พืช วันสำคัญ สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน สัตว์หายาก เดือนมีนาคม

โปสเตอร์เท่ๆ! วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม ของทุกปี

Home / สาระความรู้ / โปสเตอร์เท่ๆ! วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม ของทุกปี

วันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถีงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ โดยประเทศไทยเริ่มจัดเป็นปีแรกในปี 2557 และในแต่ละปีจะธีมการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป แคมปัสสตาร์ รวบรวมสาระดีๆ มาฝากเช่นเคยค่ะ

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

ความสำคัญ

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนทั้งโลก เห็นถึงความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีความหลากหลายและงดงาม เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์อันมากมายที่ดี ในการอนุรักษ์ที่มีต่อสาธารณชน และย้ำเตือนให้ประชาชนตระหนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะลุกขึ้นสู้กับอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่า อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

Official posters

โปสเตอร์ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม

โปสเตอร์ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม

โปสเตอร์ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม

3 มีนาคม ของทุกปี คือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

โปสเตอร์ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม

ออกแบบโดย Jerry LoFaro, Mohammed Elnour and Patrick George.

สามารถดาว์นโหลดไฟล์เพิ่มเติม โปสเตอร์แนวนอน และภาษาอื่นๆ ได้ที่ > www.wildlifeday.org

Big Cats

Do one thing today to help protect these magnificent creatures

Website www.wildlifeday.org

กิจกรรมในวันนี้

ปี 2559 ธีม “อนาคตของสัตว์ป่าอยู่ในมือเรา”

หรือ “The future of wildlife is in our hands.” ให้ความสำคัญไปที่ช้าง เนื่องจากปีที่ผ่านมามีปัญหาการลักลอบฆ่าช้างค่อนข้างมาก เพื่อเป็นดึงทุกให้เห็นความสำคัญของสัตว์ป่าและพืชป่า เป็นปัญหาที่ร้ายแรง ควรจะต้องต่อต้านและไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วม เกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าควรจะร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชต่างๆ ให้คงอยู่กับโลกใบนี้อีกนานๆ / ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

ปี 2560 ธีม ฟังเสียงเยาวชน

หรือ “Listen to the Young Voices” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของโลก ตระหนักว่า ปัจจุบันชีวิตของสัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ กำลังถูกคุกคามอย่างหนัก และเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องเป็นกระบอกเสียง ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการปกป้องและเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

รายชื่อพันธุ์สัตว์ ที่ตั้งชื่อตามพระนามในราชวงศ์

Link : รายชื่อพันธุ์สัตว์ ที่ตั้งชื่อตามพระนามในราชวงศ์ | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ความเป็นมา การก่อตั้ง

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี วันนี้ถูกกำหนดขึ้น โดยมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 หรือ CITES CoP16 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-14 มีนาคม 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการกำเนิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม จึงเสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันที่มีการลงนามรับรองอนุสัญญา CITES ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี เมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก โดยที่ประชุม CITES CoP16 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ในการกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

สำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ นอกจากนี้ในหลาย ๆ จังหวัดยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ และการเสวนาต่างๆ ด้วย

ดอกม่วงเทพรัตน์

ม่วงเทพรัตน์

Link : รายชื่อพรรณไม้ ที่ตั้งชื่อตามพระนามในราชวงศ์ | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วนศาสตร์ เรียนอะไร และเปิดสอนที่ไหนบ้าง ?

Link : มารู้จัก วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ

กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : http://portal.dnp.go.th/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมhttp://website.mnre.go.th

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า : www.dnp.go.th/wildlifednp/

WWF เป็นองค์กรอนุรักษ์อิสระ ที่มีความเชี่ยวชาญและใหญ่ที่สุดในโลก มีภารกิจในงานอนุรักษ์พรรณพืชและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ WWF ดำเนินการโครงการอนุรักษ์กว่า 13,000 โครงการ ใน 150 ประเทศ / Facebook WWF-Thailand

บทความแนะนำ