เรียนภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างหัวข้อที่จะได้เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เมื่อไปเรียนในสถาบันสอนภาษา

Home / สาระความรู้ / ตัวอย่างหัวข้อที่จะได้เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เมื่อไปเรียนในสถาบันสอนภาษา

หลายคนอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม แต่ก็ไม่มีไอเดียว่าจะเรียนที่ไหน เรียนแล้วจะเจออะไรบ้าง วันนี้เรานำเสนอหัวข้อต่างๆ ภาษาอังกฤษ ที่คุณจะได้เรียนในเบื้องต้นเมื่อไปเรียนกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในที่นี้เรายกตัวอย่างการสอนหัวข้อต่างๆ จาก Britishcouncil ค่ะ / เท่าที่ได้ไปเรียนมากับอาจารย์สอนฝรั่งที่เข้าใจภาษาไทยบ้าง ทำให้เราเรียนได้เข้าใจมากขึ้น

ตัวอย่างหัวข้อที่จะได้เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

About me

เกี่ยวกับฉัน

  • Nice to meet you
  • Do you speak English?
  • What do you usually do?
  • Things I can do

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล

-ขอและการให้ข้อมูลส่วนตัว : give and ask for personal information
-ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว : review vocabulary for personal information
-ฝึกฝนการใช้ verb ‘to be’ ในการพูดและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว : practise using verb ‘to be’ to talk and ask about personal information
-ฝึกฝนการพูดโดยการใช้คำย่อ : practise saying contractions
-ฝึกฝนการออกเสียงชื่อประเทศในทวีปเอเชียและอาชีพต่างๆ : practice saying the names of countries in Asia and occupations.

Nice to meet you : ยินดีที่ได้รู้จัก

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล : The topic of this lesson is personal information. You will

-ขอและการให้ข้อมูลส่วนตัว : give and ask for personal information
-ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว : review vocabulary for personal information
-ฝึกฝนการใช้ verb ‘to be’ ในการพูดและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว : practise using verb ‘to be’ to talk and ask about personal information
-ฝึกฝนการพูดโดยการใช้คำย่อ : practise saying contractions
-ฝึกฝนการออกเสียงชื่อประเทศในทวีปเอเชียและอาชีพต่างๆ : practice saying the names of countries in Asia and occupations.

Do you speak English? : คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?

-การให้และการขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณและผู้อื่น : give and ask for basic information about you and others
-ทบทวนคำศัพท์เกียวกับกิจกรรมต่างๆ : review vocabulary for activities
-ฝึกฝนการใช้ verb ‘to do’ ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ : practise using verb ‘to do’ to ask about activities
-ฝึกฝนการออกเสียงสูงต่ำอย่างถูกต้องในการถามคำถาม : practise using correct intonation in questions

What do you usually do? : คุณทำอะไรเป็นประจำ?

การพููดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในแต่ละวัน

-ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน : Talking about everyday activities
-การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและลักษณะนิสัยที่ทำประจำ : ask and answer questions about daily routines and habits
-ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในแต่ละวัน : review vocabulary for daily activities
-ฝึกฝนการใช้คำกริยาวิเศษณ์บอกความสม่ำเสมอ (เช่น sometimes, never) ในการพูดบอกว่าคุณทำกิจกรรมนั้นบ่อยแค่ไหน : practise using adverbs of frequency (e.g. sometimes, never) to say how often do you do something
-ฝึกฝนการออกเสียงเน้นคำที่ถูกต้องในแต่ละประโยค : practise using correct sentence stress

Things I can do : สิ่งที่ฉันสามารถทำได้

Talking about things you can and can’t do : การพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้

-ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถพิเศษ : talk about what you can and can’t do
-พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้ : review vocabulary for free time activities
-ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง :
-ฝึกฝนการใช้คำกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกถึงระดับความชัดเจน (เช่น well, quite well) ในการพูดคุยว่าคุณทำสิ่งนั้นนั้นได้ดีแค่ไหน : practise using adverbs of degree (e.g. well, quite well) to say how well you can do something
-ฝึกฝนการออกเสียงเน้นคำที่ถูกต้องในแต่ประโยคและฝึกการฟังประโยคที่พูดแบบรวบคำ : practise using correct sentence stress and hearing weak forms

Numbers

ตัวเลขต่างๆ

  • Contact details
  • Important dates
  • What time do you …?
  • How much?

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อ

-การขอข้อมูลและให้ข้อมูลการติดต่อ : ask for and give contact details
-เน้นในเรื่องของคำและวลีที่เกี่ยวข้องกับที่พัก : focus on words and phrases for accommodation
-ฝึกฝนเกี่ยวกับการบอกหมายเลขโทรศัพท์อย่างถูกต้อง : practise saying phone numbers accurately

Important dates : วันสำคัญต่างๆ

The topic of this lesson is important dates in the year. You will : ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ ในหนึ่งปี 

-พูดคุยเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ ในหนึ่งปี : talk about important days in the year
-เน้นในเรื่องของตัวเลขที่บ่งบอกถึงลำดับที่ (เช่น ที่หนึ่ง, ที่สอง) : focus on ordinal numbers (e.g. the first, the second)
-เน้นในเรื่องของเดือนต่างๆ ในหนึ่งปี (เช่น มกราคม, กุมภาพันธ์) : focus on months of the year (e.g.January, February)
-ฝึกฝนการออกเสียงเน้นคำ : practise word stress

What time do you …? : คุณทำอะไรเวลาไหน?

การตั้งคำถามและการตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดบอกเวลา การขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

-พูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของคุณ : talk about daily routines
-ฟังเรื่องเรื่องราวจากคนอื่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา : listen to people talk about their daily routines
-เน้นวลีที่ใช้ในการบอกเวลาและกิจกรรมในหนึ่งวันของคุณ : focus on phrases for telling the time and routine activities
-ฝึกฝนการออกเสียงสูงต่ำในประโยคคำถามประเภทเปิดและปิด : practise intonation in open and closed questions

How much? เท่าไหร่

-พูดคุยเกี่ยวกับการทำอาหารและค่าใช้จ่ายต่างๆ : discuss making a meal and work out how much it will cost
-เน้นในเรื่องของคำศัพท์ที่ใช้เมื่อเราพูดถึงอาหารและค่าใช้จ่าย : focus on vocabulary for food and prices
-เน้นในเรื่องของวลีต่างๆ ที่ใช้ในการพูดถึงอาหาร : focus on phrases for making a meal
-ฝึกฝนการใช้วลีในการพูดถึงอาหารและราคา : practise using prices and phrases for making a meal

สนใจรายละเอียดอื่นๆ ลองดูที่ www.britishcouncil.or.th