โรงแรม

ความหมายของที่พักประเภทต่างๆ โรงแรม ที่พักอื่นๆ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

Home / สาระความรู้ / ความหมายของที่พักประเภทต่างๆ โรงแรม ที่พักอื่นๆ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เมื่อใกล้ถึงหน้าร้อน ใกล้ตอนเปิดเทอม เชื่อว่าหลายคนต้องมองหาที่เที่ยวกับเพื่อนๆ กันเป็นพิเศษ ซึ่งสถานที่พักแรมของนักท่องเที่ยว หมายถึงสถานที่ที่นักเดินทางใช้พักระหว่าง เดินทาง จำแนกตามลักษณะการใช้บริการ ดังนี้

ความหมายของที่พักประเภทต่างๆ

โรงแรม เกสต์เฮาส์ บังกะโล โมเต็ล

โรงแรม

คือที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะและแบ่งเป็นห้องพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง เก็บค่าเช่าเป็นรายห้อง

รีสอร์ต

คือที่พักที่มีลักษณะห้องพักเป็นหลังๆ มีบริเวณแวดล้อมด้วยธรรมชาติ

เกสต์เฮาส์

คือบ้านที่ดัดแปลงหรือสร้างขึ้นและแบ่งห้องเป็นที่พักแรม โดยเก็บค่าเช่า

หรือบางครั้งใน 1 ห้องอาจจะนอนรวมกันได้อีกหลายคนที่เรียกว่า “โดม Dome” ทุกวันนี้มีที่นอนแบบแคปซูล นอนเตียงใครเตียงมัน เป็นสัดส่วนดี อาจจะแยก หญิง ชาย หรือนอนรวมกันทั้งชายหญิงเลยก็ได้

ภาพจาก www.mybedbangkok.com/th/ratchadahostel.html

บังกะโล

คือที่พักแรมที่กลุ่มบุคคลหรือสถาบันจัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยว โดยเก็บค่าเช่า มักมีลักษณะโดยรวม คือเป็นบ้านหลังเดียวโดดๆ หลังคาต่ำ มีชั้นเดียว อาจมีชั้นลอยเพิ่มขึ้นมา และมีชานหน้าบ้านหรือบริเวณโดยรอบบ้าน

โมเต็ล

คือที่พักที่สร้างขึ้นเฉพาะ โดยเก็บค่าเช่า มีห้องพักแต่ ละห้อง หรือมีห้อง พักส่วนหนึ่งที่มีลักษณะ และการใช้สอยเช่นเดียวกับโรงแรม แต่เนื่องจากลักษณะการใช้ห้องพักประเภทนี้ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้นในการรวบรวมข้อมูลสถานพักแรมจึงไม่นับรวมห้องพักประเภทนี้อยู่ในห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว

บ้านรับรอง

คือที่พักหน่วยราชการหรือเอกชน จัดไว้เพื่อใช้รับรองหรือพักผ่อนโดยไม่เก็บค่าเช่า

บ้านญาติหรือบ้านเพื่อน

คือบ้านญาติมิตรของนักท่องเที่ยวที่จัดให้เป็นที่พักแรม โดยไม่เก็บค่าเช่า

ที่พักของหน่วยราชการ ณ แหล่งท่องเที่ยว

หมายถึงที่พักของ หน่วยราชการที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ทำการของหน่วยราชการซึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพื่อบริการนักท่องเที่ยวเข้าพัก โดยการจะเข้าพักแต่ละครั้งต้องติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของสังกัดก่อน เช่น ที่พักของอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ และเขื่อนต่างๆ เป็นต้น

หอพักเยาวชน

หมายถึงที่พักที่กลุ่มบุคคลจัดไว้เพื่อสมาชิกของกลุ่มมาใช้บริการ โดยเสียค่าเช่าในอัตราประหยัด เปิดให้บุคคลภายนอกใช้บริการได้ เช่น YMCA เป็นต้น

ที่พักอื่นๆ

เช่น วัด หมายถึงสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งได้จัดบริเวณส่วนหนึ่งให้เป็นที่พักสำหรับผู้เดินทาง และบริการโดยไม่คิดค่าเช่า นอกจากผู้เข้าพักจะทำบุญถวายวัดตามกำลังศรัทธา

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ของสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยนิยามศัพท์ด้านการท่องเที่ยว

ภาพจาก www.lambousahotel.com

บทความแนะนำ