พระบรมโกศ พระโกศ วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตรฯ

หลังจากบรรจุพระศพลงพระโกศ มีสถานที่ใดที่ตั้งโกศ สำหรับเจ้านายบ้าง?

Home / สาระความรู้ / หลังจากบรรจุพระศพลงพระโกศ มีสถานที่ใดที่ตั้งโกศ สำหรับเจ้านายบ้าง?

ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโบราณราชพระเพณี คือ สถานที่ที่ตั้งโกศเมื่อบรรจุพระศพลงพระโกศตามลำดันชั้นของโกศแล้ว จึงจะเชิญพระโกศทรงพระศพ ขึ้นประดิษฐานบนสถานที่ต่าง ๆ ตามพระอิสริยยศและเกียรติยศของโกศนั้น ๆ เป็นสำคัญ โดยแบ่งเป็นการประดิษฐานพระศพภายในพระบรมมหาราชวัง และ การประดิษฐานพระศพนอกพระบรมมหาราชวัง โดยการประดิษฐานในพระราชวังแต่เดิมจะประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หอธรรมสังเวช หอนิเพธพิทยา หออุเทศทักษิณา

สถานที่ที่ตั้งโกศ สำหรับเจ้านายชั้นสูง

ต่อมาในรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้รื้อหอทั้งสามลง แล้วไปปลูกใหม่บริเวณริมกำแพงแก้ว โดยในปัจจุบันการประดิษฐานพระศพจะประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ศาลาสหทัยสมาคม (สำหรับพระศพ/ศพพิเศษ) โดยไม่ได้ประดิษฐานพระศพบนหอต่างๆ อีก แต่จะเชิญออกไปประดิษฐานยังพระที่นั่งหรือศาลาอื่นแทน อาทิ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลามรุพงษ์ ศาลาบัณรศภาคย์ ฯลฯ

โดยพระศพที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จะประดิษฐานเฉพาะพระบรมศพของ สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช และพระศพเจ้านายฝ่ายในเท่านั้น เว้นแต่ พระบรมศพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

ส่วนการประดิษฐานพระศพนอกพระราชวังนั้น จะเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าเสียส่วนใหญ่ และจะเป็นเจ้านายที่ออกวังไปแล้ว หากเจ้านายฝ่ายในบางพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ยังวังของเจ้าพี่-เจ้าน้อง ก็อาจจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระศพยังวังนั้นๆ ได้เช่นกัน

พระโกศทองใหญ่ ประกอบพระอิสริยยศแก่พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระโกศทองใหญ่ ประกอบพระอิสริยยศแก่พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2559)

แต่ละสถานที่จะมีลำดับเกียรติต่างกัน ดังนี้

ลำดับที่ 1 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระอิสริยยศ : พระมหากษัตริย์ , พระอัครมเหสี , สมเด็จพระยุพราช , พระบรมวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นพิเศษ : ที่ตั้งของสถานที่ พระบรมมหาราชวัง ชั้นแท่นแว่นฟ้า 5 ชั้น

ลำดับที่ 2 พระที่นั่งในพระราชวัง

พระอิสริยยศ : พระมเหสี , สมเด็จเจ้าฟ้า : ที่ตั้งของสถานที่ พระราชวังดุสิต ชั้นแท่นแว่นฟ้า 5 ชั้น

ลำดับที่ 3 พระที่นั่งทรงธรรม

พระอิสริยยศ : พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี , พระเจ้าบรมวงศ์เธอ, พระองค์เจ้า , ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเป็นพิเศษ : ที่ตั้งของสถานที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ชั้นแท่นแว่นฟ้า 3 ชั้น

ลำดับที่ 4

– หอธรรมสังเวช หอนิเพธพิทยา หออุเทศทักษิณา

พระอิสริยยศ : สมเด็จเจ้าฟ้า , พระองค์เจ้า : ที่ตั้งของสถานที่ พระบรมมหาราชวัง ชั้นแท่นแว่นฟ้า 3 ชั้น

– วังต่าง ๆ

พระอิสริยยศ : เจ้านายฝ่ายหน้าที่ออกวังไปแล้ว, ฝ่ายในที่ทรงโปรดเกล้าพระราชทานเป็นพิเศษ : ที่ตั้งของสถานที่ วัง ชั้นแท่นแว่นฟ้า 3 ชั้น

ลำดับที่ 5

ศาลาสหทัยสมาคม

พระอิสริยยศ : สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ทรงกรม, พระราชวงศ์ใกล้ชิด , เสนาบดีที่เป็นราชสกุล : ที่ตั้งของสถานที่ พระบรมมหาราชวัง ชั้นแท่นแว่นฟ้า 3 ชั้น

ศาลามรุพงษ์

พระอิสริยยศ : พระนางเธอลักษมีลาวัณ : ที่ตั้งของสถานที่ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ชั้นแท่นแว่นฟ้า 3 ชั้น

ลำดับที่ 6

ศาลาภาณุรังษี

พระอิสริยยศ : พระองค์เจ้า : ที่ตั้งของสถานที่ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ชั้นแท่นแว่นฟ้า ชั้นเดียว

ศาลาบัณณรศภาค

พระอิสริยยศ : เจ้าจอม : ที่ตั้งของสถานที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ชั้นแท่นแว่นฟ้า ชั้นเดียว

พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระโกศกุดั่นใหญ่ประกอบพระอิสริยยศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2556)

เรียบเรียงโดย Campus-Star.com ภาพจาก monarchies-asie-pacifique.blogspot.com ที่มา วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ