Some Time Sometime Sometimes คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

สับสนกันไหม? เรียนรู้วิธีการใช้ Sometime , Sometimes, Some Time อย่างไรให้ถูกต้อง

Home / สาระความรู้ / สับสนกันไหม? เรียนรู้วิธีการใช้ Sometime , Sometimes, Some Time อย่างไรให้ถูกต้อง

เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีเพื่อนๆ หลายคนสงสัยกันอย่างแน่นอน เกี่ยวกับคำว่า Sometime, Sometimes, Some Time ที่ในบางครั้งก็รู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะต้องเลือกใช้คำไหนถึงจะถูกต้อง แล้วในแต่ละคำเวลานำมาใช้ควรนำมาใช้กับประโยคภาษาอังกฤษแบบไหนถึงจะถูกต้องมากที่สุด

Sometime Sometimes Some Time ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

มาดูกันเลยว่าแต่ละคำควรใช้อย่างไร…

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ก็จะมาอธิบายถึงความแตกต่างและวิธีการนำคำเหล่านี้ไปใช้กันว่า ควรนำไปใช้อย่างไร พร้อมทั้งยังมีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วย จะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นกันจ๊ะ

Sometime : Adverb

หากใช้คำว่า sometime เป็นคำวิเศษณ์ที่หมายถึงเวลาที่ไม่ได้มีการถูกระบุอย่างชัดเจน ไม่ได้หมายถึงช่วงเวลาหรือระยะเวลา ก็สามารถนำมาใช้ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างประโยค : I’ll get around to finishing that book sometime. โดยจากประโยคข้างต้น เราสามารถใช้คำว่า someday หรือ at some point ได้เช่นกัน

ตัวอย่างประโยค : I’ll get around to finishing that book someday.

ตัวอย่างประโยค : I’ll get around to finishing that book at some point.

Sometime : Adjective

หากใช้คำว่า sometime ที่เป็นคำคุณศัพท์จะมีความหมายถึงในอดีต ดังตัวอย่างการใช้ดังนี้

ตัวอย่างประโยค : Albert, a sometime cab driver, now flies airplanes for a living.

ในประโยคข้างต้นบางครั้งคนขับรถแท็กซี่ก็จะหมายถึง “อดีตคนขับรถแท็กซี่” การใช้คำว่า Sometime อย่างเฉพาะเจาะจงจะทำให้ตีความได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้ การใช้ Sometime ในรูปของคุณศัพท์เราก็ไม่ควรเติม s ด้วยนะ 

Sometime, Sometimes, Some Time

Some Time : สองคำ

เมื่อคำว่า some time มาในรูปแบบที่แยกออกเป็นสองคำ จะหมายถึงระยะเวลาและมีความหมายว่า “เป็นเวลานาน” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างประโยค : For some time, humans have known that the world is round.

ตัวอย่างประโยค : It will take some time to finish the project today.

Sometimes : หนึ่งคำ

ในบางครั้ง sometimes ก็เป็นคำวิเศษณ์คำหนึ่งที่หมายถึง “เป็นครั้งคราว” หรือ “เดี๋ยวนี้” ได้เหมือนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างประโยค : Sometimes I just don’t understand what that man is saying.

ตัวอย่างประโยค : English grammar sometimes follows its own rules, and sometimes it doesn’t.

ตัวอย่างประโยค : Everybody hurts sometimes.

Swag แปลว่าอะไร serious ไม่ได้แปลว่าเครียด… 

ที่มา : www.scholarship.in.th

บทความที่น่าสนใจ