คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อคณะภาษาอังกฤษ นักศึกษา มหาวิทยาลัย เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา ชื่อคณะ และวิชาต่าง ๆ

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา ชื่อคณะ และวิชาต่าง ๆ

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องการที่จะต้องเขียนคณะเป็นภาษาอังกฤษเอามาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือใช้สำหรับเขียนประวัติส่วนตัวลงใน Resume เพื่อนำมาใช้ในการสมัครงาน ห้ามพลาดเลย…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา ชื่อคณะ และวิชาต่าง ๆ

เพราะในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมชื่อคณะต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษมาให้แล้ว พร้อมทั้งยังมีรายชื่อวิชาพื้นฐาน (ซึ่งบางคนอาจจะได้เรียนขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาที่เราเลือกเรียนนะจ๊ะ) และระดับการศึกษาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ไปดูกันเลย

ระดับการศึกษา

Diploma Degree แปลว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Bachelor Degrees แปลว่า ระดับปริญญาตรี

Master Degrees แปลว่า ระดับปริญญาโท

Doctoral Degrees แปลว่า ระดับปริญญาเอก

คำศัพท์ด้านการศึกษา

ชื่อเรียกคณะต่าง ๆ

Faculty of Medicine แปลว่า คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry แปลว่า คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine แปลว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Pharmaceutical Sciences แปลว่า คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Nursing แปลว่า คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences แปลว่า คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Public Health แปลว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Psychology แปลว่า คณะจิตวิทยา

Faculty of Science แปลว่า คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Engineering แปลว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Information Technology แปลว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Faculty of Information and Communication Technology แปลว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Faculty of Architecture แปลว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Commerce and Accountancy แปลว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Business Administration แปลว่า คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Economics แปลว่า คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Education แปลว่า คณะครุศาสตร์

Faculty of Arts แปลว่า คณะอักษรศาสตร์

Faculty of Social Sciences แปลว่า คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Political Science แปลว่า คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Law แปลว่า คณะนิติศาสตร์

Faculty of Communication Arts แปลว่า คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Liberal Arts แปลว่า คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Fine and Applied Arts แปลว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Journalism and Mass Communication แปลว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Faculty of Agriculture แปลว่า คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Fisheries แปลว่า คณะประมง

Faculty of Forestry แปลว่า คณะวนศาสตร์

Faculty of Humanities แปลว่า คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Sociology and Anthropology แปลว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา ชื่อคณะ และวิชาต่าง ๆ

วิชาเรียน (พื้นฐาน)

Reading แปลว่า วิชาการอ่าน

Writing แปลว่า วิชาการเขียน

Literature แปลว่า วิชาวรรณกรรม

Thai Language แปลว่า วิชาภาษาไทย

English แปลว่า วิชาภาษาอังกฤษ

French แปลว่า วิชาภาษาฝรั่งเศส

German แปลว่า วิชาภาษาเยอรมัน

Japanese แปลว่า วิชาภาษาญี่ปุ่น

Chinese แปลว่า วิชาภาษาจีน

Social Studies แปลว่า วิชาสังคม

Sociology แปลว่า สังคมวิทยา

Anthropology แปลว่า มานุษยวิทยา

History แปลว่า วิชาประวัติศาสตร์

Economics แปลว่า วิชาเศรษฐศาสตร์

Business Study แปลว่า วิชาธุรกิจศึกษา

Citizenship แปลว่า วิชาหน้าที่พลเมือง

Geography แปลว่า วิชาภูมิศาสตร์

เทคนิคการอ่าน >> Reading..แค่เรื่องง่ายๆ << EP.01

Archaeology แปลว่า วิชาโบราณคดี

Math / Mathematics แปลว่า วิชาคณิตศาสตร์

Science แปลว่า วิชาวิทยาศาสตร์

Physics แปลว่า วิชาฟิสิกส์

Biology แปลว่า วิชาชีววิทยา

Chemistry แปลว่า วิชาเคมี

Dance แปลว่า วิชานาฏศิลป์

Physical Education / PE แปลว่า วิชาพลศึกษา

Health and Hygiene แปลว่า วิชาสุขศึกษา

Music แปลว่า วิชาดนตรี

Drama แปลว่า วิชาการแสดง

Art แปลว่า วิชาศิลปะ

Botany แปลว่า วิชาเกษตร

Woodwork แปลว่า วิชางานไม้

Home Economics แปลว่า วิชาการงานอาชีพ

Psychology แปลว่า วิชาจิตวิทยา

Guidance แปลว่า วิชาแนะแนว

Computer Science แปลว่า วิชาคอมพิวเตอร์

Information and Communication Technology (ICT) แปลว่า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความแนะนำ