กองทุน การลงทุน

มนุษย์เงินเดือน ลงทุนอะไรดี ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มนุษย์เงินเดือน ลงทุนอะไรดี ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

มนุษย์เงินเดือนเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำจากการทำงาน ซึ่งมักมีรายได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่มีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุนอื่นๆ ดังนั้น หากอยากรู้ว่า มนุษย์เงินเดือน ลงทุนอะไรดี จึงควรเน้นที่การลงทุนที่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่ำ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้เมื่อจำเป็น ตามมาดูแหล่งลงทุนได้ที่นี่

มนุษย์เงินเดือน ลงทุนอะไรดี ?

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกลงทุน

นอกจากประเภทของการลงทุนแล้ว มนุษย์เงินเดือนที่อยากลงทุนอะไรดี ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ในการเลือกลงทุนด้วย ได้แก่

1. เป้าหมายในการลงทุน : มนุษย์เงินเดือน ควรลงทุนอะไรดี สามารถเริ่มที่กำหนดเป้าหมายในการลงทุนให้ชัดเจน เช่น ต้องการออมเงินเพื่อเกษียณ ต้องการเพิ่มรายได้ ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เป็นต้น

2. ระยะเวลาในการลงทุน : ระยะเวลาในการลงทุนมีผลต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุน เช่น การลงทุนในระยะสั้นมีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นกัน ในขณะที่การลงทุนในระยะยาวมีความเสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนก็ต่ำเช่นกัน

3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : มนุษย์เงินเดือนควรประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น หากรับความเสี่ยงได้น้อย ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงได้ หากรับความเสี่ยงได้มากขึ้น ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้น

มนุษย์เงินเดือน ควรลงทุนอะไรดี ?

เงินฝาก : เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด แต่ผลตอบแทนก็ต่ำที่สุดเช่นกัน เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการออมเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน

ตราสารหนี้ : เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น แต่ผลตอบแทนก็ต่ำกว่าเช่นกัน เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาว

กองทุนรวมตราสารหนี้ : เป็นการลงทุนที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนมาลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้แบบมืออาชีพ

ทองคำ : เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่ จึงเหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาว

อสังหาริมทรัพย์  : เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม จึงเหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

กองทุนรวมผสม : เป็นกองทุนรวมที่ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว แต่ยังคงต้องการความมั่งคงอยู่บ้าง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว : เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

หุ้น : เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นกัน เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีความเสี่ยงสูง และต้องการผลตอบแทนที่สูงในระยะสั้น

กองทุนรวมหุ้นระยะสั้น : เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก แต่มีการซื้อขายระยะสั้น จึงมีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นกัน

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ : เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ข้อควรระวังในการเลือกลงทุน

ไม่ว่ามนุษย์เงินเดือนจะลงทุนอะไรดี ในการเลือกลงทุน มนุษย์เงินเดือนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน

นอกจากนี้ การได้รู้ว่า มนุษย์เงินเดือนจะลงทุนอะไรดีแล้ว ควรแบ่งเงินลงทุนออกเป็นหลายกอง เพื่อกระจายความเสี่ยง และควรทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า