คำที่มักเขียนผิด ภาษาไทย

คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ค.ควาย

Home / สาระความรู้ / คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ค.ควาย

ค (ควาย) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 4 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก ฃ (ขวด) และก่อนหน้า ฅ (คน) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ค ควาย” โดยอักษร ค เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง /kʰ/ และพยัญชนะสะกด ให้เสียง /k̚/

วิธีเขียน ค.ควาย : เริ่มต้นที่เขียนเป็นวงกลม จากนั้นลากทแยงลงล่างซ้าย แล้วลากเส้นขึ้นตรง จากนั้นวาดครึ่งวงกลมไปทางขวา และสุดท้ายลากเส้นลงล่าง

คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ค.ควาย

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
คณนา คณณา คทา คธา
คนโท คณโฑ ครรลอง คันลอง, คัลลอง
ครอก (ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว) คลอก (ไฟล้อมเผาออกไม่ได้) คลอก (ไฟล้อมเผาออกไม่ได้) ครอก (ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว)
ครองแครง คลองแคลง ครองราชย์ ครองราช
ครอบคุลม ครอบคุม คริสตกาล คริสต์กาล
คริสตจักร คริสต์จักร คริสต์ศตวรรษ คริสตศตวรรษ
คริสต์ศาสนา คริสตศาสนา คริสต์ศาสนิกชน คริสตศาสนิกชน
ครุฑ ครุธ ครุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์
คฤหัสถ์ คฤหาสถ์ คลาคล่ำ คราคร่ำ, คลาคร่ำ
คลางแคลง ครางแครง คลินิก คลีนิค, คลีนิก, คลินิค
คลื่นเหียน คลื่นเหียร คลุมเครือ, ครุมเครือ คลุมเคลือ, ครุมเคลือ
ควั่น (ทำรอยด้วยคมมีดโดยรอบ) ขวั้น (หัวขั้ว, ฟั่น (ทำสิ่งเป็นเนให้เข้าเกลียวกัน) ควั่นจุก ขวั้นจุก, ฟั่นจุก
ควั่นอ้อย ขวั้นอ้อย, ฟั่นอ้อย ควินิน ควินนิน
ค้อน (เครื่องมือสำหรับทุบ) ฆ้อน คอนกรีต คอนกรีด
ค่อนขอด ข้อนขอด คอนแวนต์ คอนแวนท์
คอนเสิร์ต คอนเสิร์ท คอมมิวนิสต์ คอมมูนิสต์
คะ ค๊ะ คะนอง คนอง
คะนึง คนึง คะมำ คมำ
คะยั้นคะยอ ขยั้นขะยอ, ขะยั้นขะยอ คั่น (แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง) ขั้น (ชั้นที่ทำลดหลั่นกันเป็นลำดับ)
คันดาล คันดาน คัมภีร์ คำภีร์
คารวะ คาระวะ คำนวณ คำนวน
คุกกี้ คุ๊กกี้ คู่กรณี คู่กรณีย์
เค้ก เค็ก เครื่องยนต์ เครื่องยนตร์
เครืองราง เรื่องลาง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสสริยากรณ์
เครื่องสำอาง เครื่องสำอางค์ เคหสงเคราะห์ เคหะสงเคราะห์
เคี่ยวเข็ญ เคี่ยวเข็น แค็ตตาล็อก แคตตาลอก, แคตตาล็อก
โคตร โคต โครงการ โครงการณ์
โควตา โควต้า