Opposite Words คำตรงข้าม เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์น่ารู้ “คำตรงข้าม” ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์น่ารู้ “คำตรงข้าม” ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z

อีกหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่เรามักจะได้มีโอกาสใช้กันอยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ “คำตรงข้าม” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “Opposite Words” วันนี้เราเลยได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆ ได้ฝึกท่องกันตั้งแต่ A-Z แล้วอย่าลืมลองนำไปใช้กันดูด้วยนะ จะไม่ลืม….

“คำตรงข้าม” ในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z

A

absent – present
abundant – scarce
accept – decline, refuse
accurate – inaccurate
admit – deny
advantage – disadvantage
against – for
agree – disagree
alive – dead
all – none, nothing
ally – enemy
always – never
ancient – modern
answer – question
antonym – synonym
apart – together
appear – disappear, vanish
approve – disapprove
arrive – depart
artificial – natural
ascend – descend
attic – cellar
attractive – repulsive
awake – asleep

B

backward – forward
bad – good
beautiful – ugly
before – after
begin – end
below – above
bent – straight
best – worst
better – worse, worst
big – little, small
black – white
blame – praise
bless – curse
bitter – sweet
borrow – lend
bottom – top
boy – girl
brave – cowardly
build – destroy
bold – meek, timid
borrow – lend
bound – unbound, free
boundless – limited
bright – dim, dull
brighten – fade
broad – narrow

C

calm – windy, troubled
can – cannot, can’t
capable – incapable
captive – free
careful – careless
cheap – expensive
cheerful – sad, discouraged, dreary
clear – cloudy, opaque
clever – stupid
clockwise – counterclockwise
close – far, distant
closed – ajar, open
clumsy – graceful
cold – hot
combine – separate
come – go
comfort – discomfort
common – rare
conceal – reveal
contract – expand
cool – warm
correct – incorrect, wrong
courage – cowardice
create – destroy
crooked – straight
cruel – kind
compulsory – voluntary
courteous – discourteous, rude

D

dangerous – safe
dark – light
day – night
daytime – nighttime
dead – alive
decline – accept, increase
decrease – increase
deep – shallow
definite – indefinite
demand – supply
despair – hope
dim – bright
disappear – appear
discourage – encourage
diseased – healthy
down – up
downwards – upwards
dreary – cheerful
dry – moist, wet
dull – bright, shiny
dusk – dawn

E

early – late
east – west
easy – hard, difficult
empty – full
encourage – discourage
end – begin, start
enter – exit
even – odd
expand – contract
export – import
exterior – interior
external – internal

F

fade – brighten
fail – succeed
false – true
famous – unknown
far – near
fast – slow
fat – thin
feeble – strong, powerful
few – many
find – lose
first – last
float – sink
foolish – wise
fore – aft
free – bound, captive
fold – unfold
forget – remember
found – lost
fresh – stale
frequent – seldom
friend – enemy
for – against
fortunate – unfortunate
full – empty

 "คำตรงข้าม" ในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z

G

generous – stingy
gentle – rough
get – give
giant – tiny, small, dwarf
girl – boy
give – receive, take
glad – sad, sorry
gloomy – cheerful
go – stop
good – bad, evil
grant – refuse
great – tiny, small, unimportant
grow – shrink
guest – host
guilty – innocent

H

happy – sad
hard – easy
hard – soft
harmful – harmless
harsh – mild
hate – love
haves – have-nots
healthy – diseased, ill, sick
heaven – hell
heavy – light
help – hinder
here – there
hero – coward
high – low
hill – valley
hinder – help
honest – dishonest
horizontal – vertical
hot – cold
humble – proud

I

ill – healthy, well
immense – tiny, small
important – trivial
in – out
include – exclude
increase – decrease
inferior – superior
inhale – exhale
inner – outer
inside – outside
intelligent – stupid, unintelligent
interesting – boring
interior – exterior
interesting – dull, uninteresting
internal – external
intentional – accidental

J

join – separate
junior – senior
just – unjust
justice – injustice

K

knowledge – ignorance
known – unknown

L

landlord – tenant
large – small
last – first
laugh – cry
lawful – unlawful, illegal
lazy – industrious
leader – follower
left – right
lend -borrow
lengthen – shorten
lenient – strict
left – right
less – more
light – dark, heavy
like – dislike, hate
likely – unlikely
limited – boundless
little – big
long – short
loose – tight
lose – find
loss – win
loud – quiet
love – hate
low – high
loyal – disloyal

M

mad – happy, sane
major – minor
many – few
mature – immature
maximum – minimum
melt – freeze
merry – sad
messy – neat
minor – major
minority – majority
miser – spendthrift
misunderstand – understand
more – less

N

nadir – zenith
narrow – wide
near – far, distant
neat – messy, untidy
never – always
new – old
night – day
nighttime – daytime
no – yes
noisy – quiet
none – some
north – south

O

obedient – disobedient
odd – even
offer – refuse
old – young
old – new
on – off
open – closed, shut
opposite- same, similar
optimist – pessimist
out – in
outer – inner
over – under

P

past – present
patient – impatient
peace – war
permanent – temporary
plentiful – scarce
plural – singular
poetry – prose
polite – rude, impolite
possible – impossible
poverty – wealth, riches
powerful – weak
pretty – ugly
private – public
prudent – imprudent
pure – impure, contaminated
push – pull

Q

qualified – unqualified
question – answer
quiet – loud, noisy

R

raise – lower
rapid – slow
rare – common
regular – irregular
real – fake
rich – poor
right – left, wrong
right-side-up – upside-down
rough – smooth
rude – courteous

S

safe – unsafe
same – opposite
satisfactory – unsatisfactory
secure – insecure
scatter – collect
separate – join, together
serious – trivial
second-hand – new
shallow – deep
shrink – grow
sick – healthy, ill
simple – complex, hard
singular – plural
sink – float
slim – fat, thick
slow – fast
sober – drunk
soft – hard
some – none
sorrow – joy
sour – sweet
sow -reap
straight – crooked
start – finish
stop – go
strict – lenient
strong – weak
success – failure
sunny – cloudy
synonym – antonym
sweet – sour

T

take – give
tall – short
tame – wild
them – us
there – here
thick – thin
tight – loose, slack
tiny – big, huge
together – apart
top – bottom
tough – easy, tender
transparent – opaque
true – false
truth – flasehood, lie, untruth

U

under – over
unfold – fold
unknown – known
unqualified – qualified
unsafe – safe
up – down
upside-down – right-side-up
upstairs – downstairs
us – them
useful – useless

V

vacant – occupied
vanish – appear
vast – tiny
victory – defeat
virtue – vice
visible – invisible
voluntary – compulsory

W

war – peace
wax – wane
weak – strong
wet – dry
white – black
wide – narrow
win – lose
wisdom – folly, stupidity
within – outside
wrong – right

Y

yes – no
yin – yang
young – old

Z

zip – unzip
zenith – nadir