การอ่านออกเสียง พระนาม พระปรมาภิไธย พิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี ในรัชกาลที่ 10

Home / สาระความรู้ / การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี ในรัชกาลที่ 10

วันที่ 4 พ.ค. 2562 สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ – การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม –

การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี

การอ่านออกเสียง พระนามเต็ม ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

การอ่านออกเสียง

พระ – บาด – สม – เด็ด – พระ – ปะ – ระ – เมน – ทะ – ระ – รา – มา – ทิบ – บอ – ดี – สี – สิน – มะ – หา – วะ – ชิ – รา – ลง – กอน – มะ – หิ – สอน – ภู – มิ – พน – ราด – ชะ – วะ – ราง – กูน – กิ – ติ – สิ – ริ – สม – บูน – อะ – ดุน – ยะ – เดด – สะ – หยาม – มิน – ทรา – ทิ – เบด – ราด – วะ – โร – ดม – บอ – รม – มะ – นาด – ถะ – บอ – พิด – พระ -วะ – ชิ – ระ – เกล้า – เจ้า – อยู่ – หัว

พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง

สม – เด็ด – พระ – นาง – เจ้า – สุ – ทิ – ดา – พัด – ชะ – ระ – สุ – ทา – พิ – มน – ลัก – พระ – บอ – รม – รา – ชิ – นี

พระนามโดยย่อ

 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
 2. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ
 3. ในหลวงรัชกาลที่ 9
 4. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
 5. กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 6. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
 7. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ
 8. เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
 9. เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ
 10. เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ
 11. พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ
 12. พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ฯ
 13. พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯ

อ่านพระนามเต็มทุกพระองค์ : ร.10 โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

บทความที่เกี่ยวข้อง