คำย่อ คำศัพท์ ทหาร ภาษา ยศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยศต่างๆ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยศต่างๆ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ

การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหาร นั้น อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับคนทั่วไปนั้นอาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วก็อาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้นยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเสริมเข้ามาอีก เอาคำย่อมาฝากสำหรับคนที่สนใจค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยศต่างๆ

ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ

ยศทหารบก – Royal Thai Army Ranks

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ ตราสัญลักษณ์ของกองทัพไทย

ยศทหารภาษาไทย : ตัวย่อ (ยศทหารภาษาอังกฤษ) = ตัวย่อ

จอมพล : – (Field Marshal) = –

พลเอก : พล.อ. (General) = Gen.
พลโท : พล.ท. (Lieutenant General) = Lt.Gen.
พลตรี : พล.ต. (Major General) = Maj.Gen.
พันเอก : พ.อ. (Colonel) = Col.
พันโท : พ.ท. (Lieutenant Colonel) = Lt.Col.
พันตรี : พ.ต. (Major) = Maj.

ร้อยเอก : ร.อ. (Captain) = Capt.
ร้อยโท : ร.ท. (Lieutenant) = Lt.
ร้อยตรี : ร.ต. (Sub Lieutenant) = SubLt.

จ่าสิบเอก : จ.ส.อ. (Sergeant Major First Class) = SM1
จ่าสิบโท : จ.ส.ท. (Sergeant Major Second Class) = SM2
จ่าสิบตรี : จ.ส.ต. (Sergeant Major Third Class) = SM3

สิบเอก : ส.อ. (Sergeant) = Sgt.
สิบโท : ส.ท. (Corporal) = Cpl.
สิบตรี : ส.ต. (Private First Class) = Pfc.

พลทหาร : พลฯ (Private) = Pvt.

นักเรียนนายร้อย : นนร. (Army Cadet) = –
นักเรียนนายสิบ : – (Army Non-Commissioned Officer Student) = –
นักศึกษาวิชาทหาร = Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)

ยศทหารเรือ – Royal Thai Navy Ranks

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ ตราสัญลักษณ์ของกองทัพไทย

ยศทหารภาษาไทย – ตัวย่อ – ยศทหารภาษาอังกฤษ = ตัวย่อ

จอมพลเรือ – (Admiral of the Fleet) –

พลเรือเอก พล.ร.อ. (Admiral) = Adm.
พลเรือโท พล.ร.ท. (Vice Admiral) = VAdm.
พลเรือตรี พล.ร.ต. (Rear Admiral) = RAdm.

นาวาเอก น.อ.(ชื่อ)ร.น. (Captain) = Capt.
นาวาโท น.ท.(ชื่อ)ร.น. (Commander) = Cdr.
นาวาตรี น.ต.(ชื่อ)ร.น. (Lieutenant Commander) = LCdr.

เรือเอก ร.อ.(ชื่อ)ร.น. (Lieutenant) = Lt.
เรือโท ร.ท.(ชื่อ)ร.น. (Lieutenant Junior Grade) = Lt.JG.
เรือตรี ร.ต.(ชื่อ)ร.น. (Sub Lieutenant) = SubLt.

พันจ่าเอก พ.จ.อ. (Chief Petty Officer First Class) = CPO1
พันจ่าโท พ.จ.ท. (Chief Petty Officer Second Class) = CPO2
พันจ่าตรี พ.จ.ต. (Chief Petty Officer Third Class) = CPO3

จ่าเอก จ.อ. (Petty Officer First Class) = PO1
จ่าโท จ.ท. (Petty Officer Second Class) = PO2
จ่าตรี จ.ต. (Petty Officer Third Class) = PO3

พลทหาร พลฯ (Seaman) –
นักเรียนทหารเรือ นนร. (Naval Cadet) –
นักเรียนจ่าทหารเรือ – (Naval Rating Student) –

ยศทหารอากาศ – Royal Thai Air Force Ranks

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ ตราสัญลักษณ์ของกองทัพไทย

ยศทหารภาษาไทย ตัวย่อ ยศทหารภาษาอังกฤษ = ตัวย่อ

จอมพลอากาศ – Marshal of the Royal Thai Air Force –

พลอากาศเอก พล.อ.อ. Air Chief Marshal = ACM
พลอากาศโท พล.อ.ท. Air Marshal = AM
พลอากาศตรี พล.อ.ต. Air Vice Marshal = AVM

นาวาอากาศเอก น.อ. Group Captain = Gp.Capt.
นาวาอากาศโท น.ท. Wing Commander = Wg.Cdr.
นาวาอากาศตรี น.ต. Squadron Leader = Sqn.Ldr.

เรืออากาศเอก ร.อ. Flight Lieutenant = Flt.Lt.
เรืออากาศโท ร.ท. Flying Officer = Flg.Off.
เรืออากาศตรี ร.ต. Pilot Officer = Plt.Off.

พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ. Flight Sergeant First Class = FS1
พันจ่าอากาศโท พ.อ.ท. Flight Sergeant Second Class = FS2
พันจ่าอากาศตรี พ.อ.ต. Flight Sergeant Third Class = FS3

จ่าอากาศเอก จ.อ. Sergeant = Sgt.
จ่าอากาศโท จ.ท. Corporal = Cpl.
จ่าอากาศตรี จ.ต. Leading Aircraftman = LAC

พลทหาร พลฯ Airman = Amn.
นักเรียนนายเรืออากาศ นนอ. Air Cadet = A/cdt.
นักเรียนจ่าอากาศ นจอ. Air Technical Student –

ยศต่างๆ ของ ตำรวจ

พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General = POL.GEN.
พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General = POL.LT.GEN.
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General = POL.MAJ.GEN.
พลตำรวจจัตวา พล.ต.จ. Police Brigadier General = POL.BRIG.GEN. –

พันตำรวจเอก (พิเศษ) พ.ต.อ. (พิเศษ) Police Senior Colonel = POL.SR.COL. –
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel = POL.COL.
พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel = POL.LT.COL.
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major = POL.MAJ.

ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captain = POL.CAPT.
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant = POL.LT.
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant = POL.SUB.LT.

ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major = POL.SEN.SGT.MAJ.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major = POL.SGT.MAJ.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant = POL.SGT.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal = POL.CPL.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal = POL.L หรือ C
พลตำรวจ พลฯ Policeman Constable หรือ Police Private = POL.CONST.

นักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต. Police Cadet = Pol.Cdt.
นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. — —
นักเรียนดุริยางค์ตำรวจ นดต. Police Music Student = Pms.
นักเรียนพยาบาลตำรวจ นพต. Police Nurse Student –

ชื่อยศ ว่าที่… ภาษาอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรี = Acting Sub Lt.
ว่าที่ร้อยโท = Acting Lt.
ว่าที่ร้อยเอก = Acting Capt.
ว่าที่พันตรี = Acting Maj.

Lt. ย่อมาจาก Lieutenant
Capt. ย่อมาจาก Captain
Maj. ย่อมาจาก Major

Link : ไฟล์ PDF เกี่ยวกับ ยศทหาร

ความรู้เกี่ยวกับ ยศทหารและตำรวจไทย

ยศทหารและตำรวจไทย ตามแบบชาติตะวันตก เริ่มกำหนดให้มียศทหารและตำรวจไทยขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการปรับปรุง และจัดระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ตามแบบยุโรปในทุกด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกยศและบรรดาศักดิ์ออกจากกันอย่างเด็ดขาด และโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบกขึ้น ในปี พ.ศ. 2431 กำหนดให้มียศทหารบกตามลำดับชั้นแบบอารยประเทศ ต่อมาเมื่อจัดระเบียบฝ่ายทหารบกเรียบร้อยแล้วจึงให้จัดระเบียบยศทหารเรือ โดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือต่างประเทศเป็นลำดับถัดมา

ที่มา : คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล www.consular.go.th , กองบัญชาการกองทัพไทย , ยศทหารและตำรวจไทย , ภาพจาก By Sodacan , pltrans.blogspot.com

บทความแนะนำ