การออมเงิน การเงิน วิธีเก็บเงิน

4 วิธี จัดระเบียบการเงิน ฉบับคนรุ่นใหม่ เพิ่มเงินออม ลดภาระ

Home / สาระความรู้ / 4 วิธี จัดระเบียบการเงิน ฉบับคนรุ่นใหม่ เพิ่มเงินออม ลดภาระ

ปัจจุบัน เป็นยุคที่ซื้อง่าย ขายคล่อง ไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรก็ทำได้ง่าย เร็ว สะดวก เพราะมีบริการทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งการขายของออนไลน์ การจ่ายเงินออนไลน์ และอื่นๆ มาอำนวยความสะดวกในการใช้เงินของผู้คนมากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่น และวัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือน ที่มักจะใช้เงินกันอย่างลืมตัว เกินตัว จนนำไปสู่การกู้ยืมทั้งจากในและนอกระบบ และกลายเป็นหนี้สินในที่สุด เพราะมีรายรับไม่พอกับรายจ่าย อีกทั้งยังต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อมาชำระหนี้ เพราะขาดความรู้และทักษะทางการเงิน ขาดการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการออม จึงไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีได้ อ่าน 4 วิธี จัดระเบียบการเงิน

4 วิธี จัดระเบียบการเงิน ฉบับคนรุ่นใหม่ ขั้นพื้นฐาน

โดยวิธีการจัดระเบียบทางการเงินขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น สามารถลดภาระหนี้สิน และแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวที่ทำได้ง่ายๆ มี 4 วิธีหลักดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน

โดยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่ามีความต้องการที่จะเก็บเงินจำนวนเท่าไหร่ สำหรับการทำอะไรในอนาคต เพื่อนำไปสู่การจัดสรรเงินที่เหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

2. การบริหารรายรับ-รายจ่ายที่มีในแต่ละเดือน

ซึ่งรายจ่ายควรเหมาะสมกับรายรับที่ได้ โดยจะต้องมีการจดบัญชีครัวเรือนหรือรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำทุกเดือน และวางแผนการค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนไว้ล่วงหน้า

4 วิธี จัดระเบียบการเงิน

3. การออมเงิน จะต้องมีการออมอย่างสม่ำเสมอ

ในแต่ละเดือน ควรจะหักจากรายรับส่วนหนึ่งก่อนคำนวณรายจ่ายเสมอ เพื่อจะได้มีเงินออมสำหรับอนาคต และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้

4. การบริหารจัดการหนี้สิน

จะต้องมีการชำระอย่างตรงเวลาในทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบตามจำนวณโดยการชำระหนี้สินจะเป็นส่วนหนึ่งในของรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งถ้ามีการจัดสรรรายรับ-รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม หนี้สินก็จะน้อยลงในทุกๆ เดือน

4 วิธี จัดระเบียบการเงิน

ฝึกสร้างวินัยตั้งแต่วัยรุ่น เริ่มเลยวันนี้

ทั้งนี้ 4 วิธีดังกล่าว เป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเกินจะทำ สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วัยรุ่น เพื่อสร้างวินัยทางการเงินของตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อในอนาคตมีเงินเดือนก็จะได้สามารถจัดระเบียบการเงินได้อย่างดี ซึ่งซิตี้แบงก์เองก็ได้สนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กและวัยรุ่น ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิซิตี้มาตลอด และการร่วมมือกับสถาบันคีนันครั้งนี้ มีอีกจุดประสงค์ คือเพื่อต่อยอดเสริมสร้างความรู้การบริหารการเงินให้แก่ทั้งเด็ก วัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบัน ให้สามารถเพิ่มพูนเงินออมและลดหนี้สินได้

โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้าง ความมั่นคงทางการเงิน ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 2 แล้ว และสมาชิกทุกครัวเรือนที่ได้ผ่านการอบรม ส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย หรือ บัญชีครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีการกู้เงินเพิ่ม ลดปัญหาภาระหนี้สินต่างๆได้ มีการออมเงินสม่ำเสมอ และมีเงินเก็บสำหรับอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในยุคดิจิตัล 4.0 ที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้ ได้มีแอพพลิเคชัน สำหรับการวางแผนทางการเงิน การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และอื่นๆ มาคอยอำนวยความในการจัดระเบียบทางการเงินแก่ทุกคนอีกด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citifoundation.com หรือ www.kenan-asia.org

ภาพจาก Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

บทความแนะนำ