Take a wreath (เทคอะรีธธ์) ธุรกิจพวงหรีดให้เช่า เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Take a wreath (เทคอะรีธธ์) ธุรกิจพวงหรีดให้เช่า - ปกติพวงหรีดดอกไม้สด หลังจากจบงานแล้ว ทางวัดก็จะนำไปทิ้งรวมกันไว้ในบ่อขยะเพื่อรอการฝังกลบหรือการเผา
พิธีศพของคนเกาหลี

พิธีศพของคนเกาหลี – การจัดพิธีเคารพศพที่โรงพยาบาล ขั้นตอนต่างๆ

คนเกาหลีส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์ ในส่วนงานศพจัดพิธีเคารพศพก็แค่วันเดียว โดยมักจัดงานพิธีศพที่โรงพยาบาล - พิธีศพของคนเกาหลี (เกาหลีใต้)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศพ - Funeral Ceremony

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศพ – Funeral Ceremony

Funeral หมายถึง งานศพ มีความหมายโดยรวมตั้งแต่เริ่มต้นพิธีไปจนกระทั่งฝังหรือเผาศพ Ceremony หมายถึง พิธีการ (ทางศาสนาหรือทางสังคมก็ได้)

ความรู้เกี่ยวกับพิธีศพ (งานศพ) ในศาสนาต่างๆ

เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคม พิธีศพ ศาสนาอิสลาม ลดภาระให้ผู้อยู่ข้างหลัง ที่จะมีค่าใช้จ่ายตามมากมาย เพื่อป้องกันโรคระบาด ไม่มีการรักษาสภาพศพไว้ ดังนั้นเมื่อตายแล้วรีบฝัง
ความเชื่อ ขั้นตอนต่างๆ ในงานศพ

ความเชื่อ ขั้นตอนต่างๆ ในงานศพ – เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม งานศพของคนไทย

ตามข้อมูลที่ปรากฏได้ 4 ขั้นตอน คือ 1. วันถึงแก่กรรม (วันตาย), 2. วันตั้งศพบำเพ็ญกุศล (วันงันเฮือนดี) , 3. วันฌาปนกิจศพ (วันเผา) 4. วันหลังฌาปนกิจศพ (วันเก็บอัฐิ)