พระราชพิธี พิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์ ในการประกาศพระราชพิธีฯ

Home / Picpost / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์ ในการประกาศพระราชพิธีฯ

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพในการประกาศ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังเสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์

ในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การนี้ หลังจาก เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ในห้องบรรทม ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ บนพระแท่นราชบรรจถรณ์ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และ เสด็จฯไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เวลา 16.36 น. เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, คุณพลอยไพลิน เจนเซน, คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, นายเดวิด วีลเลอร์ คู่สมรสคุณพลอยไพลิน พร้อมทั้งพระบรมวงศ์

คณะองคมนตรี อาทิ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์, นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี และภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมในพระราชพิธี

บทความแนะนำ