12เดือน คำศัพท์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส พม่า ภาษาญี่ปุ่น ภาษาที่สาม สเปน อิตาเลี่ยน เกาหลี เดือน เยอรมัน เรียนภาษา เรียนภาษาอังกฤษ เวียดนาม

เรียนรู้คำศัพท์ 10 ภาษา ชุดการเขียน การอ่านออกเสียง 12 เดือน

Home / สาระความรู้ / เรียนรู้คำศัพท์ 10 ภาษา ชุดการเขียน การอ่านออกเสียง 12 เดือน

แน่ใจกันหรือยังคะ ว่าทุกวันนี้ การเขียนเดือน การอ่านออกเสียง การเขียนคำย่อเป็นภาษาอังกฤษ  ของเดือนทั้ง 12 เดือน (Months of the Year) นั้นถูกต้องแล้ว สำหรับกระทู้นี้จะนำการเขียนชื่อ คำย่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือนภาษาอังกฤษ แบบถูกต้อง อีกทั้งยังมีการเขียน การอ่านออกเสียง 12 เดือน เป็นภาษาฝรั่งเศส,เยอรมัน,อิตาเลี่ยน,เกาหลี สเปน,ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม และพม่า มาให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้กันไว้ด้วยค่ะ

การอ่านออกเสียง 12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

1.เขียนชื่อ คำย่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 

เดือนมกราคม       January    อ่านว่า  แจนยัวรี่     เขียนคำย่อว่า   Jan.      มีจำนวน 31 วัน

เดือนกุมภาพันธ์    February   อ่านว่า  เฟบบรัวรี    เขียนคำย่อว่า   Feb.     มีจำนวน 28/29 วัน

เดือนมีนาคม        March       อ่านว่า  มาช          เขียนคำย่อว่า   Mar.     มีจำนวน 31 วัน

เดือนเมษายน      April          อ่านว่า  เอ-พริล      เขียนคำย่อว่า   Apr.     มีจำนวน 30 วัน

เดือนพฤษภาคม   May          อ่านว่า  เมย์           เขียนคำย่อว่า   May     มีจำนวน 31 วัน

เดือนมิถุนายน     June          อ่านว่า  จูน            เขียนคำย่อว่า   Jun.     มีจำนวน30  วัน

เดือนกรกฎาคม    July           อ่านว่า  จูไล          เขียนคำย่อว่า    Jul.     มีจำนวน31 วัน

เดือนสิงหาคม    August        อ่านว่า  ออ-กัซท     เขียนคำย่อว่า    Aug.   มีจำนวน 31 วัน

เดือนกันยายน    September   อ่านว่า เซ็พเทมเบอ  เขียนคำย่อว่า   Sep.   มีจำนวน  30 วัน

เดือนตุลาคม      October      อ่านว่า  อ็อคโทเบอ   เขียนคำย่อว่า   Oct.    มีจำนวน 31 วัน

เดือนพฤศจิกายน November   อ่านว่า โนะเฟมเบอ   เขียนคำย่อว่า   Nov.   มีจำนวน 30 วัน

เดือนธันวาคม    December    อ่านว่า  ดิเซมเบอ     เขียนคำย่อว่า    Dec.   มีจำนวน 31 วัน

ภาษาฝรั่งเศส

2.เขียนชื่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาฝรั่งเศส 

เดือนมกราคม        Janvier       อ่านว่า     จองวิเย

เดือนกุมภาพันธ์     Février       อ่านว่า     เฟฟวคิเย

เดือนมีนาคม         Avril           อ่านว่า     อาวคิล

เดือนเมษายน       Mai             อ่านว่า     เม

เดือนพฤษภาคม   Juin             อ่านว่า     จูอา

เดือนกรกฎาคม    Juillet           อ่านว่า     จูอิเย

เดือนสิงหาคม     Août             อ่านว่า      อุ๊ดท์

เดือนกันยายน     Septembre     อ่านว่า     เซฟตองเบอ

เดือนตุลาคม       Octobre         อ่านว่า     อ๊อคโตเบอ

เดือนพฤศจิกายน  Novembre     อ่านว่า    โนวอมเบอ

  • เดือนธันวาคม      Décembre     อ่านว่า     เดซอมเบอ

ภาษาเยอรมัน

3.เขียนชื่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาเยอรมัน แบบถูกต้อง

เดือนมกราคม     der Januar          อ่านว่า    แดรฺ ยานัวรฺ

เดือนกุมภาพันธ์   der Februar        อ่านว่า    แดรฺ เฟ็บบรัวรฺ

เดือนมีนาคม      der März             อ่านว่า    แดรฺ แม็รฺซ

เดือนเมษายน   der April               อ่านว่า    แดรฺ อาพริล

เดือนพฤษภาคม der Mai               อ่านว่า    แดรฺ ไม

เดือนมิถุนายน  der Juni                อ่านว่า    แดรฺ ยูนิ

เดือนกรกฎาคม der Juli                อ่านว่า    แดรฺ ยูลิ

เดือนสิงหาคม  der August           อ่านว่า    แดรฺ เอ้ากูสทฺ

เดือนกันยายน  der September     อ่านว่า    แดรฺ เซ็พเท็มเบ่อะรฺ

เดือนตุลาคม  der Oktober           อ่านว่า    แดรฺ โอ้คโทเบ่อะรฺ

เดือน พฤศจิกายน der November   อ่านว่า    แดรฺ โนเฟมเบ่อะรฺ

เดือน ธันวาคม   der Dezember    อ่านว่า    แดรฺ ดีเซมเบ่อะรฺ

ภาษาอิตาเลียน

4.เขียนชื่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาอิตาเลียน

เดือนมกราคม      gennaio   อ่านว่า   เจนนาโยะ

เดือนกุมภาพันธ์   febbraio   อ่านว่า    เฟ็บบราโยะ

เดือนมีนาคม       marzo       อ่านว่า    มารโซะ

เดือนเมษายน      Aprile        อ่านว่า    อาปริเละ

เดือนพฤษภาคม maggio       อ่านว่า     มารโจะ

เดือนมิถุนายน    giugno        อ่านว่า      จูนโนะ

เดือนกรกฎาคม   luglio          อ่านว่า      ลูโยะ

เดือนสิงหาคม    agosto         อ่านว่า      อาโกสโตะ

เดือนกันยายน    settembre     อ่านว่า       เซ็สเต็มเบระ

เดือนตุลาคม        ottobre        อ่านว่า     อ็อคโต้เบระ

เดือน พฤศจิกายน  novembre   อ่านว่า    โนเวมเบระ

ดือน ธันวาคม       dicembre     อ่านว่า    ดิเช็มเบระ

ภาษาสเปน

5.เขียนชื่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาสเปน

เดือนมกราคม       enero               อ่านว่า     เอเนโร่

เดือนกุมภาพันธ์     febrero            อ่านว่า     เฟเบรโร่

เดือนมีนาคม         marzo              อ่านว่า     มาร์โซ่

เดือนเมษายน        abril                 อ่านว่า     อาบริล

เดือนพฤษภาคม   mayo                 อ่านว่า     มาโย่

เดือน มิถุนายน    junio                   อ่านว่า     ฆูนิโอ้

เดือน กรกฏาคม  julio                     อ่านว่า     ฆูลิโอ้

เดือนสิงหาคม    agosto                   อ่านว่า    อากอสโต้

เดือนกันยายน    septiembre              อ่านว่า    เซปเตียมเบร้

เดือน ตุลาคม      octubre                   อ่านว่า   ออคตูเบร้

เดือนพฤศจิกายน  noviembre              อ่านว่า  โนเบียมเบร้

เดือนธันวาคม      diciembre                 อ่านว่า   ดีเซียมเบร้

ภาษาเกาหลี

6.เขียนชื่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาเกาหลี

เดือนมกราคม   일월          อ่านว่า อี รวอล
เดือนกุมภาพันธ์  이월        อ่านว่า อี วอล
เดือนมีนาคม    삼월          อ่านว่า  ซา มวอล
เดือนเมษายน  사월           อ่านว่า ซาวอล
เดือนพฤษภาคม     오월     อ่านว่า  โอ วอล
เดือนมิถุนายน   유월          อ่านว่า  ยู วอล
เดือนกรกฎาคม   칠월        อ่านว่า ชี รวอล
เดือนสิงหาคม     팔월        อ่านว่า  พา รวอล
เดือนกันยายน   구월         อ่านว่า  คู วอล
เดือนตุลาคม  시월             อ่านว่า   ชี วอล
เดือนพฤศจิกายน  십일월    อ่านว่า  ชี บี รอล
เดือนธันวาคม     십이월     อ่านว่า    ชี บี วอล

ภาษาญี่ปุ่น

7.เขียนชื่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาญี่ปุ่น

เดือนมกราคม          一月 (いちがつ) อ่านว่า (Ichi-gatsu)  อิจิกะทสึ
เดือนกุมภาพันธ์         二月 (にがつ)         อ่านว่า (Ni-gatsu)    นิกะทสึ
เดือนมีนาคม            三月 (さんがつ)      อ่านว่า (San-gatsu)    ซังกะทสึ
เดือนเมษายน           四月 (しがつ)          อ่านว่า (Shi-gatsu)   ชิกะทสึ
เดือนพฤษภาคม       五月 (ごがつ)        อ่านว่า  (Go-gatsu)   โก๊ะกะทสึ
เดือนมิถุนายน          六月 (ろくがつ)     อ่านว่า  (Roku-gatsu)  โระคุกะทสึ
เดือนกรกฎาคม        七月 (しちがつ)      อ่านว่า   (Shichi-gatsu)   ชิจิกะทสึ
เดือนสิงหาคม         八月 (はちがつ)      อ่านว่า   (Ha-gatsu)      ฮะจิกะทสึ
เดือนกันยายน         九月 (くがつ)          อ่านว่า  (Ku-gatsu)        คุกะทสึ
เดือนตุลาคม           十月 (じゅうがつ)    อ่านว่า   (Ju-gatsu)         จูกะทสึ
เดือน พฤศจิกายน    十一月 (じゅういちがつ) อ่านว่า (Ju-ichi-gatsu)   จูอิจิกะทสึ
เดือน ธันวาคม         十二月 (じゅうにがつ)    อ่านว่า  (Ju-ni-gatsu)    จูนิกะทสึ

เรียนรู้คำศัพท์! 10 ภาษา ชุดการเขียน การอ่านออกเสียง 12 เดือน 2

10 ภาษา ชุดการเขียน การอ่านออกเสียง12 เดือน

ภาษาจีน

8.เขียนชื่อ และอ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาจีน

เดือนมกราคม             อ่านว่า   yīyuè      อีเย่
เดือนกุมภาพันธ์          อ่านว่า   èryuè      เอ้อเย่
เดือนมีนาคม              อ่านว่า   sānyuè    ซานเย่
เดือนเมษายน            อ่านว่า   sìyuè       ซื่อเย่
เดือนพฤษภาคม         อ่านว่า  wǔyuè       อู่เย่
เดือนมิถุนายน            อ่านว่า  liùyuè       ลิ่วเย่
เดือนกรกฎาคม          อ่านว่า   qīyuè       ชีเย่
เดือนสิงหาคม           อ่านว่า    bāyuè     ปาเย่
เดือนกันยายน           อ่านว่า    jiǔyuè      จิ่วเย่
เดือนตุลาคม            อ่านว่า    shíyuè      สือเย่
เดือนพฤศจิกายน      อ่านว่า    shíyīyuè    สืออีเย่
เดือนธันวาคม          อ่านว่า    shíèryuè   สือเอ้อเย่

ภาษาพม่า

9.อ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาพม่า แบบถูกต้อง

เดือนมกราคม                อ่านว่า      เปียโต-ละ
เดือนกุมภาพันธ์             อ่านว่า      ตะโบ๊ะตอย-ละ
เดือนมีนาคม                  อ่านว่า     ตะเปาว์-ละ
เดือนเมษายน                อ่านว่า     ตะกู-ละ
เดือนพฤษภาคม             อ่านว่า     กะโซง-ละ
เดือนมิถุนายน               อ่านว่า     นะโย่ง-ละ
เดือนกรกฎาคม              อ่านว่า    วาโซ-ละ
เดือนสิงหาคม               อ่านว่า     วาคาว-ละ
เดือนกันยายน               อ่านว่า     ตอตะลิน-ละ
เดือนตุลาคม                 อ่านว่า     ตะตินจูด-ละ
เดือนพฤศจิกายน           อ่านว่า     ตะเสามง-ละ
เดือนธันวาคม                อ่านว่า     นะดอ-ละ

ภาษาเวียดนาม

10.อ่านออกเสียง 12 เดือน ภาษาเวียดนาม แบบถูกต้อง

เดือนมกราคม  (tháng giêng)    อ่านว่า   ถาง เซียง
เดือนกุมภาพันธ์  (tháng hai)     อ่านว่า   ถาง ฮาย
เดือนมีนาคม  (tháng ba)          อ่านว่า   ถาง บา
เดือนเมษายน   (tháng tư)        อ่านว่า   ถาง ตือ
เดือนพฤษภาคม (tháng năm)    อ่านว่า   ถาง นัม
เดือนมิถุนายน (tháng sáu)        อ่านว่า   ถาง เสา
เดือนกรกฎาคม (tháng bảy)      อ่านว่า   ถาง เบ่ย
เดือนสิงหาคม  (tháng tám)      อ่านว่า   ถาง ต๋าม
เดือนกันยายน  (tháng chín)      อ่านว่า   ถาง จี๋น
เดือนตุลาคม  (tháng mười)      อ่านว่า   ถาง เหมื่อย
เดือน พฤศจิกายน  (tháng mười một)  อ่านว่า  ถาง เหมื่อย หมด
เดือน ธันวาคม  (tháng mười hai)         อ่านว่า   ถาง เหมื่อย ฮาย

แหล่งอ้างอิงจาก

englishican.com/tobiaskun , siampongsnews. , de-lernen , www.jeenmix.com/ , www.kodhit.com ,   wanvipa80 , tobiaskun , ภาพประกอบจาก: www.pinterest.com/pin/215469163398348975/ , www.pinterest.com/pin/481181541409631323/

บทความแนะนำ