ควรบริโภคก่อนหมายความว่าอะไร

ควรบริโภคก่อนหมายความว่าอะไร – ต่างจากวันหมดอายุอย่างไร

ควรบริโภคก่อนหมายความว่าอะไร - วันที่ที่ระบุหลังคำว่า ควรบริโภคก่อน คือ วันที่บอกว่า ผลิตภัณฑ์อาหารจะสด และคุณภาพดี ก่อนวันตามที่ระบุไว้
ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง

ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง MFG – MFD – EXP – EXD หมายความว่าอย่างไร

ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543 เรื่องฉลากอาหาร กำหนดให้อาหารทุกชนิด ที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรง ต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ - ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง

วิธีการตรวจสอบ เครื่องสำอางหมดอายุ – หมั่นจำทีละอย่าง ไม่นานก็แม่น

เหตุที่กฎหมายไม่กำหนดให้ฉลากเครื่องสำอางแสดงวันหมดอายุนั้น เนื่องจากอายุของเครื่องสำอางสามารถผันแปรได้ตามวิธีการเก็บรักษา