พิธีบรมราชาภิเษก ราชินี ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระปฐมบรมราชโองการ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 | รวมภาพประวัติศาสตร์

Home / เรื่องทั่วไป / พระปฐมบรมราชโองการ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 | รวมภาพประวัติศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 12.18 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ซึ่งถือเป็นเครื่องประดับแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ

จากนั้นได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ขณะประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ความว่า

“เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ภาพประวัติศาสตร์

พระราชพิธีสรงน้ำมุรธาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง ในพระราชพิธีสรงน้ำมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษกเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระมณฑปพระกระยาสนาน ในการพระราชาพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ หนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ซึ่งถือเป็นเครื่องประดับแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา

ภาพ: เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสี ขึ้นเป็น  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทั้งนี้หลังเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อทรงประกอบพิธีครบทั้ง 3 ส่วนนี้ จึงถือได้ว่า “เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์”

บทความที่เกี่ยวข้อง