passion คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า Passion หมายถึงอะไร ใช้กับความรักได้หรือไม่?

Home / สาระความรู้ / ความหมายของคำว่า Passion หมายถึงอะไร ใช้กับความรักได้หรือไม่?

สาระความรู้ Campus-star วันนี้ มีเกร็ดความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Passion มาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ คำศัพท์คำนี้หมายถึงอะไร และสามารถใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้าง?

Passion หมายถึงอะไร

Passion (แพชชั่น) เป็นคำภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “PATI” ซึ่งมีความหายว่า To Suffer แปลความหมายได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบทที่จะนำไปใช้นะคะ ยกตัวอย่างเช่น

Passion แปลว่า กิเลส, ตัณหา, ความลุ่มหลง, ความหลงใหล ความทะยานอยาก, การมีใจรักในอะไรสักอย่าง

Ex. We must control our passion. – เราต้องควบคุมกิเลสของเราให้ได้

ถ้าใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน การมุ่งสู่ความสำเร็จ Passion  ก็จะหมายถึง ความกระตือรือร้นที่จะทำให้สำเร็จ

Ex. If you want to be successful, you need to have passion for your work. ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความกะตือรือร้นในงานทึ่ทำ

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

  • Passion (n.) ใจรัก หลงใหล คลั่งไคล้มาก
  • Passionless (n.) ไร้อารมณ์ ไม่มีความรู้สึกใดๆ
  • Compassion (n.) ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา ความเข้าใจ ผู้อื่น

Passion ใช้กับความรักได้มั้ย?

คำตอบคือ ได้ในเรื่องของการบ่งบอกความรู้สึกเสน่หาของคู่รักที่มีให้ต่อกัน

อย่าสับสนคำว่า Passion กับ Passion Fruit

เพราะ Passion Fruit หมายถึง เสาวรส ไม่เหมือนกับ Passion ที่นำมาใช้กับบริบทของคน

อ้างอิงจาก: pasaangkitXChange English 

บทความที่เกี่ยวข้อง