AI ปัญญาประดิษฐ์ ภาษา AI ภาษาต่างประเทศ เรียนภาษา

4 ภาษาแห่งอนาคต ที่ต้องพร้อมรับมือ | ภาษา AI, ตรรกะศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ

Home / สาระความรู้ / 4 ภาษาแห่งอนาคต ที่ต้องพร้อมรับมือ | ภาษา AI, ตรรกะศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ

โลกยุคปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าเป็น “ยุคดิจิทัล” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการเข้ามาของดิจิทัลในตอนนี้ ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของคนเราไปอย่างสิ้นเชิง เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า “Digital Disruption”

4 ภาษาแห่งอนาคต ที่ต้องพร้อมรับมือ

ภาษา AI *

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ภาษา AI จะกลายเป็นภาษาเบื้องต้นหรือภาษาพื้นฐาน ที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้และใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด โดย AI จะไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะสำหรับเด็กที่เรียนในสาย IT หรือสายเทคโนโลยีเท่านั้น เนื่องจากการเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีของดิจิทัล ซึ่งเปรียบได้กับยุคก่อนที่เด็กทุกคน ต้องเรียนรู้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ส่วนในปี 2561 นี้นักเรียนไทยจะได้เรียนวิชาใหม่ คือ วิทยาการคำนวณ

ภาษาตรรกะศาสตร์

การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คือ การเรียนรู้บนพื้นฐานของตรรกะศาสตร์ ที่แสดงแก่นของความเป็นเหตุเป็นผล การเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านนี้ จึงต้องใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งมีทั้งคำศัพท์ รูปแบบ และการเรียบเรียงที่ต้องศึกษาและนำไปใช้อย่างถูกต้อง

โดยการมองว่าศาสตร์ทางด้านนี้ก็คือ ภาษาอีกภาษาที่ต้องเรียนรู้ จะทำให้กำแพงของเด็กไทยที่มีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถูกทำลายลง

ภาษาสังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่กล่าวได้ว่า มีภาษาของตัวเอง การศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปทางศาสตร์นี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาเฉพาะทาง เพื่อสร้างแบบแผนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน เนื่องจากในอนาคต “นักสังคมศาสตร์” อาจจะไม่มีอีกต่อไป หากแต่เปลี่ยนเป็นผู้ที่เข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมได้

ภาษาต่างประเทศ

ในยุคที่ประชาคมโลกเข้าใกล้คำว่า ไร้พรมแดน การสื่อสารในภาษาที่หลากหลายจึงเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่เด็กไทยจะต้องปรับตัว ปรับทัศนคติ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียนและการใช้ภาษา โดยภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาพื้นฐาน ที่ทุกคนต้องใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อเปิดประตูไปสู่โอกาสทางการทำงานและประสบผลสำเร็จในชีวิต ในขณะที่ภาษาอื่นๆ ถือเป็นความท้าทายที่หากสามารถช่วงชิงมาได้ ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้มากเท่านั้น

โดยภาษาเหล่านี้ จะต้องถูกนำไปใช้ร่วมกับการทำงาน การใช้ชีวิต เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขตรงตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นภาษาที่ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสำเร็จ ทั้งในการเรียน การงาน และการใช้ชีวิตนั่นเอง

ที่มา www.enconcept.com

* AI (เอไอ) หรือ ปัญญาประดิษฐ์

AI หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ( AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence)

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่น ๆ อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง ที่มา วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ