สมเด็จพระเทพฯ แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงาน “แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก นายกสภาการแพทย์แผนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะแพทย์แผนไทย เฝ้ารับเสด็จฯ

แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

UMST-141748-20161209

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงาน “แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยสร้างสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน”เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 และสร้างอาคารผลิตยาแผนไทยตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา เป็นศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัลบุคคลผู้มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น จำนวน 9 ราย และผู้มีอุปการคุณแก่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 100 ราย จากนั้นเสด็จฯ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทองคำ นาก เงิน แล้วทรงหย่อนลงในเบ้าหลอมทอง ทรงถือสายสูตรเททองหล่อองค์ชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 12 องค์ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารผลิตยาสมุนไพร และยาแผนโบราณตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP

เสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และทรงปลูกต้นปาริชาติ(ทองหลาง) ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล ประจำปีมะแม

จากนั้นทรงประกอบพิธี “แพทย์แผนไทยถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาท” โดยนายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้นำคณะแพทย์แผนไทย จำนวน 3,000 คน จากทั่วประเทศ เข้าถวายเครื่องราชสักการะและถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาท ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการศึกษาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หมอชีวกโกมารภัจจ์ (อ่านว่า ชี-วะ-กะ-โก-มา-ระ-พัด) บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ (แพทย์แผนไทย) เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เรื่องราวขีวิตของท่านมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกตลอดชีวิตของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้บำเพ็ญแต่คุณงามความดี ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้โดยไม่เลือกฐานะ จนได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า เป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในทาง “เป็นที่รักของปวงชน”

องค์ชีวกโกมารภัจจ์ ที่สร้างจำนวน 12 องค์ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว จะนำไปประดิษฐานที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

รายละเอียดของอาคารผลิตยาแผนไทย เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารผลิตยาสมุนไพร และยาทั่วไป ใช้สำหรับแพทย์แผนไทยในสถาบันฯ พร้อมทั้งเพื่อใช้จำหน่าย แบบครบวงจร ตามหลัก GMP โดยจะได้รับสมุนไพรจากชาวบ้านที่เพาะปลูก รวมถึงสวนปลูกสมุนไพรของสถาบันฯ เอง นอกจากนี้ยังมีคลินิกเพื่อรักษาโรคอีกด้วย

Gallery

“สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

สวนสมุนไพรรักษา 12 กลุ่มโรค คือ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ โรคตา โรคผิวหนัง โรงระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคพยาธิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบประสาทและสมอง โรคสตรีและการผดุงครรภ์ โรคกล้ามเนื้อ และกระดูก และโรคหู