พระบรมวงศานุวงศ์ พระประวัติ พระองค์ติ๊ด พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โครงการเกษตรส่วนพระองค์

5 พ.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

Home / สาระความรู้ / 5 พ.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม และหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแล้ว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิมพระนาม พระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 … เกล้ากระหม่อม ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอนำพระประวัติของพระองค์มาเผยแพร่ให้ชาวแคมปัสฯ ได้อ่านกันค่ะ

พระประวัติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระองค์มีพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) กับนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน มีพระเชษฐภคินีคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระองค์หริภา-พระองค์ติ๊ด 2 พระราชนัดดาที่ตามรอยทูลกระหม่อมตา ร.9

บทความ : พระองค์หริภา-พระองค์ติ๊ด 2 พระราชนัดดาที่ตามรอยทูลกระหม่อมตา ร.9

พระองค์มีฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า เมื่อครั้งแรกประสูติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์ ซึ่งพระยศดังกล่าวเทียบเท่าตำแหน่ง “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า”

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ได้มีการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตามโบราณราชประเพณี

บทความ : พระองค์ติ๊ด รับปริญญาจากทูลกระหม่อมป้า สมเด็จพระเทพฯ | มทร.อ./RMUTI

ด้านการศึกษา

  • การศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2530 และย้ายไปศึกษาใน รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
  • เข้าศึกษาที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน (The Art Institute of Washington)
  • ต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อด้านแฟชันดีไซน์ ในสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย (The Art Institute of California)
  • โอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิม เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฉายพระรูปร่วมกับ คุณจาพนม ยีรัมย์ และครอบครัว — ที่ โครงการเกษตรอทิตยาทร

พระกรณียกิจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจขณะประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยทรงเป็นประธานทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 น. ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

พระองค์โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ทั้งนี้พระองค์มักประกอบพระกรณียกิจเกี่ยวกับ ศิลปะ, พระพุทธศาสนา และโครงการเกษตรตัวอย่าง ในพระดำริที่ จ.สุรินทร์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในโครงการเกษตรส่วนพระองค์

โครงการเกษตรอทิตยาทร 911 หมู่9 อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงปล่อยพันธุ์ผีเสื้อต่าง ๆ ในบริเวณจัดแสดงผีเสื้อ อุทยานพืชศาสตร์ ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี — ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฉายพระรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา — ที่ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ความสนพระทัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่นเป็นทุนเดิม โปรดการออกแบบโบรชัวร์และโปสเตอร์ ผลงานศิลปนิพนธ์หลังสำเร็จการศึกษานิเทศศิลป์คือ “โครงการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรโครงการสวนจิตรลดา” ที่ปรับเปลี่ยนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโครงการจิตรลดา ภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่กลมกลืน (Living Harmony)”

ผลงานของพระองค์ถูกจัดในนิทรรศการมีเดียอาตส์เอ็กซีบีเชิน (Media Arts Exhibition : MAX 2011) ร่วมกับผลงานของบัณฑิตท่านอื่น ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรมในปีนั้น ซึ่งผลงานของพระองค์ได้รับคำชื่นชมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ว่าทำได้ดีและมีลักษณะเฉพาะ

พระองค์ใช้ความสามารถดังกล่าวมาช่วยเหลือการกุศล อาทิ ในปี พ.ศ. 2555 ทรงออกแบบเสื้อฝีพระหัตถ์ “ทุ่งภูเขาทอง” เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดภูเขาทอง

และในปี พ.ศ. 2556 ทรงร่วมกับถวัลย์ ดัชนี ออกแบบลายสำหรับเสื้อและถุงผ้า “ช้างนพสุบรรณ” เพื่อนำทุนไปบูรณะวัดวัง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 / ภาพจาก praew.com

บทความ : ร.10 โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

วันที่ 5 พ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เฉลิมพระนาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ใบมะตูม ทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1

ธงประจำพระองค์

ธงประจำพระองค์

ภาพจาก โครงการเกษตรอทิตยาทร , เรารักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ข้อมูล วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ