ความเชื่อต่างๆ คำอธิษฐาน เสริมดวง

รวม 5 คำอธิษฐาน ขอพร เสริมดวง อโหสิกรรม ปล่อยสัตว์ จบทานเวลาทำบุญ

Home / ดูดวง / รวม 5 คำอธิษฐาน ขอพร เสริมดวง อโหสิกรรม ปล่อยสัตว์ จบทานเวลาทำบุญ

ก่อนอื่นนั้น ผู้ที่ต้องการกุศลปล่อยสัตว์นั้น ควรพิจารณาด้วยว่าสัตว์นั้นๆ จะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่ในสถานที่ที่ท่านตั้งใจนำสัตว์เหล่านั้นมาปล่อย… * ควรจะซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า จะดีที่สุด ในบทความนี้นำเสนอ คำอธิษฐาน ขอพร ขออโหสิกรรม ก่อนทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลา

คำอธิษฐาน ขอพร คำอธิษฐานเสริมดวง

1. คำอธิษฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำให้แก่ผู้ใดในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรรมให้ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน  เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานครั้งนี้

ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงษาคณาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ ปฏิบัติ แต่สิ่งดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

คำอธิษฐาน ขอพร เสริมดวง อโหสิกรรม ปล่อยสัตว์ จบทานเวลาทำบุญ

2. เมื่อไปปล่อยปลา ปล่อยเต่า ขออโหสิกรรม

ก่อนที่จะปล่อยให้เอาน้ำมา 1 ถ้วย เทลงไปในถังที่ใส่สัตว์ที่จะปล่อย แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า

ข้าพเจ้าชื่อ……………นามสกุล……………
เกิดวันที่…….. เดือน……พ.ศ……….. อายุ ……….ปี
ได้ปล่อยสัตว์……….จำนวน…………..ตัว

ขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่าน ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่าน ข้าพเจ้าช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน พ้นจาการถูกเขาประหาร

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำให้แก่ท่านในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านเป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ แล้วขออุทิศกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นทุกข์จากความเดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด…

คำอธิษฐานเสริมดวง เมื่อไป ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ขออโหสิกรรม

3. คำอธิษฐานปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้าชื่อ …………… นามสกุล ……………
เกิดวันที่ ……. เดือน ………. พ.ศ. …… อายุ ….. ปี
ได้ปล่อยสัตว์ ……………… จำนวน …… ตัว

ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวร ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร

จงนำเอาสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ขอให้แม่พระธรณี พระแม่คงคา เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย

ด้วยอำนาจขอกุศลผลบุญครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้าย ของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ…

** ผู้ที่ต้องการกุศลปล่อยสัตว์นั้น ควรพิจารณาด้วยว่าสัตว์นั้นๆ จะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่ในสถานที่ที่ท่านตั้งใจนำสัตว์เหล่านั้นมาปล่อย…**

4. คำอธิษฐานจบทาน เวลาทำบุญ

อิมัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ
ขอทานนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สิ้นอาสวะกิเลส

อิมัง เม ทานัง นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ
ขอทานนี้จงป็นปัจจัย ให้แก่ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้

ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สรรคสมบัติ
ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค็สิ่งใด
ขอจงสมความปรารถนาทุกประการ
อันว่าโรคภัยไข้เจ็บความยากจนค่นแค้น และคำ  ไม่มี  ขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ประสบเลย..

5. คำอธิษฐานขอพร

ข้าแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย โปรดเสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้า ขออนุโมทนา และประสิทธิ์ประสาทพรให้ข้าพเจ้า…ด้วยเทอญ

ให้ตั้งนะโม 3 จบ และมนัสการพระรัตนตรัย พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน.. ขอพระองค์ทั้งหลาย จงประทานพรให้ข้าพเจ้า..พ้นจากสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร จงพ้นจากตัวข้าพเจ้า..ด้วยเทอญ …สาธุ (กราบ 3 ครั้ง)

คำอธิษฐาน ขอพร เสริมดวง อโหสิกรรม ปล่อยสัตว์ จบทานเวลาทำบุญ

คำอธิษฐาน ขอพร เสริมดวง อโหสิกรรม ปล่อยสัตว์ จบทานเวลาทำบุญ

คำอธิษฐานอโหสิกรรม

คำอธิษฐานปล่อยสัตว์ ทำบุญ

คำอธิษฐานจบทานเวลาทำบุญ

ภาพจาก Pexels.com

บทความแนะนำ