วิธีเขียนที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

วิธีเขียนที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง – เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง กับการเขียนที่อยู่ อพาร์ทเมนท์ : Apartment ย่อเป็น Apt อาคาร : Building ย่อเป็น Bldg ชั้น : floor มักย่อเป็น 1st floor, 2nd floor บ้านเลขที่ : Number หรือ House No. หมู่บ้าน : Village หมู่ที่ : Village No. ตรอก : Alley ซอย : Lane

คำศัพท์-คำย่อ ภาษาอังกฤษ ในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล ที่ใช้บันทึกและเรียกกันทั่วไป

CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล, PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน, PH ย่อมาจาก Past history ประวัติอดีต, FH ย่อมาจาก Family history โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ

คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ ในประเทศไทย

Army คือกองทัพบก , Soldier คือ ทหาร อักษรย่อ ยศต่างๆ ของทหารบก น.น.ร.= นักเรียนนายร้อย พลฯ = พลทหาร ส.ต. = สิบตรี ส.ท. = สิบโท ส.อ. = สิบเอก จ.ส.ต. = จ่าสิบตรี คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ