ความร้อน อุตสาหกรรม เทอร์โมมิเตอร์

การตรวจวัดความร้อน จำเป็นแค่ไหน และควรใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การตรวจวัดความร้อน จำเป็นแค่ไหน และควรใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

ในการทำโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งที่สำคัญนอกจากเครื่องจักรที่ใช้ทำงาน คือสวัสดิภาพของพนักงานที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่นายจ้างควรใส่ใจ เนื่องจากหากพนักงานมีสวัสดิการและการใช้ชีวิตที่ดี ก็จะส่งผลต่อการทำงานโดยรวม โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจมีการปนเปื้อนทางอากาศ เสียงและความร้อนได้ง่ายกว่าปกติ จนส่งผลต่อสุขภาพที่อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในอนาคต หากพนักงานมีปัญหาจากการปนเปื้อนสารเคมีใดในระยะยาวได้

การตรวจวัดความร้อนจำเป็นแค่ไหน ?

ซึ่งเสียงหรืออากาศเป็นสิ่งสำคัญที่คนมักนึกถึงอยู่แล้ว แต่การการตรวจวัดความร้อนอาจเป็นสิ่งที่นายจ้างบางคนไม่ได้คำนึงถึงด้านนี้ จึงได้มีประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังนี้

การตรวจวัดความร้อนคืออะไร

โดยนายจ้างควรจัดให้มีการตรวจวัดความร้อนบริเวณที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ในสภาพการทำงานปกติ และต้องตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อนสูงสุด โดยต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความร้อนที่กำหนด ซึ่งต้องทำการปรับเทียบความถูกต้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิธีการตรวจวัดระดับความร้อนให้ติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งสูงจากพื้นระดับหน้าอกของลูกจ้าง

อุปกรณ์การตรวจวัดความร้อน ประกอบด้วย

  • เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 

เป็นชนิดปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่มีความละเอียดของสเกล 0.5 องศาเซลเซียส และมีความแม่นยำบวกหรือลบ 0.5 องศาเซลเซียส มีการกำบังป้องกันเทอร์โมมิเตอร์จากแสงอาทิตย์ หรือแหล่งที่แผ่รังสีความร้อน โดยไม่รบกวนการไหลเวียนอากาศ

  • เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ 

มีความละเอียดของสเกล 0.5 องศาเซลเซียส ที่มีความแม่นยำบวกหรือลบ 0.5 องศาเซลเซียส มีผ้าฝ้ายชั้นเดียวที่สะอาดห่อหุ้มกระเปาะ หยดน้ำกลั่นลงบนผ้าฝ้ายที่หุ้มกระเปาะให้เปียกชุ่มและให้ปลายอีกด้านหนึ่งของผ้าจุ่มอยู่ในน้ำกลั่นเพื่อให้ผ้าส่วนที่หุ้มกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์เปียกอยู่ตลอดเวลา

  • โกลบเทอร์โมมิเตอร์ 

มีช่วงการวัดตั้งแต่ลบ 5 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส ที่ปลายกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์เสียบอยู่กึ่งกลางทรงกลมกลวงที่ทำด้วยทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสิบห้าเซนติเมตร ภายนอกทาด้วยสีดำด้านที่สามารถดูดกลืนรังสีความร้อนได้ดี

และในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและคำนวณค่าอุณหภูมิ WBGT ต้องเป็นอุปกรณ์ได้มาตรฐาน ISO 7243 ขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือเทียบเท่า

ซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัดความร้อนเหล่านี้ควรได้รับการปรับเทียบความถูกต้องตามวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้งและให้จัดให้มีการปรับเทียบความถูกต้องของอุปกรณ์กับหน่วยปรับเทียบมาตรฐานปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่สถานประกอบกิจการจะมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความร้อนที่ใช้สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ภายในสถานประกอบกิจการให้ปรับเทียบความถูกต้องของอุปกรณ์กับหน่วยปรับเทียบมาตรฐานทุกสองปีแทน