นางสนองพระโอษฐ์ ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ผู้ช่วยส่วนพระองค์ | 28 รายชื่อ นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Home / สาระความรู้ / ผู้ช่วยส่วนพระองค์ | 28 รายชื่อ นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นางสนองพระโอษฐ์ (ภาษาอังกฤษ lady-in-waiting) คือ คุณผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว มีหน้าที่รับพระราชเสาวนีย์ไปปฎิบัติ หรือเชิญพระราชเสานีย์ไปติดต่อราชการ ตามพระราชประสงค์ของพระราชินี หรือเป็นผู้ช่วยส่วนพระองค์ในราชสำนัก ซึ่งถวายการรับใช้แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี เจ้าฟ้าหญิง หรือสตรีสูงศักดิ์

ความรู้เกี่ยวกับ นางสนองพระโอษฐ์

นางสนองพระโอษฐ์มักจะมีพื้นหลัง มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมสูง แต่มีฐานันดรต่ำกว่าสตรีที่ตนรับใช้ ซึ่งแม้ว่านางสนองพระโอษฐ์คนใดจะรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม มักจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคนรับใช้หรือข้าราชบริพาร

ผู้ช่วยส่วนพระองค์ในราชสำนัก

นางสนองพระโอษฐ์ ยังหมายถึงกลุ่มของสตรีผู้มีฐานะครอบครัว บรรดาศักดิ์ และตำแหน่งหน้าที่ทางการที่หลากหลาย ซึ่งความแตกต่างกันในฐานะ บรรดาศักดิ์ และตำแหน่งหน้าที่เหล่านี้มักจะมีเกียรติศักดิ์สูง พระบรมวงศานุวงศ์หญิงหรือสตรีผู้สูงศักดิ์ อาจทรงสามารถเลือกนางสนองพระโอษฐ์ได้ด้วยพระองค์เองหรือไม่ก็ได้ แต่แม้ว่าจะทรงมีสิทธิในการเลือกนางสนองพระโอษฐ์ได้อย่างเสรี หากตามประวัติศาสตร์แล้ว การตัดสินใจดังกล่าวมักจะได้รับอิทธิพลจากองค์พระมหากษัตริย์ พระราชบิดา-พระราชมารดา พระราชสวามี หรือเหล่าเสนาบดีของพระมหากษัตริย์

ภาระหน้าที่ ของนางสนองพระโอษฐ์

ภาระหน้าที่มีความหลากหลาย แต่ภาระหน้าที่ตามประวัติศาสตร์ของนางสนองพระโอษฐ์ มักถูกมอบหมายตามความชำนาญส่วนตัว เช่น ความชำนาญในการวางตนเหมาะสมกับมารยาท ภาษา การเต้นรำซึ่งเป็นที่นิยมในราชสำนักขณะนั้น การรับผิดชอบงานด้านเลขานุการ การมอบหมายงานตามกระแสรับสั่งแก่ข้าราชบริพารคนอื่นๆ และการร่างกระแสพระราชเสาว์นีย์ การเย็บปักถักร้อย การวาดภาพ การขี่ม้า การเล่นดนตรี การดูแลงานด้านฉลองพระองค์ (เสื้อผ้า) การควบคุมเหล่าข้าราชบริพารผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า การดูแลพระชายาหรือพระสนมพระองค์อื่น เป็นต้น

อบรมให้รู้จักกับความยากลำบาก

ในรัชกาลปัจจุบัน นางสนองพระโอษฐ์โดยมากจะเป็นราชสกุล เป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินและความรู้อยู่พอสมควร แต่เดิมมีความผาสุขและมีผู้รับใช้ช่วยเหลือให้สะดวกสบาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงนำบุคคลเหล่านี้มาทรงอบรมและให้มารู้จักความยากลำบาก ทรงนำนางสนองพระโอษฐ์ ตามการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อให้ได้พบเห็นชีวิตประจำวันที่แท้จริงของประชาชนทั่วไป

นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 1. ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
 2. ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
 3. คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 เป็นต้นไป
 4. ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
 5. ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
 6. ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
 7. คุณหญิงทองทิพย์ รัตนะรัต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป
 8. ท่านผู้หญิงสมสุข ศรีวิสารวาจา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป
 9. ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เป็นต้นไป
 10. ท่านผู้หญิงดัชรีรัช รัชนี ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2518 เป็นต้นไป
 11. ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เป็นต้นไป
 12. คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป
 13. ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป
 14. ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป
 15. นางจีรนันทน์ ลัดพลี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
 16. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
 17. คุณหญิงบุษยา ไกรฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป
 18. ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป
 19. คุณหญิงสุชาดา ขำเกษม ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป
 20. ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป
 21. ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป
 22. คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป
 23. ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็นต้นไป
 24. หม่อมหลวงถนอมจิต นวรัตน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป
 25. คุณหญิงสุนิดา บุนนาค ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป
 26. ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
 27. ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
 28. หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ที่มา วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ