พระบรมวงศานุวงศ์ พระองค์ติ๊ด พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ราชวงศ์ ลงแขก เกี่ยวข้าว

พระองค์ติ๊ด ร่วมพิธีทำขวัญข้าว ขับรถไถนา ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

Home / เรื่องทั่วไป / พระองค์ติ๊ด ร่วมพิธีทำขวัญข้าว ขับรถไถนา ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือ พระองค์ติ๊ด เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนา ก่อนนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง

พระองค์ติ๊ด ร่วมพิธีทำขวัญข้าว

เป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรชาวนา

ทั้งนี้… พิธีทำขวัญข้าว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยมายาวนานแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม และความเคารพข้าว หรือ พระแม่โพสพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมากในการทำนาแต่ละครั้ง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระองค์ติ๊ด

โอกาสนี้ทรงร่วมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข 15 ร่วม กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุรินทร์

พระองค์ติ๊ด ร่วมพิธีทำขวัญข้าว

ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร มีพื้นที่นาสำหรับเพาะปลูกข้าวรวมจำนวน 12 ไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จจะได้นำผลผลิตไปใช้ตามพระประสงค์ต่อไป

พระองค์ติ๊ดร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น

ถือเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนา ก่อนนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน

มีพระกนิษฐภคินีคือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระองค์และพระกนิษฐามีฐานันดรศักดิ์เป็น “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า” ตั้งแต่ประสูติ ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระยศดังกล่าวเทียบเท่าตำแหน่ง “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า”

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ได้มีการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตามโบราณขัตติยราชประเพณี

การศึกษา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2530 หลังการหย่าร้างของพระชนกชนนี พระองค์และพระภคินีได้ประทับนาวาอากาศเอกวีระยุทธ พระชนก ณ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงเข้าศึกษาที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน (The Art Institute of Washington) จนสำเร็จการศึกษา

ต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อด้านแฟชันดีไซน์ในสถาบันศิลปะแห่งแคลิฟอร์เนีย (The Art Institute of California) ด้วยสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น และประทับอยู่ลำพังพระองค์ในอพาร์ตเมนต์ใกล้สถาบันดังกล่าว

ครั้นเวลาต่อมาพระองค์ทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีผ่านทางโทรศัพท์ว่าจะทรงกลับประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าทรงเหงาและรู้สึกไม่ดี ทรงโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ที่มา Facebook : ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

บทความแนะนำ