นับเลข ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

วิธีอ่านตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Home / สาระความรู้ / วิธีอ่านตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ตัวเลขมีบทบาทสำคัญมากในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การคำนวณ การบอกเวลา ฯลฯ ดังนั้นในวันนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของตัวเลข เราจะมาอ่านและนับเลข วิธีอ่านตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ ตัวเลขที่เรารู้จักกันดี และนับได้แบบคล่องคือเลข 1-10 แต่พอเริ่มจาก 11 เป็นต้นไปเริ่มจะติดขัดกัน ลองมาเรียนรู้ลำดับอื่นๆ กันนะคะ

วิธีอ่านตัวเลข ภาษาอังกฤษ 1-100

หมวด 0-9

0 zero ซีโร่ ศูนย์
1 one วัน หนึ่ง
2 two ทู สอง
3 three ทรี สาม
4 four ฟอ สี่
5 five ไฟฝ ห้า
6 six ซิกส์ หก
7 seven เซ็ฝ-เวิน เจ็ด
8 eight เอท แปด
9 nine ไนน์ เก้า

หมวดตัวเลข 10-19

10 ten เท็น สิบ
11 eleven อิเล็ฝเวิน สิบเอ็ด
12 twelve ทเว็ลฟ์ สิบสอง
13 thirteen เธอทีน สิบสาม
14 fourteen โฟททีน สิบสี่
15 fifteen ฟิ๊ฟทีน สิบห้า
16 sixteen ซิ๊กสทีน สิบหก
17 seventeen เซ็ฝเวินทีน สิบเจ็ด
18 eighteen เอททีน สิบแปด
19 nineteen ไนน์ทีน สิบเก้า

หมวดตัวเลข 20-29

20 twenty ทเว็นทิ ยี่สิบ
21 twenty-one เทว็นทิ วัน ยี่สิบเอ็ด
22 twenty-two เทว็นทิ ทู ยี่สิบสอง
23 twenty-three เทว็นทิ ทรี ยี่สิบสาม
24 twenty-four เทว็นทิ ฟอ ยี่สิบสี่
25 twenty-five เทว็นทิ ไฟฝ ยี่สิบห้า
26 twenty-six เทว็นทิ ซิกส์ ยี่สิบหก
27 twenty-seven เทว็นทิ เซ็ฝเวิน ยี่สิบเจ็ด
28 twenty-eight เทว็นทิ เอท ยี่สิบแปด
29 twenty-nine เทวนทิ ไนน์ ยี่สิบเก้า

หมวดตัวเลข 30-29

30 thirty เธ๊อทิ สามสิบ
31 thirty-one เธอทิ วัน สามสิบเอ็ด
32 thirty-two เธอทิ ทู สามสิบสอง
33 thirty-three เธอทิ ทรี สามสิบสาม
34 thirty-four เธอทิ ฟอ สามสิบสี่
35 thirty-five เธอทิ ไฟฝ สามสิบห้า
36 thirty-six เธอทิ ซิกส์ สามสิบหก
37 thirty-seven เธอทิ เซ็ฝเวิน สามสิบเจ็ด
38 thirty-eight เธอทิ เอท สามสิบแปด
39 thirty-nine เธอทิ ไนน์ สามสิบเก้า

หมวดตัวเลข 40-49

40 forty ฟ๊อทิ สี่สิบ
41 forty-one ฟ๊อทิ วัน สี่สิบเอ็ด
42 forty-two ฟ๊อทิ ทู สี่สิบสอง
43 forty-three ฟ๊อทิ ทรี สี่สิบสาม
44 forty-four ฟ๊อทิ ฟอ สี่สิบสี่
45 forty-five ฟ๊อทิ ไฟฝ สี่สิบห้า
46 forty-six ฟ๊ททิ ซิกส์ สี่สิบหก
47 forty-seven ฟ๊อทิ เซ็ฝเวิน สี่สิบเจ็ด
48 forty-eight ฟ๊อทิ เอท สี่สิบแปด
49 forty-nine ฟอทิ ไนน สี่สิบเก้า

หมวดตัวเลข 50-59

50 fifty ฟิ๊ฟทิ ห้าสิบ
51 fifty-one ฟิ๊ฟทิ วัน ห้าสิบเอ็ด
52 fifty-two ฟิ๊ฟทิ ทู ห้าสิบสอง
53 fifty-three ฟิ๊ฟทิ ทรี ห้าสิบสาม
54 fifty-four ฟิ๊ฟทิ ฟอ ห้าสิบสี่
55 fifty-five ฟิ๊ฟทิ ไฟฝ ห้าสิบห้า
56 fifty-six ฟิ๊ฟทิ ซิกส์ ห้าสิบหก
57 fifty-seven ฟิ๊ฟทิ เซ็ฝเวิน ห้าสิบเจ็ด
58 fifty-eight ฟิ๊ฟทิ เอท ห้าสิบแปด
59 fifty-nine ฟิฟทิ ไนน์ ห้าสิบเก้า

วิธีอ่านตัวเลข ภาษาอังกฤษ 1-100

หมวดตัวเลข 60-69

60 sixty ซิ๊กสติ หกสิบ
61 sixty-one ซิ๊กสติ วัน หกสิบเอ็ด
62 sixty-two ซิ๊กสติ ทู หกสิบสอง
63 sixty-three ซิ๊กสติ ทรี หกสิบสาม
64 sixty-four ซิ๊กสติ ฟอ หกสิบสี่
65 sixty-five ซิ๊กสติ ไฟฝ หกสิบห้า
66 sixty-six ซิ๊กสติ ซิกส์ หกสิบหก
67 sixty-seven ซิ๊กสติ เซ็ฝเวิน หกสิบเจ็ด
68 sixty-eight ซิ๊กสติ เอท หกสิบแปด
69 sixty-nine ซิกสติ ไนน์ หกสิบเก้า

หมวดตัวเลข 70-79

70 seventy เซ็ฝเวินทิ เจ็ดสิบ
71 seventy-one เซ็ฝเวินทิ วัน เจ็ดสิบเอ็ด
72 seventy-two เซ็ฝเวินทิ ทู เจ็ดสิบสอง
73 seventy-three เซ็ฝเวินทิ ทรี เจ็ดสิบสาม
74 seventy-four เซ็ฝเวินทิ ฟอ เจ็ดสิบสี่
75 seventy-five เซ็ฝเวินทิ ไฟฝ เจ็ดสิบห้า
76 seventy-six เซ็ฝเวินทิ ซิกส์ เจ็ดสิบหก
77 seventy-seven เซ็ฝเวินทิ เซ็ฝเวิน เจ็ดสิบเจ็ด
78 seventy-eight เซ็ฝเวินทิ เอท เจ็ดสิบแปด
79 seventy-nine เซ็ฝเวินทิ ไนน์ เจ็ดสิบเก้า

หมวดตัวเลข 80-89

80 eighty เอ๊ททิ แปดสิบ
81 eighty-one เอ๊ททิ วัน แปดสิบเอ็ด
82 eighty-two เอ๊ททิ ทู แปดสิบสอง
83 eighty-three เอ๊ททิ ทรี แปดสิบสาม
84 eighty-four เอ๊ททิ ฟอ แปดสิบสี่
85 eighty-five เอ๊ททิ ไฟฝ แปดสิบห้า
86 eighty-six เอ๊ททิ ซิกส์ แปดสิบหก
87 eighty-seven เอ๊ททิ เซ็ฝเวิน แปดสิบเจ็ด
88 eighty-eight เอททิ เอท แปดสิบแปด
89 eighty-nine เอ๊ททิ ไนน์ แปดสิบเก้า

หมวดตัวเลข 90-100

90 ninety ไน๊น์ทิ เก้าสิบ
91 ninety-one ไน๊น์ทิ วัน เก้าสิบเอ็ด
92 ninety-two ไน๊น์ทิ ทู เก้าสิบสอง
93 ninety-three ไน๊น์ทิ ทรี เก้าสิบสาม
94 ninety-four ไน๊น์ทิ ฟอ เก้าสิบสี่
95 ninety-five ไน๊น์ทิ ไฟฝ เก้าสิบห้า
96 ninety-six ไน๊น์ทิ ซิกส์ เก้าสิบหก
97 ninety-seven ไน๊นทิ เซ็ฝเวิน เก้าสิบเจ็ด
98 ninety-eight ไน๊น์ทิ เอท เก้าสิบแปด
99 ninety-nine ไนน์ทิ ไนน์ เก้าสิบเก้า
100 one hundred วัน ฮันเดริด หนึ่งร้อย

ภาพจาก unsplash.com

บทความแนะนำ