คำขวัญ คำขวัญวันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีฯ มอบคำขวัญวันเด็ก 2562 – เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

Home / สาระความรู้ / นายกรัฐมนตรีฯ มอบคำขวัญวันเด็ก 2562 – เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งในวันนี้สถานที่ต่าง ๆ จะมีการจัดกิจกรรมให้เหล่าเด็ก ๆ ได้มาสนุกร่วมกัน เรียกได้ว่าเด็ก ๆ ได้ทำทั้งกิจกรรมสนุก ๆ มีประโยชน์ แถมยังได้ของรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วย

นายกรัฐมนตรีฯ มอบคำขวัญวันเด็ก 2562

และล่าสุด!! พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ออกมาแล้ว โดยมีข้อความว่า

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

คำขวัญวันเด็ก 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการสื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อ ยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ตะหนักถึงในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึกมั่นใจสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้ส่งความรักและความปรารถนามายังเด็ก ๆ และเยาวชนไทย พร้อมทั้งอวยพรให้เด็ก ๆ มีความสุข มีความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

คำขวัญวันเด็ก

รวมคำขวัญวันเด็กในปี 2499-2563

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2499 – จอมพล ป.พิบูลสงคราม
จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2502 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2503 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2504 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2505 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2506 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2507  – (ในปีนี้ งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ)

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2508 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2509 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2510 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2511 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2512 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2513 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2514 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2515 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2516 – จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2517 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์
สามัคคีคือพลัง

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2518 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2519 – หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2520 – นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2521 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2522 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2523 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2524 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2525 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2526 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2527 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2528 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2529 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2530 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2531 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2532 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2533 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2534 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2535 – นายอานันท์ ปันยารชุน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2536 – นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2537 – นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2538 – นายชวน หลีกภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2539 – นายบรรหาร ศิลปอาชา
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2540 – พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2541 – นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2542 – นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2543 – นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2544 – นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2545 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2546 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2547 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2548 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2549 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2550 – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2551 – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2552 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2553 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2554 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2555 – ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2556 – ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2557 – ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2558 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2559 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2560 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2561 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2562 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2563 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

บทความที่น่าสนใจ