเที่ยงคืน (midnight)

แต่ถ้านาฬิกาบอกเวลา 12.00 p.m. จะหมายถึงเวลาเที่ยงวัน

ที่มา www.dailyenglish.in.th , bitterenglish.blogspot.com , www.tonamorn.com

บทความแนะนำ