ประวัติวันสำคัญ ยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันสำคัญ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก | ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

Home / สาระความรู้ / 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก | ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

อีกหนึ่งวันสำคัญของโลก 26 มิถุนายน ที่ได้ถูกประกาศให้เป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) โดยถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด และการค้ายาที่ผิดกฏหมาย ซึ่งนั่นก็หมายถึง “ยาเสพติด” นั่นเอง

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ความเป็นมา วันต่อต้านยาเสพติดในเมืองไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งรัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร

โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบค้ายาเสพติด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking I) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2530

ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530

ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

รวมคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดในเมืองไทย

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2561 : ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า 26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking.

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2560 : ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2559 : ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2558 : คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2557 : สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2556 : คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2555 : พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2554 : สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2553 : ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2552 : ทำความดี ตามคำพ่อ ภายใต้คำขวัญ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2551 : รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2550 : รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2549 : 60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2548 : พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2546 : พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2545 : พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2544 : รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2543 : รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2542 : รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2541 : ร่วมใจเล่นกีฬา ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2540 : เล่นกีฬา ใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2539 : มุ่งทำความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2538 : ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2537 : ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจจากครอบครัว

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2536 : ผิดกฎหมาย ทำลายชีวิต หากติดสารระเหย

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2535 : สมองฝ่อ รักษาไม่หาย คือพิษร้ายจากยาเสพติด

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2534 : ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบ้า

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รวมคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 : Listen First – Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe. (เหมือนกับเมื่อปี 2560)

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 : Listen First – Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe.

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 : A message of hope: Drug use disorders are preventable and treatable.

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 : Think Health, Not Drugs

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557 : Drug use disorders are preventable and treatable

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556 : Make health your “new high” in life, not drugs.

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2555 : Do drugs control your life ? Your life. Your community. No place for drugs

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2554 : Global Action for Healthy Communities Without Drugs

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2553 : Health is the ongoing theme of the world drug campaign.

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2550-2552 : Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs.

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2549 : Value yourself…make healthy choices

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2548 : Drugs is not child’s play

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2547 : Drugs : treatment works

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2546 : Let’s talk about drugs”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2545 : Substance abuse and HIV/AIDS

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2544 : “Sports against drugs

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2543 : Facing reality: denial, corruption and violence

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีwww.oncb.go.th/www.tlcthai.com/

Written by : Toey