กริยา คำราชาศัพท์ คำศัพท์ พระมหากษัตริย์

คําราชาศัพท์ หมวดกริยา – คำแสดงอาการต่างๆ เช่น พูด เดิน ยืน

Home / สาระความรู้ / คําราชาศัพท์ หมวดกริยา – คำแสดงอาการต่างๆ เช่น พูด เดิน ยืน

สาระความรู้เกี่ยวกับคำราขาศัพท์ในบทความนี้ เสนอเรื่อง คำกริยา เป็นคำแสดงอาการต่างๆ ใช้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด

ตรัส หมายถึง พูดด้วย

เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ

เสด็จลง… หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ

ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ

ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ

ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ

ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ

ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย

ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม

พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง

พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน

พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย

มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้

สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า

ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ

พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย

เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว

พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม

ถวายบังคม หมายถึง ไหว้

พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน

ทอดพระเนตร หมายถึง ดู

พระราชทาน หมายถึง ให้

พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย

ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว

ทรงพระอักษร หมายถึง เรียน เขียน อ่าน

ประทับ หมายถึง นั่ง

ทรงยืน หมายถึง ยืน

บรรทม หมายถึง นอน

คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา เป็นคำแสดงอาการ

แบ่งเป็น 4 ชนิด

1. กริยาที่เป็นราชาศัพท์ในตัวเอง เช่น ตรัส(พูด) เสด็จ(ไป) กริ้ว(โกรธ) ประชวร (ป่วย) ประสูติ(เกิด) ทูล(บอก) เสวย(กิน) ถวาย(ให้) บรรทม(นอน) ประทับ(อยู่) โปรด(รัก,ชอบ) ทรงม้า(ขี่ม้า) ทรงดนตรี(เล่นดนตรี)

2. ใช้ “ทรง” นำหน้ากริยาธรรมดา เช่น ทรงฟัง ทรงยืน ทรงยินดี

3. “ห้ามใช้-ทรง” นำหน้ากริยาที่มีนามราชาศัพท์ เช่น มีพระราชดำริ (ห้ามใช้ทรงมีพระราชดำริ) มีพระบรมราชโองการ (ห้ามใช้ทรงมีพระบรมราชโองการ)

4. ใช้ “เสด็จ” นำหน้ากริยาบางคำ เช่น เสด็จกลับ เสด็จขึ้น เสด็จลง

บทความแนะนำ