คำศัพท์ เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ ที่ใช้บ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ ที่ใช้บ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ลองมาทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษกันว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้ง 3,000 พันคำต่อไปนี้  เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้บ่อยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนๆ รู้จักกันทั้งหมดกี่คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดใน USA

1. the
2. of
3. and
4. a
5. to
6. in
7. is
8. you
9. that
10. it
11. he
12. for
13. was
14. on
15. are
16. as
17. with
18. his
19. they
20. at
21. be
22. this
23. from
24. I
25. have
26. or
27. by
28. one
29. had
30. not
31. but
32. what
33. all
34. were
35. when
36. we
37. there
38. can
39. an
40. your
41. which
42. their
43. said
44. if
45. do
46. will
47. each
48. about
49. how
50. up
51. out
52. them
53. then
54. she
55. many
56. some
57. so
58. these
59. would
60. other
61. into
62. has
63. more
64. her
65. two
66. like
67. him
68. see
69. time
70. could
71. no
72. make
73. than
74. first
75. been
76. its
77. who
78. now
79. people
80. my
81. made
82. over
83. did
84. down
85. only
86. way
87. find
88. use
89. may
90. water
91. long
92. little
93. very
94. after
95. words
96. called
97. just
98. where
99. most
100. know
101. get
102. through
103. back
104. much
105. before
106. go
107. good
108. new
109. write
110. our
111. used
112. me
113. man
114. too
115. any
116. day
117. same
118. right
119. look
120. think
121. also
122. around
123. another
124. came
125. come
126. work
127. three
128. word
129. must
130. because
131. does
132. part
133. even
134. place
135. well
136. such
137. here
138. take
139. why
140. things
141. help
142. put
143. years
144. different
145. away
146. again
147. off
148. went
149. old
150. number
151. great
152. tell
153. men
154. say
155. small
156. every
157. found
158. still
159. between
160. name
161. should
162. Mr.
163. home
164. big
165. give
166. air
167. line
168. set
169. own
170. under
171. read
172. last
173. never
174. us
175. left
176. end
177. along
178. while
179. might
180. next
181. sound
182. below
183. saw
184. something
185. thought
186. both
187. few
188. those
189. always
190. looked
191. show
192. large
193. often
194. together
195. asked
196. house
197. don’t
198. world
199. going
200. want
201. school
202. important
203. until
204. 1
205. form
206. food
207. keep
208. children
209. feet
210. land
211. side
212. without
213. boy
214. once
215. animals
216. life
217. enough
218. took
219. sometimes
220. four
221. head
222. above
223. kind
224. began
225. almost
226. live
227. page
228. got
229. earth
230. need
231. far
232. hand
233. high
234. year
235. mother
236. light
237. parts
238. country
239. father
240. let
241. night
242. following
243. 2
244. picture
245. being
246. study
247. second
248. eyes
249. soon
250. times
251. story
252. boys
253. since
254. white
255. days
256. ever
257. paper
258. hard
259. near
260. sentence
261. better
262. best
263. across
264. during
265. today
266. others
267. however
268. sure
269. means
270. knew
271. it’s
272. try
273. told
274. young
275. miles
276. sun
277. ways
278. thing
279. whole
280. hear
281. example
282. heard
283. several
284. change
285. answer
286. room
287. sea
288. against
289. top
290. turned
291. 3
292. learn
293. point
294. city
295. play
296. toward
297. five
298. using
299. himself
300. usually
301. money
302. seen
303. didn’t
304. car
305. morning
306. given
307. trees
308. I’m
309. body
310. upon
311. family
312. later
313. turn
314. move
315. face
316. door
317. cut
318. done
319. group
320. true
321. half
322. sentences
323. red
324. fish
325. plants
326. living
327. wanted
328. black
329. eat
330. short
331. United States
332. run
333. kinds
334. book
335. gave
336. order
337. open
338. ground
339. lines
340. cold
341. really
342. table
343. remember
344. tree
345. 000
346. course
347. front
348. known
349. American
350. space
351. inside
352. ago
353. making
354. Mrs.
355. early
356. I’ll
357. learned
358. brought
359. close
360. nothing
361. though
362. started
363. idea
364. call
365. lived
366. makes
367. became
368. looking
369. add
370. become
371. grow
372. draw
373. yet
374. hands
375. less
376. John
377. wind
378. places
379. behind
380. cannot
381. letter
382. among
383. 4
384. A
385. letters
386. comes
387. able
388. dog
389. shown
390. mean
391. English
392. rest
393. perhaps
394. certain
395. six
396. feel
397. fire
398. ready
399. green
400. yes
401. built
402. special
403. ran
404. full
405. town
406. complete
407. oh
408. person
409. hot
410. anything
411. hold
412. state
413. list
414. stood
415. hundred
416. shows
417. ten
418. fast
419. seemed
420. felt
421. kept
422. America
423. notice
424. can’t
425. strong
426. voice
427. probably
428. needed
429. birds
430. area
431. horse
432. Indians
433. sounds
434. matter
435. stand
436. box
437. start
438. that’s
439. class
440. piece
441. slowly
442. surface
443. river
444. numbers
445. common
446. stop
447. am
448. talk
449. quickly
450. whether
451. fine
452. 5
453. round
454. dark
455. girls
456. past
457. ball
458. girl
459. tried
460. road
461. questions
462. blue
463. meaning
464. coming
465. instead
466. either
467. held
468. friends
469. already
470. warm
471. taken
472. gone
473. finally
474. summer
475. understand
476. moon
477. animal
478. mind
479. outside
480. power
481. says
482. problem
483. longer
484. winter
485. Indian
486. deep
487. mountains
488. heavy
489. carefully
490. follow
491. beautiful
492. beginning
493. moved
494. everyone
495. leave
496. everything
497. game
498. system
499. bring
500. watch
501. shall
502. dry
503. hours
504. written
505. 10
506. stopped
507. within
508. floor
509. Bill
510. ice
511. ship
512. themselves
513. begin
514. fact
515. third
516. quite
517. carry
518. goes
519. distance
520. although
521. added
522. doing
523. sat
524. pictures
525. possible
526. names
527. heart
528. having
529. writing
530. real
531. simple
532. snow
533. getting
534. rain
535. suddenly
536. easy
537. leaves
538. lay
539. size
540. wild
541. weather
542. Mother
543. Miss
544. carried
545. pattern
546. sky
547. walked
548. 6
549. main
550. someone
551. ones
552. center
553. named
554. field
555. stay
556. itself
557. worked
558. boat
559. building
560. question
561. wide
562. let’s
563. least
564. problem
565. followed
566. books
567. tiny
568. hour
569. B
570. happened
571. foot
572. plant
573. moving
574. care
575. low
576. else
577. gold
578. build
579. glass
580. rock
581. tall
582. covered
583. alone
584. reached
585. bottom
586. walk
587. forms
588. takes
589. check
590. reading
591. fall
592. poor
593. map
594. scientists
595. friend
596. o
597. language
598. job
599. points
600. music
601. buy
602. window
603. mark
604. ideas
605. heat
606. grew
607. listen
608. ask
609. changes
610. single
611. French
612. clear
613. Tom
614. energy
615. week
616. explain
617. passed
618. lost
619. spring
620. travel
621. wrote
622. cities
623. farm
624. circle
625. cried
626. whose
627. correct
628. bed
629. working
630. measure
631. straight
632. base
633. mountain
634. caught
635. hair
636. bird
637. per
638. wood
639. running
640. color
641. South
642. groups
643. war
644. members
645. fly
646. yourself
647. decided
648. seem
649. thus
650. legs
651. nearly
652. square
653. England
654. moment
655. North
656. teacher
657. happy
658. changed
659. products
660. C
661. bright
662. sent
663. present
664. plan
665. rather
666. length
667. look
668. speed
669. machine
670. information
671. except
672. figure
673. you’re
674. minutes
675. free
676. fell
677. suppose
678. natural
679. ocean
680. government
681. lives
682. trying
683. horses
684. The
685. s
686. baby
687. taking
688. grass
689. plane
690. pieces
691. sides
692. pulled
693. 8
694. inches
695. street
696. George
697. couldn’t
698. reason
699. difference
700. tells
701. maybe
702. larger
703. history
704. mouth
705. middle
706. step
707. thousands
708. steps
709. cars
710. child
711. opened
712. thinking
713. strange
714. eggs
715. wish
716. soil
717. human
718. trip
719. woman
720. eye
721. milk
722. choose
723. north
724. discovered
725. houses
726. seven
727. easily
728. famous
729. pages
730. late
731. rocks
732. flowers
733. pay
734. sleep
735. iron
736. trouble
737. store
738. beside
739. oil
740. modern
741. filled
742. fun
743. catch
744. growing
745. business
746. countries
747. helped
748. gives
749. exactly
750. Jim
751. King
752. reach
753. lot
754. won’t
755. answered
756. case
757. speak
758. shape
759. eight
760. edge
761. seems
762. soft
763. interesting
764. watched
765. formed
766. stories
767. village
768. object
769. stars
770. placed
771. Joe
772. age
773. minute
774. wall
775. b
776. meet
777. record
778. copy
779. forest
780. River
781. months
782. especially
783. dogs
784. necessary
785. lower
786. smaller
787. he’s
788. unit
789. flat
790. 7
791. direction
792. south
793. subject
794. skin
795. wasn’t
796. I’ve
797. Europe
798. New York
799. yellow
800. ships
801. forward
802. huge
803. needs
804. closed
805. ride
806. region
807. largest
808. answers
809. nor
810. period
811. finished
812. blood
813. rich
814. team
815. waves
816. corner
817. Mary
818. cat
819. amount
820. liked
821. garden
822. led
823. more
824. arms
825. party
826. force
827. test
828. bad
829. temperature
830. pair
831. ahead
832. wrong
833. practice
834. sand
835. tail
836. wait
837. difficult
838. general
839. cover
840. areas
841. material
842. talking
843. isn’t
844. thousand
845. sign
846. examples
847. guess
848. begins
849. various
850. race
851. developed
852. bit
853. clothes
854. uses
855. result
856. greater
857. fields
858. New
859. brother
860. addition
861. doesn’t
862. states
863. dead
864. weight
865. thin
866. stone
867. hit
868. wife
869. played
870. island
871. standing
872. there’s
873. we’ll
874. opposite
875. born
876. sense
877. cattle
878. million
879. anyone
880. rule
881. science
882. helps
883. farmers
884. afraid
885. women
886. produce
887. pull
888. son
889. meant
890. broken
891. interest
892. ends
893. woods
894. Henry
895. chance
896. homes
897. thick
898. sight
899. pretty
900. 12
801. forward
802. huge
803. needs
804. closed
805. ride
806. region
807. largest
808. answers
809. nor
810. period
811. finished
812. blood
813. rich
814. team
815. waves
816. corner
817. Mary
818. cat
819. amount
820. liked
821. garden
822. led
823. more
824. arms
825. party
826. force
827. test
828. bad
829. temperature
830. pair
831. ahead
832. wrong
833. practice
834. sand
835. tail
836. wait
837. difficult
838. general
839. cover
840. areas
841. material
842. talking
843. isn’t
844. thousand
845. sign
846. examples
847. guess
848. begins
849. various
850. race
851. developed
852. bit
853. clothes
854. uses
855. result
856. greater
857. fields
858. New
859. brother
860. addition
861. doesn’t
862. states
863. dead
864. weight
865. thin
866. stone
867. hit
868. wife
869. played
870. island
871. standing
872. there’s
873. we’ll
874. opposite
875. born
876. sense
877. cattle
878. million
879. anyone
880. rule
881. science
882. helps
883. farmers
884. afraid
885. women
886. produce
887. pull
888. son
889. meant
890. broken
891. interest
892. ends
893. woods
894. Henry
895. chance
896. homes
897. thick
898. sight
899. pretty
900. 12
1001. 20
1002. returned
1003. adding
1004. ears
1005. soldiers
1006. type
1007. attention
1008. shouted
1009. gas
1010. World
1011. actually
1012. kitchen
1013. alike
1014. pick
1015. scale
1016. basic
1017. West
1018. President
1019. Uncle
1020. Johnny
1021. happen
1022. walls
1023. Africa
1024. showed
1025. safe
1026. grown
1027. cost
1028. wear
1029. act
1030. wings
1031. Paul
1032. hat
1033. arm
1034. believe
1035. major
1036. becomes
1037. gray
1038. died
1039. bones
1040. sitting
1041. wonder
1042. include
1043. interested
1044. describe
1045. electric
1046. sold
1047. visit
1048. 15
1049. sheep
1050. I’d
1051. waiting
1052. shoes
1053. 30
1054. office
1055. contains
1056. row
1057. contain
1058. objects
1059. fit
1060. students
1061. turns
1062. clouds
1063. equal
1064. War
1065. value
1066. yard
1067. Americans
1068. beat
1069. inch
1070. walking
1071. sugar
1072. key
1073. product
1074. desert
1075. bank
1076. farther
1077. won
1078. total
1079. sell
1080. wire
1081. rose
1082. cotton
1083. moves
1084. spoke
1085. rope
1086. rules
1087. fear
1088. shore
1089. throughout
1090. compare
1091. Sam
1092. dollars
1093. x
1094. studied
1095. movement
1096. lands
1097. exercise
1098. tired
1099. bread
1100. streets
1101. process
1102. parents
1103. nature
1104. apart
1105. path
1106. careful
1107. simply
1108. Christmas
1109. narrow
1110. metal
1111. nine
1112. useful
1113. public
1114. buildings
1115. according
1116. steel
1117. salt
1118. carrying
1119. watching
1120. speech
1121. machines
1122. forth
1123. nation
1124. rivers
1125. knowledge
1126. appear
1127. insects
1128. ate
1129. dinner
1130. hurt
1131. Peter
1132. jumped
1133. spend
1134. experiment
1135. marks
1136. touch
1137. drop
1138. chair
1139. east
1140. dropped
1141. William
1142. separate
1143. truck
1144. sing
1145. elements
1146. column
1147. twice
1148. particular
1149. paragraph
1150. unless
1151. spot
1152. neither
1153. met
1154. workers
1155. Father
1156. wheel
1157. continued
1158. none
1159. what’s
1160. hill
1161. hills
1162. older
1163. television
1164. verb
1165. solve
1166. pressure
1167. report
1168. roots
1169. farmer
1170. count
1171. giving
1172. trade
1173. joined
1174. chief
1175. month
1176. F
1177. Spanish
1178. term
1179. cloth
1180. D
1181. doctor
1182. indeed
1183. turning
1184. dance
1185. church
1186. original
1187. enjoy
1188. climbed
1189. string
1190. Sea
1191. killed
1192. sister
1193. familiar
1194. hardly
1195. onto
1196. imagine
1197. blow
1198. quick
1199. law
1200. lie
1201. final
1202. rise
1203. certainly
1204. Billy
1205. loud
1206. fair
1207. pointed
1208. pushed
1209. herself
1210. learning
1211. slow
1212. noise
1213. marked
1214. statement
1215. hungry
1216. join
1217. finding
1218. tube
1219. rode
1220. empty
1221. received
1222. Jane
1223. twenty
1224. broke
1225. nice
1226. effect
1227. paid
1228. motion
1229. myself
1230. talked
1231. divide
1232. wants
1233. supply
1234. laid
1235. crops
1236. millions
1237. cells
1238. dear
1239. 1/2
1240. surprise
1241. symbols
1242. boats
1243. gun
1244. units
1245. replied
1246. families
1247. entire
1248. fruit
1249. crowd
1250. tied
1251. band
1252. wet
1253. eating
1254. colors
1255. Great
1256. solid
1257. besides
1258. northern
1259. noun
1260. star
1261. feed
1262. wooden
1263. sort
1264. lights
1265. Greek
1266. Red
1267. develop
1268. Dr.
1269. shoulder
1270. variety
1271. season
1272. news
1273. settled
1274. share
1275. closer
1276. jump
1277. regular
1278. changing
1279. represent
1280. opening
1281. market
1282. we’re
1283. flew
1284. finger
1285. expect
1286. California
1287. army
1288. cabin
1289. camp
1290. schools
1291. 50
1292. danger
1293. purpose
1294. breakfast
1295. proper
1296. coat
1297. signs
1298. faces
1299. putting
1300. vowel
1301. fishing
1302. holding
1303. express
1304. shot
1305. instruments
1306. angry
1307. southern
1308. dress
1309. bag
1310. proud
1311. neck
1312. breath
1313. Mike
1314. strength
1315. described
1316. member
1317. twelve
1318. mine
1319. heads
1320. company
1321. current
1322. phrase
1323. valley
1324. directly
1325. double
1326. till
1327. differences
1328. match
1329. average
1330. related
1331. die
1332. figures
1333. liquid
1334. caused
1335. alive
1336. bodies
1337. games
1338. considered
1339. stream
1340. provide
1341. drink
1342. starting
1343. reasons
1344. experience
1345. future
1346. tomorrow
1347. drove
1348. population
1349. finish
1350. station
1351. completely
1352. arrived
1353. shook
1354. stage
1355. oxygen
1356. poem
1357. solution
1358. branches
1359. roads
1360. Mexico
1361. degrees
1362. coal
1363. cent
1364. conditions
1365. electricity
1366. 25
1367. everybody
1368. drawing
1369. rare
1370. dust
1371. worth
1372. follows
1373. scientific
1374. exciting
1375. community
1376. captain
1377. bus
1378. protect
1379. compound
1380. brothers
1381. winds
1382. raise
1383. further
1384. yards
1385. guide
1386. quietly
1387. discover
1388. East
1389. plain
1390. correctly
1391. smiled
1392. keeping
1393. steam
1394. usual
1395. showing
1396. telling
1397. easier
1398. scar
1399. range
1400. appeared
1401. root
1402. consider
1403. wagon
1404. baseball
1405. rubber
1406. surprised
1407. hunting
1408. symbol
1409. seeing
1410. Chinese
1411. Pacific
1412. support
1413. leg
1414. windows
1415. Texas
1416. industry
1417. mile
1418. forests
1419. beneath
1420. likely
1421. win
1422. fence
1423. maps
1424. believed
1425. islands
1426. noticed
1427. runs
1428. centuries
1429. popular
1430. stayed
1431. chart
1432. Ann
1433. master
1434. lake
1435. falls
1436. d
1437. sheet
1438. explained
1439. notes
1440. mass
1441. art
1442. bottle
1443. desk
1444. colored
1445. nest
1446. storm
1447. everywhere
1448. clearly
1449. development
1450. closely
1451. fourth
1452. push
1453. Earth
1454. rolled
1455. flight
1456. smoke
1457. upper
1458. remembered
1459. track
1460. mixed
1461. forget
1462. bigger
1463. nearby
1464. plenty
1465. based
1466. leaving
1467. save
1468. belong
1469. laws
1470. structure
1471. height
1472. suggested
1473. German
1474. observe
1475. located
1476. clock
1477. giant
1478. Captain
1479. smell
1480. planes
1481. railroad
1482. knife
1483. grows
1484. I
1485. results
1486. spelling
1487. friendly
1488. flow
1489. plans
1490. whatever
1491. barn
1492. beauty
1493. bell
1494. wonderful
1495. rapidly
1496. Little
1497. tone
1498. agreed
1499. wore
1500. ending
1501. tools
1502. pairs
1503. goods
1504. fifty
1505. nearest
1506. wave
1507. m
1508. sweet
1509. deer
1510. threw
1511. dangerous
1512. clothing
1513. events
1514. leader
1515. waters
1516. Atlantic
1517. lunch
1518. boxes
1519. mud
1520. generally
1521. hung
1522. ear
1523. peace
1524. spell
1525. golden
1526. wheat
1527. chapter
1528. immediately
1529. gathered
1530. favorite
1531. understanding
1532. apple
1533. 0
1534. expected
1535. sad
1536. plate
1537. score
1538. smooth
1539. traveled
1540. each
1541. service
1542. cows
1543. sail
1544. grain
1545. driver
1546. forces
1547. White
1548. telephone
1549. singing
1550. farms
1551. instance
1552. swim
1553. powerful
1554. drew
1555. foods
1556. bar
1557. egg
1558. Italy
1559. cases
1560. meeting
1561. shop
1562. Germany
1563. bowl
1564. newspaper
1565. fat
1566. view
1567. cry
1568. dressed
1569. source
1570. hurry
1571. wheels
1572. Latin
1573. nobody
1574. James
1575. details
1576. Dad
1577. muscles
1578. model
1579. climate
1580. coffee
1581. lifted
1582. lies
1583. whenever
1584. whom
1585. silent
1586. flower
1587. broad
1588. serious
1589. continue
1590. airplane
1591. supper
1592. methods
1593. trail
1594. atmosphere
1595. western
1596. persons
1597. handle
1598. angle
1599. throw
1600. allowed
1601. keeps
1602. drawn
1603. leading
1604. feathers
1605. waited
1606. China
1607. you’ve
1608. funny
1609. dictionary
1610. scientist
1611. taught
1612. climb
1613. fighting
1614. ordinary
1615. series
1616. towns
1617. burning
1618. types
1619. extra
1620. rough
1621. Roman
1622. vast
1623. 18
1624. serve
1625. riding
1626. library
1627. helping
1628. program
1629. magic
1630. earlier
1631. manner
1632. softly
1633. chemical
1634. suit
1635. pencil
1636. e
1637. tongue
1638. eye
1639. loved
1640. struck
1641. freedom
1642. they’re
1643. remain
1644. planets
1645. settlers
1646. smaller
1647. title
1648. Oh
1649. plays
1650. fellow
1651. cents
1652. enemy
1653. cloud
1654. roof
1655. student
1656. laugh
1657. kill
1658. including
1659. swimming
1660. direct
1661. pleasant
1662. charge
1663. Mama
1664. lose
1665. individual
1666. roll
1667. listed
1668. growth
1669. national
1670. speaking
1671. regions
1672. style
1673. political
1674. he’d
1675. ordered
1676. prepared
1677. daughter
1678. plains
1679. studying
1680. hall
1681. education
1682. highest
1683. May
1684. vegetables
1685. signal
1686. cup
1687. indicate
1688. Japanese
1689. 11
1690. design
1691. secret
1692. copper
1693. Frank
1694. stones
1695. blocks
1696. block
1697. equipment
1698. skill
1699. lift
1700. lying
1801. perfect
1802. wash
1803. nations
1804. verbs
1805. cow
1806. printed
1807. agree
1808. sunlight
1809. smile
1810. expression
1811. bow
1812. shut
1813. shining
1814. particularly
1815. thank
1816. planet
1817. property
1818. brain
1819. bridge
1820. asleep
1821. taste
1822. starts
1823. European
1824. price
1825. scene
1826. planned
1827. St.
1828. factors
1829. includes
1830. battle
1831. health
1832. sleeping
1833. fought
1834. cave
1835. Ben
1836. composition
1837. 40
1838. fur
1839. pocket
1840. prove
1841. holes
1842. y
1843. knowing
1844. police
1845. social
1846. 24
1847. factories
1848. Mark
1849. Asia
1850. dishes
1851. discuss
1852. post
1853. enter
1854. 14
1855. traveling
1856. crossed
1857. n
1858. local
1859. park
1860. brave
1861. burned
1862. stretched
1863. ants
1864. shoulders
1865. escape
1866. mostly
1867. division
1868. measures
1869. clay
1870. sailed
1871. valuable
1872. potatoes
1873. tip
1874. weak
1875. lion
1876. poles
1877. sir
1878. Congress
1879. lovely
1880. eaten
1881. ability
1882. balance
1883. success
1884. search
1885. sticks
1886. crew
1887. voices
1888. determine
1889. excited
1890. parallel
1891. represents
1892. nouns
1893. attack
1894. hunt
1895. bat
1896. increase
1897. Lake
1898. appears
1899. apples
1900. neighbors
1801. activities
1802. Lincoln
1803. subjects
1804. Paris
1805. outer
1806. volume
1807. sick
1808. whale
1809. earth’s
1810. successful
1811. invented
1812. falling
1813. wished
1814. entered
1815. 13
1816. excitement
1817. quarter
1818. log
1819. songs
1820. cake
1821. unusual
1822. personal
1823. gate
1824. jar
1825. cream
1826. wearing
1827. London
1828. bone
1829. phrases
1830. wise
1831. birthday
1832. papers
1833. candy
1834. o’clock
1835. flag
1836. strike
1837. gently
1838. traffic
1839. sum
1840. Sally
1841. minerals
1842. streams
1843. article
1844. hide
1845. recognize
1846. recent
1847. frequently
1848. central
1849. shell
1850. 16
1851. court
1852. driving
1853. gradually
1854. remained
1855. India
1856. automobile
1857. safety
1858. eastern
1859. Boston
1860. p
1861. hurried
1862. meanings
1863. arranged
1864. tie
1865. darkness
1866. branch
1867. Ocean
1868. S
1869. fifteen
1870. hadn’t
1871. proved
1872. pond
1873. holds
1874. terrible
1875. jobs
1876. frightened
1877. forced
1878. Spain
1879. shells
1880. function
1881. impossible
1882. slightly
1883. somewhat
1884. U
1885. steady
1886. Papa
1887. 200
1888. rows
1889. listened
1890. sang
1891. Robert
1892. Western
1893. wondered
1894. Canada
1895. passing
1896. frame
1897. element
1898. diagram
1899. washed
1900. aren’t
1901. character
1902. setting
1903. instrument
1904. message
1905. Street
1906. club
1907. cell
1908. records
1909. chosen
1910. laughing
1911. world’s
1912. pie
1913. appearance
1914. Aunt
1915. repeated
1916. causes
1917. situation
1918. rhythm
1919. supplies
1920. thoughts
1921. lakes
1922. stepped
1923. loose
1924. increase
1925. lips
1926. exact
1927. yesterday
1928. E
1929. depends
1930. angles
1931. factory
1932. Charles
1933. spirit
1934. rays
1935. avoid
1936. provided
1937. player
1938. surely
1939. sorry
1940. cutting
1941. father’s
1942. importance
1943. progress
1944. paint
1945. seconds
1946. Richard
1947. journey
1948. 500
1949. doubt
1950. sections
1951. Dick
1952. lots
1953. statements
1954. ruler
1955. likes
1956. dozen
1957. served
1958. doors
1959. basket
1960. thinks
1961. established
1962. quality
1963. deck
1964. indicated
1965. effort
1966. dream
1967. pipe
1968. harder
1969. Alaska
1970. pulling
1971. flies
1972. lesson
1973. ended
1974. calls
1975. dancing
1976. spelled
1977. Italian
1978. chickens
1979. engines
1980. rod
1981. football
1982. rooms
1983. physical
1984. identify
1985. cage
1986. experiments
1987. Tommy
1988. drops
1989. daily
1990. included
1991. cook
1992. containing
1993. players
1994. sudden
1995. disappeared
1996. pole
1997. particles
1998. joy
1999. replace
2000. foreign
2001. you’d
2002. fuel
2003. realize
2004. Chicago
2005. card
2006. bill
2007. bent
2008. haven’t
2009. hidden
2010. carbon
2011. thirty
2012. Japan
2013. allow
2014. Union
2015. greatly
2016. rocket
2017. term
2018. cap
2019. sounded
2020. listening
2021. jet
2022. calling
2023. thread
2024. Brown
2025. created
2026. merely
2027. represented
2028. Grandfather
2029. butter
2030. dried
2031. Thomas
2032. visited
2033. March
2034. chest
2035. molecules
2036. feelings
2037. Negro
2038. Saturday
2039. shade
2040. planted
2041. continent
2042. pink
2043. crowded
2044. rice
2045. Dutch
2046. somewhere
2047. courage
2048. hunters
2049. chicken
2050. occur
2051. shadow
2052. truth
2053. due
2054. native
2055. load
2056. orange
2057. rolling
2058. General
2059. begun
2060. offered
2061. training
2062. pitch
2063. account
2064. discovery
2065. creatures
2066. honor
2067. removed
2068. passes
2069. Sir
2070. blank
2071. shirt
2072. gather
2073. suggest
2074. ranch
2075. required
2076. Black
2077. prevent
2078. tight
2079. House
2080. queen
2081. enjoyed
2082. leaf
2083. tin
2084. meal
2085. available
2086. rising
2087. ought
2088. whispered
2089. National
2090. Louis
2091. straw
2092. attached
2093. wool
2094. duck
2095. tear
2096. separated
2097. cats
2098. date
2099. layers
2100. bark
2101. college
2102. safely
2103. furniture
2104. leather
2105. moon
2106. determined
2107. exercises
2108. entirely
2109. 17
2110. factor
2111. silence
2112. combined
2113. remains
2114. standard
2115. saved
2116. recently
2117. tracks
2118. hanging
2119. City
2120. teach
2121. involved
2122. biggest
2123. gentle
2124. strip
2125. pack
2126. bare
2127. classroom
2128. press
2129. sailors
2130. chain
2131. bits
2132. rabbit
2133. shaped
2134. breathing
2135. helpful
2136. newspapers
2137. pound
2138. pure
2139. forget
2140. musical
2141. 60
2142. layer
2143. substance
2144. choice
2145. prepare
2146. fixed
2147. environment
2148. Jimmy
2149. highly
2150. Valley
2151. spoken
2152. Sunday
2153. oceans
2154. disease
2155. banks
2156. depend
2157. sailing
2158. shorter
2159. snake
2160. balloon
2161. exclaimed
2162. cheese
2163. forgotten
2164. husband
2165. partly
2166. atoms
2167. blew
2168. dollar
2169. worn
2170. shoot
2171. slipped
2172. medicine
2173. measured
2174. receive
2175. produces
2176. frozen
2177. throat
2178. supposed
2179. pool
2180. trucks
2181. condition
2182. cowboy
2183. lonely
2184. belongs
2185. pine
2186. consists
2187. citizens
2188. Smith
2189. conversation
2190. collection
2191. differ
2192. circus
2193. audience
2194. triangle
2195. globe
2196. mice
2197. Big
2198. anywhere
2199. fog
2200. pet
2201. influence
2202. we’ve
2203. African
2204. June
2205. logs
2206. aid
2207. pile
2208. July
2209. worry
2210. 1/4
2211. she’s
2212. tonight
2213. bushes
2214. hoped
2215. complex
2216. construction
2217. author
2218. Queen
2219. task
2220. underline
2221. Day
2222. research
2223. basis
2224. principal
2225. graph
2226. elephant
2227. improve
2228. fruits
2229. oldest
2230. mouse
2231. Virginia
2232. arrow
2233. stores
2234. organized
2235. colonies
2236. carries
2237. evidence
2238. Mississippi
2239. studies
2240. degree
2241. production
2242. motor
2243. numerals
2244. piano
2245. handed
2246. bears
2247. pan
2248. theory
2249. swing
2250. painted
2251. knees
2252. mirror
2253. pony
2254. dirt
2255. miss
2256. thee
2257. o
2258. route
2259. slide
2260. couple
2261. N
2262. mother’s
2263. create
2264. silk
2265. burst
2266. curious
2267. mighty
2268. examine
2269. combine
2270. operation
2271. understood
2272. realize
2273. respect
2274. fed
2275. owned
2276. uncle
2277. touched
2278. rights
2279. concerned
2280. covers
2281. distant
2282. refer
2283. lack
2284. Betsy
2285. anyway
2286. babies
2287. hearing
2288. failed
2289. 300
2290. shapes
2291. tea
2292. reaches
2293. mail
2294. stronger
2295. poured
2296. rushed
2297. edges
2298. highway
2299. periods
2300. numbers
2301. repeat
2302. Andy
2303. collect
2304. struck
2305. pen
2306. pictured
2307. excellent
2308. blanket
2309. aside
2310. dig
2311. enemies
2312. planning
2313. pain
2314. needle
2315. missed
2316. nodded
2317. connected
2318. beans
2319. cards
2320. upward
2321. gain
2322. offer
2323. Wheels
2324. expressed
2325. combination
2326. spaces
2327. unknown
2328. luck
2329. movements
2330. languages
2331. brush
2332. balls
2333. fastened
2334. seas
2335. Island
2336. completed
2337. systems
2338. features
2339. observed
2340. Pa
2341. Greeks
2342. stretch
2343. composed
2344. wherever
2345. willing
2346. married
2347. fallen
2348. landed
2349. amounts
2350. religious
2351. fits
2352. sheets
2353. orbit
2354. review
2355. youth
2356. bars
2357. wires
2358. resources
2359. designed
2360. tax
2361. waste
2362. Edward
2363. tower
2364. lamp
2365. president
2366. comfortable
2367. sees
2368. tent
2369. becoming
2370. atomic
2371. topic
2372. flows
2373. locate
2374. pleased
2375. leader
2376. crop
2377. burn
2378. outline
2379. feels
2380. trick
2381. transportation
2382. bicycle
2383. villages
2384. thrown
2385. buffalo
2386. signals
2387. pigs
2388. aloud
2389. Carlos
2390. dots
2391. spite
2392. counting
2393. slept
2394. landing
2395. trained
2396. grandfather
2397. blowing
2398. etc.
2399. worse
2400. boy’s
2401. middle
2402. accident
2403. younger
2404. judge
2405. stove
2406. valleys
2407. gasoline
2408. castle
2409. spider
2410. normal
2411. steep
2412. tough
2413. active
2414. tops
2415. affect
2416. bound
2417. driven
2418. trunk
2419. visitors
2420. military
2421. society
2422. stared
2423. fairly
2424. obtain
2425. mountains
2426. reader
2427. additional
2428. boy
2429. machinery
2430. recognized
2431. plus
2432. hollow
2433. explore
2434. travels
2435. tables
2436. bite
2437. unlike
2438. stairs
2439. scattered
2440. Wilson
2441. percent
2442. earn
2443. hang
2444. State
2445. items
2446. arrange
2447. loss
2448. sisters
2449. raw
2450. TV
2451. skins
2452. boots
2453. Don
2454. belt
2455. he’ll
2456. salmon
2457. aware
2458. 400
2459. pleasure
2460. stored
2461. origin
2462. perform
2463. tank
2464. plural
2465. weight
2466. adjective
2467. gods
2468. event
2469. Columbus
2470. eventually
2471. zero
2472. bringing
2473. remove
2474. yours
2475. trains
2476. neighbor
2477. alphabet
2478. rises
2479. tribes
2480. covering
2481. stomach
2482. select
2483. characteristics
2484. enormous
2485. industrial
2486. Australia
2487. bells
2488. fifth
2489. loaded
2490. companies
2491. poet
2492. screen
2493. consonant
2494. pushing
2495. Jones
2496. mistake
2497. arrows
2498. stranger
2499. acts
2500. thanks
2501. specific
2502. toes
2503. mood
2504. negative
2505. principles
2506. income
2507. primitive
2508. airplanes
2509. false
2510. accepted
2511. sports
2512. September
2513. blind
2514. accept
2515. today’s
2516. orders
2517. universe
2518. tribe
2519. headed
2520. passage
2521. obtained
2522. surrounded
2523. classes
2524. somebody
2525. compass
2526. measuring
2527. substances
2528. values
2529. seldom
2530. thou
2531. remaining
2532. 21
2533. lucky
2534. anybody
2535. April
2536. naturally
2537. automobiles
2538. owner
2539. grade
2540. rings
2541. purple
2542. seed
2543. swam
2544. guns
2545. rounded
2546. rabbits
2547. syllables
2548. magnet
2549. prize
2550. raced
2551. T
2552. colony
2553. announced
2554. dug
2555. numeral
2556. compared
2557. curve
2558. distances
2559. Johnson
2560. perfectly
2561. Man
2562. pilot
2563. Tim
2564. struggle
2565. herd
2566. Eddie
2567. previous
2568. Florida
2569. pot
2570. definition
2571. tape
2572. porch
2573. vote
2574. mad
2575. waved
2576. powder
2577. trace
2578. Alice
2579. gift
2580. tightly
2581. sizes
2582. tests
2583. bees
2584. happening
2585. badly
2586. fewer
2587. industries
2588. nights
2589. introduced
2590. nails
2591. insect
2592. halfway
2593. syllable
2594. principle
2595. activity
2596. Central
2597. temperatures
2598. creature
2599. Mars
2600. dish
2601. David
2602. handsome
2603. mainly
2604. teachers
2605. pupils
2606. breathe
2607. swept
2608. racing
2609. trips
2610. firmly
2611. Greece
2612. hay
2613. packed
2614. vertical
2615. package
2616. harbor
2617. reports
2618. r
2619. behavior
2620. writer
2621. apartment
2622. pale
2623. destroyed
2624. diameter
2625. articles
2626. settle
2627. indicates
2628. mentioned
2629. collected
2630. positions
2631. actual
2632. worried
2633. somehow
2634. saddle
2635. wound
2636. stock
2637. officer
2638. typical
2639. engineer
2640. welcome
2641. duty
2642. dot
2643. snakes
2644. fix
2645. fox
2646. refused
2647. port
2648. bend
2649. drawings
2650. tropical
2651. Gulf
2652. stems
2653. eager
2654. guard
2655. widely
2656. frog
2657. Russia
2658. forty
2659. flame
2660. canoe
2661. teams
2662. organization
2663. atom
2664. tide
2665. wrapped
2666. skills
2667. wing
2668. gained
2669. slabs
2670. cooking
2671. torn
2672. properties
2673. horn
2674. cowboys
2675. effects
2676. split
2677. Fred
2678. former
2679. yelled
2680. invention
2681. unhappy
2682. limited
2683. movie
2684. Rome
2685. Prince
2686. presented
2687. ill
2688. Southern
2689. shoe
2690. puts
2691. command
2692. Bay
2693. managed
2694. mental
2695. difficulty
2696. roar
2697. nearer
2698. messages
2699. adventure
2700. Ohio
2701. birth
2702. circles
2703. ducks
2704. buried
2705. hello
2706. declared
2707. weren’t
2708. strips
2709. rear
2710. performed
2711. crack
2712. protection
2713. brings
2714. Maria
2715. private
2716. goose
2717. elephants
2718. Russian
2719. squares
2720. interior
2721. chamber
2722. jungle
2723. replaced
2724. belonged
2725. dirty
2726. noted
2727. applied
2728. scales
2729. 35
2730. nervous
2731. dull
2732. brass
2733. opportunity
2734. hospital
2735. occurs
2736. sources
2737. guests
2738. invited
2739. seats
2740. plastic
2741. tons
2742. contained
2743. definite
2744. prime
2745. location
2746. eleven
2747. curved
2748. October
2749. aboard
2750. troops
2751. captured
2752. spots
2753. sink
2754. voyage
2755. shelf
2756. ore
2757. washing
2758. firm
2759. accurate
2760. equally
2761. Pole
2762. crossing
2763. Daniel
2764. mixture
2765. Jeff
2766. checked
2767. shelter
2768. pasture
2769. constant
2770. soldier
2771. shine
2772. victory
2773. whistle
2774. slave
2775. breaking
2776. dawn
2777. farming
2778. services
2779. equator
2780. thy
2781. camera
2782. opinion
2783. characters
2784. fully
2785. lighted
2786. experiences
2787. counted
2788. pour
2789. labor
2790. brief
2791. properly
2792. pointing
2793. horns
2794. appropriate
2795. corners
2796. 90
2797. arrive
2798. gravity
2799. fierce
2800. bet
2801. independence
2802. cleared
2803. label
2804. cast
2805. positive
2806. occasionally
2807. melted
2808. peoples
2809. crying
2810. attempt
2811. fires
2812. f
2813. require
2814. sale
2815. thumb
2816. tubes
2817. wagons
2818. A**
2819. Danny
2820. fort
2821. film
2822. passengers
2823. tossed
2824. advice
2825. arithmetic
2826. January
2827. donkey
2828. discussion
2829. shake
2830. lessons
2831. memory
2832. garage
2833. glasses
2834. pride
2835. charged
2836. finds
2837. policeman
2838. University
2839. School
2840. palace
2841. relationship
2842. slip
2843. Mountain
2844. selection
2845. satellites
2846. New York City
2847. lowest
2848. doll
2849. satisfied
2850. Norway
2851. toy
2852. hats
2853. habits
2854. arrangement
2855. promised
2856. calm
2857. Mount
2858. Martin
2859. rocky
2860. neighborhood
2861. warning
2862. Harry
2863. kids
2864. cookies
2865. metals
2866. monkey
2867. vapor
2868. grabbed
2869. deeply
2870. currents
2871. doctors
2872. originally
2873. walks
2874. happily
2875. chairs
2876. floating
2877. powers
2878. adjectives
2879. poetry
2880. slope
2881. bags
2882. Star
2883. species
2884. lengths
2885. nuts
2886. remarkable
2887. August
2888. acres
2889. tricks
2890. essential
2891. constantly
2892. depth
2893. requires
2894. mineral
2895. canal
2896. coach
2897. dreams
2898. M
2899. complicated
2900. Lee
2901. Casey
2902. swung
2903. exchange
2904. hunter
2905. exist
2906. reported
2907. tune
2908. shallow
2909. image
2910. tobacco
2911. stiff
2912. increasing
2913. precious
2914. presents
2915. damage
2916. treated
2917. folks
2918. Illinois
2919. adult
2920. spin
2921. shed
2922. Philadelphia
2923. grandmother
2924. customs
2925. mathematics
2926. heated
2927. claws
2928. reaching
2929. official
2930. recall
2931. explanation
2932. developing
2933. mysterious
2934. recorded
2935. shout
2936. practical
2937. Pennsylvania
2938. t
2939. P
2940. 70
2941. V
2942. plates
2943. officers
2944. wolf
2945. raising
2946. deeper
2947. wishes
2948. instant
2949. writers
2950. scared
2951. breeze
2952. contrast
2953. Egypt
2954. X
2955. mission
2956. tales
2957. vessels
2958. silly
2959. border
2960. G
2961. trap
2962. zoo
2963. occurred
2964. wealth
2965. manufacturing
2966. Hill
2967. fired
2968. mill
2969. heading
2970. Ellen
2971. rubbed
2972. brick
2973. tremendous
2974. compounds
2975. 23
2976. chose
2977. simplest
2978. slight
2979. solar
2980. grains
2981. stated
2982. drinking
2983. fireplace
2984. stops
2985. shaking
2986. goal
2987. rhyme
2988. 45
2989. 80
2990. facing
2991. autumn
2992. possibly
2993. habit
2994. shooting
2995. ourselves
2996. centers
2997. rush
2998. soap
2999. finest
3000. lungs
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ ที่ใช้บ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ลองมาทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษกันว่าคำศัพท์ทั้ง 3,000 พันคำต่อไปนี้ เพื่อนๆ รู้จักกันทั้งหมดกี่คำ โดยคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้เป็น
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ในสหรัญอเมริกาใช้บ่อยที่สุด

1. the
2. of
3. and
4. a
5. to
6. in
7. is
8. you
9. that
10. it
11. he
12. for
13. was
14. on
15. are
16. as
17. with
18. his
19. they
20. at
21. be
22. this
23. from
24. I
25. have
26. or
27. by
28. one
29. had
30. not
31. but
32. what
33. all
34. were
35. when
36. we
37. there
38. can
39. an
40. your
41. which
42. their
43. said
44. if
45. do
46. will
47. each
48. about
49. how
50. up
51. out
52. them
53. then
54. she
55. many
56. some
57. so
58. these
59. would
60. other
61. into
62. has
63. more
64. her
65. two
66. like
67. him
68. see
69. time
70. could
71. no
72. make
73. than
74. first
75. been
76. its
77. who
78. now
79. people
80. my
81. made
82. over
83. did
84. down
85. only
86. way
87. find
88. use
89. may
90. water
91. long
92. little
93. very
94. after
95. words
96. called
97. just
98. where
99. most
100. know
101. get
102. through
103. back
104. much
105. before
106. go
107. good
108. new
109. write
110. our
111. used
112. me
113. man
114. too
115. any
116. day
117. same
118. right
119. look
120. think
121. also
122. around
123. another
124. came
125. come
126. work
127. three
128. word
129. must
130. because
131. does
132. part
133. even
134. place
135. well
136. such
137. here
138. take
139. why
140. things
141. help
142. put
143. years
144. different
145. away
146. again
147. off
148. went
149. old
150. number
151. great
152. tell
153. men
154. say
155. small
156. every
157. found
158. still
159. between
160. name
161. should
162. Mr.
163. home
164. big
165. give
166. air
167. line
168. set
169. own
170. under
171. read
172. last
173. never
174. us
175. left
176. end
177. along
178. while
179. might
180. next
181. sound
182. below
183. saw
184. something
185. thought
186. both
187. few
188. those
189. always
190. looked
191. show
192. large
193. often
194. together
195. asked
196. house
197. don’t
198. world
199. going
200. want
201. school
202. important
203. until
204. 1
205. form
206. food
207. keep
208. children
209. feet
210. land
211. side
212. without
213. boy
214. once
215. animals
216. life
217. enough
218. took
219. sometimes
220. four
221. head
222. above
223. kind
224. began
225. almost
226. live
227. page
228. got
229. earth
230. need
231. far
232. hand
233. high
234. year
235. mother
236. light
237. parts
238. country
239. father
240. let
241. night
242. following
243. 2
244. picture
245. being
246. study
247. second
248. eyes
249. soon
250. times
251. story
252. boys
253. since
254. white
255. days
256. ever
257. paper
258. hard
259. near
260. sentence
261. better
262. best
263. across
264. during
265. today
266. others
267. however
268. sure
269. means
270. knew
271. it’s
272. try
273. told
274. young
275. miles
276. sun
277. ways
278. thing
279. whole
280. hear
281. example
282. heard
283. several
284. change
285. answer
286. room
287. sea
288. against
289. top
290. turned
291. 3
292. learn
293. point
294. city
295. play
296. toward
297. five
298. using
299. himself
300. usually
301. money
302. seen
303. didn’t
304. car
305. morning
306. given
307. trees
308. I’m
309. body
310. upon
311. family
312. later
313. turn
314. move
315. face
316. door
317. cut
318. done
319. group
320. true
321. half
322. sentences
323. red
324. fish
325. plants
326. living
327. wanted
328. black
329. eat
330. short
331. United States
332. run
333. kinds
334. book
335. gave
336. order
337. open
338. ground
339. lines
340. cold
341. really
342. table
343. remember
344. tree
345. 000
346. course
347. front
348. known
349. American
350. space
351. inside
352. ago
353. making
354. Mrs.
355. early
356. I’ll
357. learned
358. brought
359. close
360. nothing
361. though
362. started
363. idea
364. call
365. lived
366. makes
367. became
368. looking
369. add
370. become
371. grow
372. draw
373. yet
374. hands
375. less
376. John
377. wind
378. places
379. behind
380. cannot
381. letter
382. among
383. 4
384. A
385. letters
386. comes
387. able
388. dog
389. shown
390. mean
391. English
392. rest
393. perhaps
394. certain
395. six
396. feel
397. fire
398. ready
399. green
400. yes
401. built
402. special
403. ran
404. full
405. town
406. complete
407. oh
408. person
409. hot
410. anything
411. hold
412. state
413. list
414. stood
415. hundred
416. shows
417. ten
418. fast
419. seemed
420. felt
421. kept
422. America
423. notice
424. can’t
425. strong
426. voice
427. probably
428. needed
429. birds
430. area
431. horse
432. Indians
433. sounds
434. matter
435. stand
436. box
437. start
438. that’s
439. class
440. piece
441. slowly
442. surface
443. river
444. numbers
445. common
446. stop
447. am
448. talk
449. quickly
450. whether
451. fine
452. 5
453. round
454. dark
455. girls
456. past
457. ball
458. girl
459. tried
460. road
461. questions
462. blue
463. meaning
464. coming
465. instead
466. either
467. held
468. friends
469. already
470. warm
471. taken
472. gone
473. finally
474. summer
475. understand
476. moon
477. animal
478. mind
479. outside
480. power
481. says
482. problem
483. longer
484. winter
485. Indian
486. deep
487. mountains
488. heavy
489. carefully
490. follow
491. beautiful
492. beginning
493. moved
494. everyone
495. leave
496. everything
497. game
498. system
499. bring
500. watch
501. shall
502. dry
503. hours
504. written
505. 10
506. stopped
507. within
508. floor
509. Bill
510. ice
511. ship
512. themselves
513. begin
514. fact
515. third
516. quite
517. carry
518. goes
519. distance
520. although
521. added
522. doing
523. sat
524. pictures
525. possible
526. names
527. heart
528. having
529. writing
530. real
531. simple
532. snow
533. getting
534. rain
535. suddenly
536. easy
537. leaves
538. lay
539. size
540. wild
541. weather
542. Mother
543. Miss
544. carried
545. pattern
546. sky
547. walked
548. 6
549. main
550. someone
551. ones
552. center
553. named
554. field
555. stay
556. itself
557. worked
558. boat
559. building
560. question
561. wide
562. let’s
563. least
564. problem
565. followed
566. books
567. tiny
568. hour
569. B
570. happened
571. foot
572. plant
573. moving
574. care
575. low
576. else
577. gold
578. build
579. glass
580. rock
581. tall
582. covered
583. alone
584. reached
585. bottom
586. walk
587. forms
588. takes
589. check
590. reading
591. fall
592. poor
593. map
594. scientists
595. friend
596. o
597. language
598. job
599. points
600. music
601. buy
602. window
603. mark
604. ideas
605. heat
606. grew
607. listen
608. ask
609. changes
610. single
611. French
612. clear
613. Tom
614. energy
615. week
616. explain
617. passed
618. lost
619. spring
620. travel
621. wrote
622. cities
623. farm
624. circle
625. cried
626. whose
627. correct
628. bed
629. working
630. measure
631. straight
632. base
633. mountain
634. caught
635. hair
636. bird
637. per
638. wood
639. running
640. color
641. South
642. groups
643. war
644. members
645. fly
646. yourself
647. decided
648. seem
649. thus
650. legs
651. nearly
652. square
653. England
654. moment
655. North
656. teacher
657. happy
658. changed
659. products
660. C
661. bright
662. sent
663. present
664. plan
665. rather
666. length
667. look
668. speed
669. machine
670. information
671. except
672. figure
673. you’re
674. minutes
675. free
676. fell
677. suppose
678. natural
679. ocean
680. government
681. lives
682. trying
683. horses
684. The
685. s
686. baby
687. taking
688. grass
689. plane
690. pieces
691. sides
692. pulled
693. 8
694. inches
695. street
696. George
697. couldn’t
698. reason
699. difference
700. tells
701. maybe
702. larger
703. history
704. mouth
705. middle
706. step
707. thousands
708. steps
709. cars
710. child
711. opened
712. thinking
713. strange
714. eggs
715. wish
716. soil
717. human
718. trip
719. woman
720. eye
721. milk
722. choose
723. north
724. discovered
725. houses
726. seven
727. easily
728. famous
729. pages
730. late
731. rocks
732. flowers
733. pay
734. sleep
735. iron
736. trouble
737. store
738. beside
739. oil
740. modern
741. filled
742. fun
743. catch
744. growing
745. business
746. countries
747. helped
748. gives
749. exactly
750. Jim
751. King
752. reach
753. lot
754. won’t
755. answered
756. case
757. speak
758. shape
759. eight
760. edge
761. seems
762. soft
763. interesting
764. watched
765. formed
766. stories
767. village
768. object
769. stars
770. placed
771. Joe
772. age
773. minute
774. wall
775. b
776. meet
777. record
778. copy
779. forest
780. River
781. months
782. especially
783. dogs
784. necessary
785. lower
786. smaller
787. he’s
788. unit
789. flat
790. 7
791. direction
792. south
793. subject
794. skin
795. wasn’t
796. I’ve
797. Europe
798. New York
799. yellow
800. ships
801. forward
802. huge
803. needs
804. closed
805. ride
806. region
807. largest
808. answers
809. nor
810. period
811. finished
812. blood
813. rich
814. team
815. waves
816. corner
817. Mary
818. cat
819. amount
820. liked
821. garden
822. led
823. more
824. arms
825. party
826. force
827. test
828. bad
829. temperature
830. pair
831. ahead
832. wrong
833. practice
834. sand
835. tail
836. wait
837. difficult
838. general
839. cover
840. areas
841. material
842. talking
843. isn’t
844. thousand
845. sign
846. examples
847. guess
848. begins
849. various
850. race
851. developed
852. bit
853. clothes
854. uses
855. result
856. greater
857. fields
858. New
859. brother
860. addition
861. doesn’t
862. states
863. dead
864. weight
865. thin
866. stone
867. hit
868. wife
869. played
870. island
871. standing
872. there’s
873. we’ll
874. opposite
875. born
876. sense
877. cattle
878. million
879. anyone
880. rule
881. science
882. helps
883. farmers
884. afraid
885. women
886. produce
887. pull
888. son
889. meant
890. broken
891. interest
892. ends
893. woods
894. Henry
895. chance
896. homes
897. thick
898. sight
899. pretty
900. 12
801. forward
802. huge
803. needs
804. closed
805. ride
806. region
807. largest
808. answers
809. nor
810. period
811. finished
812. blood
813. rich
814. team
815. waves
816. corner
817. Mary
818. cat
819. amount
820. liked
821. garden
822. led
823. more
824. arms
825. party
826. force
827. test
828. bad
829. temperature
830. pair
831. ahead
832. wrong
833. practice
834. sand
835. tail
836. wait
837. difficult
838. general
839. cover
840. areas
841. material
842. talking
843. isn’t
844. thousand
845. sign
846. examples
847. guess
848. begins
849. various
850. race
851. developed
852. bit
853. clothes
854. uses
855. result
856. greater
857. fields
858. New
859. brother
860. addition
861. doesn’t
862. states
863. dead
864. weight
865. thin
866. stone
867. hit
868. wife
869. played
870. island
871. standing
872. there’s
873. we’ll
874. opposite
875. born
876. sense
877. cattle
878. million
879. anyone
880. rule
881. science
882. helps
883. farmers
884. afraid
885. women
886. produce
887. pull
888. son
889. meant
890. broken
891. interest
892. ends
893. woods
894. Henry
895. chance
896. homes
897. thick
898. sight
899. pretty
900. 12
1001. 20
1002. returned
1003. adding
1004. ears
1005. soldiers
1006. type
1007. attention
1008. shouted
1009. gas
1010. World
1011. actually
1012. kitchen
1013. alike
1014. pick
1015. scale
1016. basic
1017. West
1018. President
1019. Uncle
1020. Johnny
1021. happen
1022. walls
1023. Africa
1024. showed
1025. safe
1026. grown
1027. cost
1028. wear
1029. act
1030. wings
1031. Paul
1032. hat
1033. arm
1034. believe
1035. major
1036. becomes
1037. gray
1038. died
1039. bones
1040. sitting
1041. wonder
1042. include
1043. interested
1044. describe
1045. electric
1046. sold
1047. visit
1048. 15
1049. sheep
1050. I’d
1051. waiting
1052. shoes
1053. 30
1054. office
1055. contains
1056. row
1057. contain
1058. objects
1059. fit
1060. students
1061. turns
1062. clouds
1063. equal
1064. War
1065. value
1066. yard
1067. Americans
1068. beat
1069. inch
1070. walking
1071. sugar
1072. key
1073. product
1074. desert
1075. bank
1076. farther
1077. won
1078. total
1079. sell
1080. wire
1081. rose
1082. cotton
1083. moves
1084. spoke
1085. rope
1086. rules
1087. fear
1088. shore
1089. throughout
1090. compare
1091. Sam
1092. dollars
1093. x
1094. studied
1095. movement
1096. lands
1097. exercise
1098. tired
1099. bread
1100. streets
1101. process
1102. parents
1103. nature
1104. apart
1105. path
1106. careful
1107. simply
1108. Christmas
1109. narrow
1110. metal
1111. nine
1112. useful
1113. public
1114. buildings
1115. according
1116. steel
1117. salt
1118. carrying
1119. watching
1120. speech
1121. machines
1122. forth
1123. nation
1124. rivers
1125. knowledge
1126. appear
1127. insects
1128. ate
1129. dinner
1130. hurt
1131. Peter
1132. jumped
1133. spend
1134. experiment
1135. marks
1136. touch
1137. drop
1138. chair
1139. east
1140. dropped
1141. William
1142. separate
1143. truck
1144. sing
1145. elements
1146. column
1147. twice
1148. particular
1149. paragraph
1150. unless
1151. spot
1152. neither
1153. met
1154. workers
1155. Father
1156. wheel
1157. continued
1158. none
1159. what’s
1160. hill
1161. hills
1162. older
1163. television
1164. verb
1165. solve
1166. pressure
1167. report
1168. roots
1169. farmer
1170. count
1171. giving
1172. trade
1173. joined
1174. chief
1175. month
1176. F
1177. Spanish
1178. term
1179. cloth
1180. D
1181. doctor
1182. indeed
1183. turning
1184. dance
1185. church
1186. original
1187. enjoy
1188. climbed
1189. string
1190. Sea
1191. killed
1192. sister
1193. familiar
1194. hardly
1195. onto
1196. imagine
1197. blow
1198. quick
1199. law
1200. lie
1201. final
1202. rise
1203. certainly
1204. Billy
1205. loud
1206. fair
1207. pointed
1208. pushed
1209. herself
1210. learning
1211. slow
1212. noise
1213. marked
1214. statement
1215. hungry
1216. join
1217. finding
1218. tube
1219. rode
1220. empty
1221. received
1222. Jane
1223. twenty
1224. broke
1225. nice
1226. effect
1227. paid
1228. motion
1229. myself
1230. talked
1231. divide
1232. wants
1233. supply
1234. laid
1235. crops
1236. millions
1237. cells
1238. dear
1239. 1/2
1240. surprise
1241. symbols
1242. boats
1243. gun
1244. units
1245. replied
1246. families
1247. entire
1248. fruit
1249. crowd
1250. tied
1251. band
1252. wet
1253. eating
1254. colors
1255. Great
1256. solid
1257. besides
1258. northern
1259. noun
1260. star
1261. feed
1262. wooden
1263. sort
1264. lights
1265. Greek
1266. Red
1267. develop
1268. Dr.
1269. shoulder
1270. variety
1271. season
1272. news
1273. settled
1274. share
1275. closer
1276. jump
1277. regular
1278. changing
1279. represent
1280. opening
1281. market
1282. we’re
1283. flew
1284. finger
1285. expect
1286. California
1287. army
1288. cabin
1289. camp
1290. schools
1291. 50
1292. danger
1293. purpose
1294. breakfast
1295. proper
1296. coat
1297. signs
1298. faces
1299. putting
1300. vowel
1301. fishing
1302. holding
1303. express
1304. shot
1305. instruments
1306. angry
1307. southern
1308. dress
1309. bag
1310. proud
1311. neck
1312. breath
1313. Mike
1314. strength
1315. described
1316. member
1317. twelve
1318. mine
1319. heads
1320. company
1321. current
1322. phrase
1323. valley
1324. directly
1325. double
1326. till
1327. differences
1328. match
1329. average
1330. related
1331. die
1332. figures
1333. liquid
1334. caused
1335. alive
1336. bodies
1337. games
1338. considered
1339. stream
1340. provide
1341. drink
1342. starting
1343. reasons
1344. experience
1345. future
1346. tomorrow
1347. drove
1348. population
1349. finish
1350. station
1351. completely
1352. arrived
1353. shook
1354. stage
1355. oxygen
1356. poem
1357. solution
1358. branches
1359. roads
1360. Mexico
1361. degrees
1362. coal
1363. cent
1364. conditions
1365. electricity
1366. 25
1367. everybody
1368. drawing
1369. rare
1370. dust
1371. worth
1372. follows
1373. scientific
1374. exciting
1375. community
1376. captain
1377. bus
1378. protect
1379. compound
1380. brothers
1381. winds
1382. raise
1383. further
1384. yards
1385. guide
1386. quietly
1387. discover
1388. East
1389. plain
1390. correctly
1391. smiled
1392. keeping
1393. steam
1394. usual
1395. showing
1396. telling
1397. easier
1398. scar
1399. range
1400. appeared
1401. root
1402. consider
1403. wagon
1404. baseball
1405. rubber
1406. surprised
1407. hunting
1408. symbol
1409. seeing
1410. Chinese
1411. Pacific
1412. support
1413. leg
1414. windows
1415. Texas
1416. industry
1417. mile
1418. forests
1419. beneath
1420. likely
1421. win
1422. fence
1423. maps
1424. believed
1425. islands
1426. noticed
1427. runs
1428. centuries
1429. popular
1430. stayed
1431. chart
1432. Ann
1433. master
1434. lake
1435. falls
1436. d
1437. sheet
1438. explained
1439. notes
1440. mass
1441. art
1442. bottle
1443. desk
1444. colored
1445. nest
1446. storm
1447. everywhere
1448. clearly
1449. development
1450. closely
1451. fourth
1452. push
1453. Earth
1454. rolled
1455. flight
1456. smoke
1457. upper
1458. remembered
1459. track
1460. mixed
1461. forget
1462. bigger
1463. nearby
1464. plenty
1465. based
1466. leaving
1467. save
1468. belong
1469. laws
1470. structure
1471. height
1472. suggested
1473. German
1474. observe
1475. located
1476. clock
1477. giant
1478. Captain
1479. smell
1480. planes
1481. railroad
1482. knife
1483. grows
1484. I
1485. results
1486. spelling
1487. friendly
1488. flow
1489. plans
1490. whatever
1491. barn
1492. beauty
1493. bell
1494. wonderful
1495. rapidly
1496. Little
1497. tone
1498. agreed
1499. wore
1500. ending
1501. tools
1502. pairs
1503. goods
1504. fifty
1505. nearest
1506. wave
1507. m
1508. sweet
1509. deer
1510. threw
1511. dangerous
1512. clothing
1513. events
1514. leader
1515. waters
1516. Atlantic
1517. lunch
1518. boxes
1519. mud
1520. generally
1521. hung
1522. ear
1523. peace
1524. spell
1525. golden
1526. wheat
1527. chapter
1528. immediately
1529. gathered
1530. favorite
1531. understanding
1532. apple
1533. 0
1534. expected
1535. sad
1536. plate
1537. score
1538. smooth
1539. traveled
1540. each
1541. service
1542. cows
1543. sail
1544. grain
1545. driver
1546. forces
1547. White
1548. telephone
1549. singing
1550. farms
1551. instance
1552. swim
1553. powerful
1554. drew
1555. foods
1556. bar
1557. egg
1558. Italy
1559. cases
1560. meeting
1561. shop
1562. Germany
1563. bowl
1564. newspaper
1565. fat
1566. view
1567. cry
1568. dressed
1569. source
1570. hurry
1571. wheels
1572. Latin
1573. nobody
1574. James
1575. details
1576. Dad
1577. muscles
1578. model
1579. climate
1580. coffee
1581. lifted
1582. lies
1583. whenever
1584. whom
1585. silent
1586. flower
1587. broad
1588. serious
1589. continue
1590. airplane
1591. supper
1592. methods
1593. trail
1594. atmosphere
1595. western
1596. persons
1597. handle
1598. angle
1599. throw
1600. allowed
1601. keeps
1602. drawn
1603. leading
1604. feathers
1605. waited
1606. China
1607. you’ve
1608. funny
1609. dictionary
1610. scientist
1611. taught
1612. climb
1613. fighting
1614. ordinary
1615. series
1616. towns
1617. burning
1618. types
1619. extra
1620. rough
1621. Roman
1622. vast
1623. 18
1624. serve
1625. riding
1626. library
1627. helping
1628. program
1629. magic
1630. earlier
1631. manner
1632. softly
1633. chemical
1634. suit
1635. pencil
1636. e
1637. tongue
1638. eye
1639. loved
1640. struck
1641. freedom
1642. they’re
1643. remain
1644. planets
1645. settlers
1646. smaller
1647. title
1648. Oh
1649. plays
1650. fellow
1651. cents
1652. enemy
1653. cloud
1654. roof
1655. student
1656. laugh
1657. kill
1658. including
1659. swimming
1660. direct
1661. pleasant
1662. charge
1663. Mama
1664. lose
1665. individual
1666. roll
1667. listed
1668. growth
1669. national
1670. speaking
1671. regions
1672. style
1673. political
1674. he’d
1675. ordered
1676. prepared
1677. daughter
1678. plains
1679. studying
1680. hall
1681. education
1682. highest
1683. May
1684. vegetables
1685. signal
1686. cup
1687. indicate
1688. Japanese
1689. 11
1690. design
1691. secret
1692. copper
1693. Frank
1694. stones
1695. blocks
1696. block
1697. equipment
1698. skill
1699. lift
1700. lying
1801. perfect
1802. wash
1803. nations
1804. verbs
1805. cow
1806. printed
1807. agree
1808. sunlight
1809. smile
1810. expression
1811. bow
1812. shut
1813. shining
1814. particularly
1815. thank
1816. planet
1817. property
1818. brain
1819. bridge
1820. asleep
1821. taste
1822. starts
1823. European
1824. price
1825. scene
1826. planned
1827. St.
1828. factors
1829. includes
1830. battle
1831. health
1832. sleeping
1833. fought
1834. cave
1835. Ben
1836. composition
1837. 40
1838. fur
1839. pocket
1840. prove
1841. holes
1842. y
1843. knowing
1844. police
1845. social
1846. 24
1847. factories
1848. Mark
1849. Asia
1850. dishes
1851. discuss
1852. post
1853. enter
1854. 14
1855. traveling
1856. crossed
1857. n
1858. local
1859. park
1860. brave
1861. burned
1862. stretched
1863. ants
1864. shoulders
1865. escape
1866. mostly
1867. division
1868. measures
1869. clay
1870. sailed
1871. valuable
1872. potatoes
1873. tip
1874. weak
1875. lion
1876. poles
1877. sir
1878. Congress
1879. lovely
1880. eaten
1881. ability
1882. balance
1883. success
1884. search
1885. sticks
1886. crew
1887. voices
1888. determine
1889. excited
1890. parallel
1891. represents
1892. nouns
1893. attack
1894. hunt
1895. bat
1896. increase
1897. Lake
1898. appears
1899. apples
1900. neighbors
1801. activities
1802. Lincoln
1803. subjects
1804. Paris
1805. outer
1806. volume
1807. sick
1808. whale
1809. earth’s
1810. successful
1811. invented
1812. falling
1813. wished
1814. entered
1815. 13
1816. excitement
1817. quarter
1818. log
1819. songs
1820. cake
1821. unusual
1822. personal
1823. gate
1824. jar
1825. cream
1826. wearing
1827. London
1828. bone
1829. phrases
1830. wise
1831. birthday
1832. papers
1833. candy
1834. o’clock
1835. flag
1836. strike
1837. gently
1838. traffic
1839. sum
1840. Sally
1841. minerals
1842. streams
1843. article
1844. hide
1845. recognize
1846. recent
1847. frequently
1848. central
1849. shell
1850. 16
1851. court
1852. driving
1853. gradually
1854. remained
1855. India
1856. automobile
1857. safety
1858. eastern
1859. Boston
1860. p
1861. hurried
1862. meanings
1863. arranged
1864. tie
1865. darkness
1866. branch
1867. Ocean
1868. S
1869. fifteen
1870. hadn’t
1871. proved
1872. pond
1873. holds
1874. terrible
1875. jobs
1876. frightened
1877. forced
1878. Spain
1879. shells
1880. function
1881. impossible
1882. slightly
1883. somewhat
1884. U
1885. steady
1886. Papa
1887. 200
1888. rows
1889. listened
1890. sang
1891. Robert
1892. Western
1893. wondered
1894. Canada
1895. passing
1896. frame
1897. element
1898. diagram
1899. washed
1900. aren’t
1901. character
1902. setting
1903. instrument
1904. message
1905. Street
1906. club
1907. cell
1908. records
1909. chosen
1910. laughing
1911. world’s
1912. pie
1913. appearance
1914. Aunt
1915. repeated
1916. causes
1917. situation
1918. rhythm
1919. supplies
1920. thoughts
1921. lakes
1922. stepped
1923. loose
1924. increase
1925. lips
1926. exact
1927. yesterday
1928. E
1929. depends
1930. angles
1931. factory
1932. Charles
1933. spirit
1934. rays
1935. avoid
1936. provided
1937. player
1938. surely
1939. sorry
1940. cutting
1941. father’s
1942. importance
1943. progress
1944. paint
1945. seconds
1946. Richard
1947. journey
1948. 500
1949. doubt
1950. sections
1951. Dick
1952. lots
1953. statements
1954. ruler
1955. likes
1956. dozen
1957. served
1958. doors
1959. basket
1960. thinks
1961. established
1962. quality
1963. deck
1964. indicated
1965. effort
1966. dream
1967. pipe
1968. harder
1969. Alaska
1970. pulling
1971. flies
1972. lesson
1973. ended
1974. calls
1975. dancing
1976. spelled
1977. Italian
1978. chickens
1979. engines
1980. rod
1981. football
1982. rooms
1983. physical
1984. identify
1985. cage
1986. experiments
1987. Tommy
1988. drops
1989. daily
1990. included
1991. cook
1992. containing
1993. players
1994. sudden
1995. disappeared
1996. pole
1997. particles
1998. joy
1999. replace
2000. foreign
2001. you’d
2002. fuel
2003. realize
2004. Chicago
2005. card
2006. bill
2007. bent
2008. haven’t
2009. hidden
2010. carbon
2011. thirty
2012. Japan
2013. allow
2014. Union
2015. greatly
2016. rocket
2017. term
2018. cap
2019. sounded
2020. listening
2021. jet
2022. calling
2023. thread
2024. Brown
2025. created
2026. merely
2027. represented
2028. Grandfather
2029. butter
2030. dried
2031. Thomas
2032. visited
2033. March
2034. chest
2035. molecules
2036. feelings
2037. Negro
2038. Saturday
2039. shade
2040. planted
2041. continent
2042. pink
2043. crowded
2044. rice
2045. Dutch
2046. somewhere
2047. courage
2048. hunters
2049. chicken
2050. occur
2051. shadow
2052. truth
2053. due
2054. native
2055. load
2056. orange
2057. rolling
2058. General
2059. begun
2060. offered
2061. training
2062. pitch
2063. account
2064. discovery
2065. creatures
2066. honor
2067. removed
2068. passes
2069. Sir
2070. blank
2071. shirt
2072. gather
2073. suggest
2074. ranch
2075. required
2076. Black
2077. prevent
2078. tight
2079. House
2080. queen
2081. enjoyed
2082. leaf
2083. tin
2084. meal
2085. available
2086. rising
2087. ought
2088. whispered
2089. National
2090. Louis
2091. straw
2092. attached
2093. wool
2094. duck
2095. tear
2096. separated
2097. cats
2098. date
2099. layers
2100. bark
2101. college
2102. safely
2103. furniture
2104. leather
2105. moon
2106. determined
2107. exercises
2108. entirely
2109. 17
2110. factor
2111. silence
2112. combined
2113. remains
2114. standard
2115. saved
2116. recently
2117. tracks
2118. hanging
2119. City
2120. teach
2121. involved
2122. biggest
2123. gentle
2124. strip
2125. pack
2126. bare
2127. classroom
2128. press
2129. sailors
2130. chain
2131. bits
2132. rabbit
2133. shaped
2134. breathing
2135. helpful
2136. newspapers
2137. pound
2138. pure
2139. forget
2140. musical
2141. 60
2142. layer
2143. substance
2144. choice
2145. prepare
2146. fixed
2147. environment
2148. Jimmy
2149. highly
2150. Valley
2151. spoken
2152. Sunday
2153. oceans
2154. disease
2155. banks
2156. depend
2157. sailing
2158. shorter
2159. snake
2160. balloon
2161. exclaimed
2162. cheese
2163. forgotten
2164. husband
2165. partly
2166. atoms
2167. blew
2168. dollar
2169. worn
2170. shoot
2171. slipped
2172. medicine
2173. measured
2174. receive
2175. produces
2176. frozen
2177. throat
2178. supposed
2179. pool
2180. trucks
2181. condition
2182. cowboy
2183. lonely
2184. belongs
2185. pine
2186. consists
2187. citizens
2188. Smith
2189. conversation
2190. collection
2191. differ
2192. circus
2193. audience
2194. triangle
2195. globe
2196. mice
2197. Big
2198. anywhere
2199. fog
2200. pet
2201. influence
2202. we’ve
2203. African
2204. June
2205. logs
2206. aid
2207. pile
2208. July
2209. worry
2210. 1/4
2211. she’s
2212. tonight
2213. bushes
2214. hoped
2215. complex
2216. construction
2217. author
2218. Queen
2219. task
2220. underline
2221. Day
2222. research
2223. basis
2224. principal
2225. graph
2226. elephant
2227. improve
2228. fruits
2229. oldest
2230. mouse
2231. Virginia
2232. arrow
2233. stores
2234. organized
2235. colonies
2236. carries
2237. evidence
2238. Mississippi
2239. studies
2240. degree
2241. production
2242. motor
2243. numerals
2244. piano
2245. handed
2246. bears
2247. pan
2248. theory
2249. swing
2250. painted
2251. knees
2252. mirror
2253. pony
2254. dirt
2255. miss
2256. thee
2257. o
2258. route
2259. slide
2260. couple
2261. N
2262. mother’s
2263. create
2264. silk
2265. burst
2266. curious
2267. mighty
2268. examine
2269. combine
2270. operation
2271. understood
2272. realize
2273. respect
2274. fed
2275. owned
2276. uncle
2277. touched
2278. rights
2279. concerned
2280. covers
2281. distant
2282. refer
2283. lack
2284. Betsy
2285. anyway
2286. babies
2287. hearing
2288. failed
2289. 300
2290. shapes
2291. tea
2292. reaches
2293. mail
2294. stronger
2295. poured
2296. rushed
2297. edges
2298. highway
2299. periods
2300. numbers
2301. repeat
2302. Andy
2303. collect
2304. struck
2305. pen
2306. pictured
2307. excellent
2308. blanket
2309. aside
2310. dig
2311. enemies
2312. planning
2313. pain
2314. needle
2315. missed
2316. nodded
2317. connected
2318. beans
2319. cards
2320. upward
2321. gain
2322. offer
2323. Wheels
2324. expressed
2325. combination
2326. spaces
2327. unknown
2328. luck
2329. movements
2330. languages
2331. brush
2332. balls
2333. fastened
2334. seas
2335. Island
2336. completed
2337. systems
2338. features
2339. observed
2340. Pa
2341. Greeks
2342. stretch
2343. composed
2344. wherever
2345. willing
2346. married
2347. fallen
2348. landed
2349. amounts
2350. religious
2351. fits
2352. sheets
2353. orbit
2354. review
2355. youth
2356. bars
2357. wires
2358. resources
2359. designed
2360. tax
2361. waste
2362. Edward
2363. tower
2364. lamp
2365. president
2366. comfortable
2367. sees
2368. tent
2369. becoming
2370. atomic
2371. topic
2372. flows
2373. locate
2374. pleased
2375. leader
2376. crop
2377. burn
2378. outline
2379. feels
2380. trick
2381. transportation
2382. bicycle
2383. villages
2384. thrown
2385. buffalo
2386. signals
2387. pigs
2388. aloud
2389. Carlos
2390. dots
2391. spite
2392. counting
2393. slept
2394. landing
2395. trained
2396. grandfather
2397. blowing
2398. etc.
2399. worse
2400. boy’s
2401. middle
2402. accident
2403. younger
2404. judge
2405. stove
2406. valleys
2407. gasoline
2408. castle
2409. spider
2410. normal
2411. steep
2412. tough
2413. active
2414. tops
2415. affect
2416. bound
2417. driven
2418. trunk
2419. visitors
2420. military
2421. society
2422. stared
2423. fairly
2424. obtain
2425. mountains
2426. reader
2427. additional
2428. boy
2429. machinery
2430. recognized
2431. plus
2432. hollow
2433. explore
2434. travels
2435. tables
2436. bite
2437. unlike
2438. stairs
2439. scattered
2440. Wilson
2441. percent
2442. earn
2443. hang
2444. State
2445. items
2446. arrange
2447. loss
2448. sisters
2449. raw
2450. TV
2451. skins
2452. boots
2453. Don
2454. belt
2455. he’ll
2456. salmon
2457. aware
2458. 400
2459. pleasure
2460. stored
2461. origin
2462. perform
2463. tank
2464. plural
2465. weight
2466. adjective
2467. gods
2468. event
2469. Columbus
2470. eventually
2471. zero
2472. bringing
2473. remove
2474. yours
2475. trains
2476. neighbor
2477. alphabet
2478. rises
2479. tribes
2480. covering
2481. stomach
2482. select
2483. characteristics
2484. enormous
2485. industrial
2486. Australia
2487. bells
2488. fifth
2489. loaded
2490. companies
2491. poet
2492. screen
2493. consonant
2494. pushing
2495. Jones
2496. mistake
2497. arrows
2498. stranger
2499. acts
2500. thanks
2501. specific
2502. toes
2503. mood
2504. negative
2505. principles
2506. income
2507. primitive
2508. airplanes
2509. false
2510. accepted
2511. sports
2512. September
2513. blind
2514. accept
2515. today’s
2516. orders
2517. universe
2518. tribe
2519. headed
2520. passage
2521. obtained
2522. surrounded
2523. classes
2524. somebody
2525. compass
2526. measuring
2527. substances
2528. values
2529. seldom
2530. thou
2531. remaining
2532. 21
2533. lucky
2534. anybody
2535. April
2536. naturally
2537. automobiles
2538. owner
2539. grade
2540. rings
2541. purple
2542. seed
2543. swam
2544. guns
2545. rounded
2546. rabbits
2547. syllables
2548. magnet
2549. prize
2550. raced
2551. T
2552. colony
2553. announced
2554. dug
2555. numeral
2556. compared
2557. curve
2558. distances
2559. Johnson
2560. perfectly
2561. Man
2562. pilot
2563. Tim
2564. struggle
2565. herd
2566. Eddie
2567. previous
2568. Florida
2569. pot
2570. definition
2571. tape
2572. porch
2573. vote
2574. mad
2575. waved
2576. powder
2577. trace
2578. Alice
2579. gift
2580. tightly
2581. sizes
2582. tests
2583. bees
2584. happening
2585. badly
2586. fewer
2587. industries
2588. nights
2589. introduced
2590. nails
2591. insect
2592. halfway
2593. syllable
2594. principle
2595. activity
2596. Central
2597. temperatures
2598. creature
2599. Mars
2600. dish
2601. David
2602. handsome
2603. mainly
2604. teachers
2605. pupils
2606. breathe
2607. swept
2608. racing
2609. trips
2610. firmly
2611. Greece
2612. hay
2613. packed
2614. vertical
2615. package
2616. harbor
2617. reports
2618. r
2619. behavior
2620. writer
2621. apartment
2622. pale
2623. destroyed
2624. diameter
2625. articles
2626. settle
2627. indicates
2628. mentioned
2629. collected
2630. positions
2631. actual
2632. worried
2633. somehow
2634. saddle
2635. wound
2636. stock
2637. officer
2638. typical
2639. engineer
2640. welcome
2641. duty
2642. dot
2643. snakes
2644. fix
2645. fox
2646. refused
2647. port
2648. bend
2649. drawings
2650. tropical
2651. Gulf
2652. stems
2653. eager
2654. guard
2655. widely
2656. frog
2657. Russia
2658. forty
2659. flame
2660. canoe
2661. teams
2662. organization
2663. atom
2664. tide
2665. wrapped
2666. skills
2667. wing
2668. gained
2669. slabs
2670. cooking
2671. torn
2672. properties
2673. horn
2674. cowboys
2675. effects
2676. split
2677. Fred
2678. former
2679. yelled
2680. invention
2681. unhappy
2682. limited
2683. movie
2684. Rome
2685. Prince
2686. presented
2687. ill
2688. Southern
2689. shoe
2690. puts
2691. command
2692. Bay
2693. managed
2694. mental
2695. difficulty
2696. roar
2697. nearer
2698. messages
2699. adventure
2700. Ohio
2701. birth
2702. circles
2703. ducks
2704. buried
2705. hello
2706. declared
2707. weren’t
2708. strips
2709. rear
2710. performed
2711. crack
2712. protection
2713. brings
2714. Maria
2715. private
2716. goose
2717. elephants
2718. Russian
2719. squares
2720. interior
2721. chamber
2722. jungle
2723. replaced
2724. belonged
2725. dirty
2726. noted
2727. applied
2728. scales
2729. 35
2730. nervous
2731. dull
2732. brass
2733. opportunity
2734. hospital
2735. occurs
2736. sources
2737. guests
2738. invited
2739. seats
2740. plastic
2741. tons
2742. contained
2743. definite
2744. prime
2745. location
2746. eleven
2747. curved
2748. October
2749. aboard
2750. troops
2751. captured
2752. spots
2753. sink
2754. voyage
2755. shelf
2756. ore
2757. washing
2758. firm
2759. accurate
2760. equally
2761. Pole
2762. crossing
2763. Daniel
2764. mixture
2765. Jeff
2766. checked
2767. shelter
2768. pasture
2769. constant
2770. soldier
2771. shine
2772. victory
2773. whistle
2774. slave
2775. breaking
2776. dawn
2777. farming
2778. services
2779. equator
2780. thy
2781. camera
2782. opinion
2783. characters
2784. fully
2785. lighted
2786. experiences
2787. counted
2788. pour
2789. labor
2790. brief
2791. properly
2792. pointing
2793. horns
2794. appropriate
2795. corners
2796. 90
2797. arrive
2798. gravity
2799. fierce
2800. bet
2801. independence
2802. cleared
2803. label
2804. cast
2805. positive
2806. occasionally
2807. melted
2808. peoples
2809. crying
2810. attempt
2811. fires
2812. f
2813. require
2814. sale
2815. thumb
2816. tubes
2817. wagons
2818. A**
2819. Danny
2820. fort
2821. film
2822. passengers
2823. tossed
2824. advice
2825. arithmetic
2826. January
2827. donkey
2828. discussion
2829. shake
2830. lessons
2831. memory
2832. garage
2833. glasses
2834. pride
2835. charged
2836. finds
2837. policeman
2838. University
2839. School
2840. palace
2841. relationship
2842. slip
2843. Mountain
2844. selection
2845. satellites
2846. New York City
2847. lowest
2848. doll
2849. satisfied
2850. Norway
2851. toy
2852. hats
2853. habits
2854. arrangement
2855. promised
2856. calm
2857. Mount
2858. Martin
2859. rocky
2860. neighborhood
2861. warning
2862. Harry
2863. kids
2864. cookies
2865. metals
2866. monkey
2867. vapor
2868. grabbed
2869. deeply
2870. currents
2871. doctors
2872. originally
2873. walks
2874. happily
2875. chairs
2876. floating
2877. powers
2878. adjectives
2879. poetry
2880. slope
2881. bags
2882. Star
2883. species
2884. lengths
2885. nuts
2886. remarkable
2887. August
2888. acres
2889. tricks
2890. essential
2891. constantly
2892. depth
2893. requires
2894. mineral
2895. canal
2896. coach
2897. dreams
2898. M
2899. complicated
2900. Lee
2901. Casey
2902. swung
2903. exchange
2904. hunter
2905. exist
2906. reported
2907. tune
2908. shallow
2909. image
2910. tobacco
2911. stiff
2912. increasing
2913. precious
2914. presents
2915. damage
2916. treated
2917. folks
2918. Illinois
2919. adult
2920. spin
2921. shed
2922. Philadelphia
2923. grandmother
2924. customs
2925. mathematics
2926. heated
2927. claws
2928. reaching
2929. official
2930. recall
2931. explanation
2932. developing
2933. mysterious
2934. recorded
2935. shout
2936. practical
2937. Pennsylvania
2938. t
2939. P
2940. 70
2941. V
2942. plates
2943. officers
2944. wolf
2945. raising
2946. deeper
2947. wishes
2948. instant
2949. writers
2950. scared
2951. breeze
2952. contrast
2953. Egypt
2954. X
2955. mission
2956. tales
2957. vessels
2958. silly
2959. border
2960. G
2961. trap
2962. zoo
2963. occurred
2964. wealth
2965. manufacturing
2966. Hill
2967. fired
2968. mill
2969. heading
2970. Ellen
2971. rubbed
2972. brick
2973. tremendous
2974. compounds
2975. 23
2976. chose
2977. simplest
2978. slight
2979. solar
2980. grains
2981. stated
2982. drinking
2983. fireplace
2984. stops
2985. shaking
2986. goal
2987. rhyme
2988. 45
2989. 80
2990. facing
2991. autumn
2992. possibly
2993. habit
2994. shooting
2995. ourselves
2996. centers
2997. rush
2998. soap
2999. finest
3000. lungs

และทั้งหมดนี้เพื่อนๆ รู้จักกันกี่คำ มีใครขั้นเทพจำได้หมดทั้งสามพันคำบ้างมั้ย??

ที่มา:: http://www.wegointer.com/