การประกวด ออกแบบบ้าน

โครงการประกวดออกแบบ บ้านประหยัดพลังงาน (Young Architect ECO Home Contest)

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประกวดออกแบบ บ้านประหยัดพลังงาน (Young Architect ECO Home Contest)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานประกาศผลการประกวดระดับประเทศ และพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการประกวดออกแบบ บ้านประหยัดพลังงาน

เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ที่ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ   เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy For Life) ที่สำคัญแบบบ้านที่ชนะการประกวดระดับประเทศ จะนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปใช้ก่อสร้างได้ฟรี www.youngarchecohome.com  โดยงานนี้ นางเอกคนดัง แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “จากการที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)

ที่ว่าด้วย การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์บริการ วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) เพื่อเป้าหมายให้นิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีได้ใช้ ความรู้ความสามารถ อย่างสร้างสรรค์ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างรู้คุณค่า มีการประกวดระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

โดยมีกิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านสถาปัตยกรรม และประหยัดพลังงาน ไปให้ ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และถ่ายทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการออกแบบและการประหยัดพลังงานผ่านเว็บไซต์ YouTube และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของโครงการ”

ประธานในพิธี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “นับจากเปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมปีที่แล้ว ก็ถือว่าโครงการได้เดินทางมาเกินครึ่งทาง วันนี้เราได้เห็นผลงานที่ผ่านการชนะระดับภูมิภาค จนได้รับการพัฒนาจาก Young Architect Camp และจะได้รู้กันว่าผู้ชนะเลิศระดับประเทศทั้ง 2 ประเภทการแข่งขันจะเป็นใคร จากมหาวิทยาลัยไหน จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา และสำคัญที่สุดนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับก็คือ แบบบ้านประหยัดพลังงานทั้ง 6 ผลงาน จะถูกนำไปพัฒนาด้าน สถาปัตยกรรม โครงสร้าง และงานระบบทั้งหมด พร้อม BOQ โปรแกรมคำนวณราคาก่อสร้าง และข้อมูลยืนยันการประหยัดพลังงานเชิงวิชาการของแบบบ้านแต่ละแบบให้ด้วยครับ

ซึ่งเมื่อแบบบ้านทั้งหมดได้ถูกพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปใช้ ก่อสร้างได้ฟรีครับ ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) จะก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ และรวมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy For Life) ครับ”

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ และกล่าวเปิดงาน

ปิดท้ายด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “หลังจากที่เราได้เปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมปีที่แล้ว และ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการมีการปรับแผนมาตลอด ตั้งแต่การเลื่อนวันปิดรับผลงาน การตัดสินระดับภูมิภาค และกิจกรรมแคมป์ ที่ผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคทั้ง 24 คน ต้องมาพัฒนาแบบ พร้อมทั้ง Jury ต่อหน้าคณะกรรมการระดับประเทศ จนกระทั่งวันนี้เราได้แบบที่ชนะเลิศ ระดับประเทศ ทั้ง 2 ประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานแบบบ้านประหยัดพลังงานที่ชนะเลิศมีความโดดเด่นทั้ง ทางด้านสถาปัตยกรรม และด้านการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลาของโครงการมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 517 ผลงาน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแบ่งเป็นแบบบ้านประหยัดพลังงาน ประเภทไม่เกิน 150 ตารางเมตร จำนวน 248 ผลงาน และแบบบ้านประหยัดพลังงาน ประเภทไม่เกิน 300 ตารางเมตร จำนวน 269 ผลงาน

รายชื่อผู้ชนะการประกวด

สำหรับรายชื่อผู้ชนะการประกวดระดับประเทศมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร

รางวัลที่ 1 นายวโรดม  วงศ์สาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ชื่อผลงาน : Sustainable House

รางวัลที่ 2 นายเกียรติชัย  สุวรรณชาตรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
ชื่อผลงาน : เรินมงคลสูตร

รางวัลที่ 3 นายวรุตม์  พฤฒิธรรมกูล
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ชื่อผลงาน : เฮือนเฮ็ดดีอยู่ดี

ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร

รางวัลที่ 1 นายธัชธรรม สีมาเอกรัตน์
นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน : RAMPATHOUSE

รางวัลที่ 2 นางสาวลภัสรฎา ปั้นดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน : ECO HOUSE

รางวัลที่ 3 นางสาวเจียระไน เจียมศิวานนท์
นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน : Breathing House

ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะการประกวดทั้ง 6 ผลงาน จะนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน พร้อมกับ BOQ หลากหลายทางเลือก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดจาก website www.youngarchecohome.com  เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้จะจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลอีกจำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยภายในงานจะจัดแสดงแบบบ้านประหยัดพลังงาน ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศทั้ง 2 ประเภท ในรูปแบบหุ่นจำลองแบบบ้าน และ 3D Model Visualization เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเสมือนจริง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.youngarchecohome.com หรือ facebook โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ หรือโทรศัพท์สอบถามทางหมายเลข 086-777-0066 และ LINE ID @Youngarch.eco