คำขวัญวันครู วันครู วันครูแห่งชาติ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2561 | ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

Home / สาระความรู้ / คำขวัญวันครู ประจำปี 2561 | ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

เนื่องในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันครูแห่งชาติ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเมืองไทยที่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของครู โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้มอบคำขวัญวันครู พร้อมทั้งยังได้มีการจัดงานวันครูเพื่อเป็นเกีรยติแก่คุณครูทุกอีกด้วย

คำขวัญวันครู ประจำปี 2561

ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของครูเก่งเพียงเท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นไปที่ครูดี มีความสามารถ มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี ซึ่งตรงกับคำขวัญวันครู ที่ว่า…

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

คำขวัญวันครู ประจำปี 2561

รวมคำขวัญวันครูประจำปีต่างๆ

คำขวัญวันครู ประจำปี 2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ประจำปี 2558 : เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

เจ้าของคำขวัญ : เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล

คำขวัญวันครู ประจำปี 2557 : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

เจ้าของคำขวัญ : นายธีธัช บรรณะทอง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2556 : แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

เจ้าของคำขวัญ : นายสะอาด สีหภาค

คำขวัญวันครู ประจำปี 2561

คำขวัญวันครู ประจำปี 2555 : บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

เจ้าของคำขวัญ : นางสาวขนิษฐา อุตรโส

คำขวัญวันครู ประจำปี 2554 : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

เจ้าของคำขวัญ : นางกนกอร ภูนาสูง

คำขวัญวันครู ประจำปี 2553 : น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

เจ้าของคำขวัญ : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2552 : ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

เจ้าของคำขวัญ : นางนฤมล จันทะรัตน์

คำขวัญวันครู ประจำปี 2551 : ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

เจ้าของคำขวัญ : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

บทความที่น่าสนใจ

ที่มา : @armupdate