Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่

เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ TK Park เปิดพื้นที่การเล่น เติมเต็มจินตนาการ

ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เปลี่ยนพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ให้กลายเป็น พื้นที่เล่น ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ