คำขวัญวันครู วันครู วันครูแห่งชาติ วันสำคัญ

คำขวัญวันครู ประจำปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา

Home / สาระความรู้ / คำขวัญวันครู ประจำปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา

อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยนั่นก็คือ วันครูแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เราจะได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ที่ได้อบรมสั่งเรามาตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ทำให้เราเป็นคนดี มีวิชาความรู้ติดตัว เพื่อนำมาประกอบอาชีพได้ในอนาคต

คำขวัญวันครู ประจำปี 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์

เพราะฉะนั้นครูจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และนำไปใช้อย่างถูกวิธี และเหตุผลที่ทำให้วันครูของไทยตรงกับวันที่ 16 มกราคม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2488 ประเทศไทยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา

คำว่า ครู มาจากคำศัพท์ในภาษาสันสกฤต คือ คุรุ และภาษาบาลี คือ ครุ หรือ คุรุ โดยมีความหมายว่า เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน แนะนำ ถ่ายทอดวิชาความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานให้แก่ผู้เรียน อีกด้วย

นอกจากนี้ในทุก ๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันครูแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในวันนี้ก็คือ คำขวัญวันครู โดยในปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ…

“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

คำขวัญวันครู ประจำปี 2562

คำขวัญวันครู ประจำปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา

คำขวัญวันครู ประจำปี 2561 : ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2558 : เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

เจ้าของคำขวัญ : เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล

คำขวัญวันครู ประจำปี 2557 : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

เจ้าของคำขวัญ : นายธีธัช บรรณะทอง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2556 : แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

เจ้าของคำขวัญ : นายสะอาด สีหภาค

คำขวัญวันครู ประจำปี 2555 : บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวขนิษฐา อุตรโส

คำขวัญวันครู ประจำปี 2554 : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

เจ้าของคำขวัญ : นางกนกอร ภูนาสูง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2553 : น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

เจ้าของคำขวัญ : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2552 : ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : นางนฤมล จันทะรัตน์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2551 : ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

เจ้าของคำขวัญ : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

คำขวัญวันครู ประจำปี 2550 : สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู ปี

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2549 : ครูดีเป็นศรัแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นางพรรณา คงสง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2548 : ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นายประจักษ์ หัวใจเพชร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2547 : ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

คำขวัญวันครู ประจำปี 2546 : ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นางสมปอง สายจันทร์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2545 : สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

เจ้าของคำขวัญ : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2562

คำขวัญวันครู ประจำปี 2544 : พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2543 – ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

เจ้าของคำขวัญ : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา โดย นายประจักษ์ เสตเตมิ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2542 : ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา

เจ้าของคำขวัญ : นายปัญจะ เกสรทอง ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู โดย นางเซียมเกียว แซ่เล้า

คำขวัญวันครู ประจำปี 2541 : ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายชุมพล ศิลปอาชา

คำขวัญวันครู ประจำปี 2540 : ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

คำขวัญวันครู ประจำปี 2539 : ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

คำขวัญวันครู ประจำปี 2538 : อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2537 : ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2536 : ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

คำขวัญวันครู ประจำปี 2535 : ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2534 : ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2533 : ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2532 : ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2531 : ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

คำขวัญวันครู ประจำปี 2530 : ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

คำขวัญวันครู ประจำปี 2529 : ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย

เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

คำขวัญวันครู ประจำปี 2562

คำขวัญวันครู ประจำปี 2528 : การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติ โดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่า บุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

คำขวัญวันครู ประจำปี 2527 : ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

คำขวัญวันครู ประจำปี 2526 : อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2525 ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2524 : ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์ และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย

เจ้าของคำขวัญ : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัตฃ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2523 : เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2522 : การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

เจ้าของคำขวัญ : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

ขอบคุณภาพคำขวัญ : @fm91trafficpro

บทความที่น่าสนใจ