ตรวจคนเข้าเมือง ใบ ตม.

ยกเลิกกรอกเอกสารเข้า-ออกประเทศ ใบ ตม แบบเก่า / เริ่ม 1 ต.ค. 2560 นี้

Home / เรื่องทั่วไป / ยกเลิกกรอกเอกสารเข้า-ออกประเทศ ใบ ตม แบบเก่า / เริ่ม 1 ต.ค. 2560 นี้

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่..…) พ.ศ……..

เปลี่ยนจากแบบเก่า เป็นแบบใหม่

โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 ก.ค. พ.ศ.2557 และมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐาน การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยนายกรัฐมนตรี

ใบ ตม. แบบใหม่

ภาพจาก The Standard

ที่มา นสพ.ข่าวสด

บทความแนะนำ