วัง วังบ้านดอกไม้ อดีต โบราณสถาน

วังบ้านดอกไม้ วังที่ประทับบิดาแห่งการรถไฟไทย – วิทยุกระจายเสียง

Home / สาระความรู้ / วังบ้านดอกไม้ วังที่ประทับบิดาแห่งการรถไฟไทย – วิทยุกระจายเสียง

วังบ้านดอกไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนหลวงฟากเหนือต่อกับถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. เดิมเป็นวังที่ประทับของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน หรือ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร (23 มกราคม พ.ศ. 2424 – 14 กันยายน พ.ศ. 2479) พระราชโอรสองค์ที่ 35 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าจอมมารดาวาด .. บิดาแห่งการรถไฟไทย , ผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย , พระบิดาแห่งการท่องเที่ยวไทย และ พระบิดาแห่งโรตารีไทย

วังบ้านดอกไม้ วังที่ประทับบิดาแห่งการรถไฟไทย

วังบ้านดอกไม้เคยเป็นที่ตั้งกรมป่าไม้ ภายหลังจากที่ราชสกุลบุรฉัตรขายวังให้กรมป่าไม้

ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานโรงงานกระดาษ บางปะอิน และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม

วังบ้านดอกไม้ วังที่ประทับบิดาแห่งการรถไฟไทย

วังบ้านดอกไม้

ภาพจาก www.tsood.com

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 วังบ้านดอกไม้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร พื้นที่โบราณสถานประมาณ 3 ไร่ 65 ตารางวา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ภาพล้อกรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 6

พระกรณียกิจ

26 มีนาคมของทุกปี วันรถไฟไทย

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ จากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเปิดการเดินรถไฟ สายกรุงเทพ-นครราชสีมา เส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศสยาม กรมรถไฟจึงถือเอาวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟจนถึงปัจจุบัน

ที่มา วังบ้านดอกไม้ , การรถไฟแห่งประเทศไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร

บทความแนะนำ