การใช้วลี ถวายพระพรชัย พระราชพิธี พิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

วิธีเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Home / สาระความรู้ / วิธีเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทย

วิธีเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามประกาศของสำนักพระราชวังได้ระบุหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเอาไว้ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้น ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562

ราชบัณฑิตยสภาแนะนำข้อความถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่างตัวอย่างข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งข้อความออกเป็น 2 แบบ คือ

1. ข้อความที่ใช้ก่อนถึงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้อความเหล่านี้สามารถใช้ได้ถึงช่วงเช้าของวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตัวอย่างเช่น

เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

                          ขอพระองค์ทรงพระเจิญ

                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า………………..

** ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง (ถ้ามี) คณะบุคคล หน่วยงาน เช่น

ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว …(ชื่อ – นามสกุล)…

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก …(ชื่อ – นามสกุล)… ผู้บัญชาการ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน…

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน…

ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

2. ข้อความที่ใช้ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้อความเหล่านี้จะเริ่มใช้ได้ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตัวอย่างเช่น

บรมราชาภิเษกบรมนาถ

ปรมราชาธิราชนฤบดี

สิริสวัสดิ์ทั่วรัฐธานี

ปลื้มเปรมปรีดิ์ผองผสกไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า…………………….

** ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคล ตำแหน่ง (ถ้ามี) คณะบุคคล หน่วยงาน เช่น

ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว …(ชื่อ – นามสกุล)…

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก …(ชื่อ – นามสกุล)… ผู้บัญชาการ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน…

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน…

ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยข้อความถวายพระพรชัยมงคลนี้ สามารถนำไปใช้ร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน 12 ภาพ ซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.opm.go.th แต่ถ้าหากว่าไม่ใช้ข้อความตามนี้ ก็ใช้ข้อความที่ศิลปินแห่งชาติ ครูบาอาจารย์หลายท่านได้ประพันธ์เอาไว้ก็ได้ และข้อความเหล่านี้ก็นำไปใช้ร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานได้เช่นกัน

ที่มา :  www.bbc.com , www.matichon.co.th

ภาพ : www.opm.go.th , FB ราชบัณฑิตยสภา

บทความแนะนำ